Statut

STATUT

Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau, zwana dalej „Fundacja" - została ustanowiona aktem notarialnym, sporządzonym w dniu 31 maja 1990 roku Rep. A. Nr II-13-106/90 przed notariuszem Państwowego Biura Notarialnego w Warszawie.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest Oświęcim w woj. małopolskim.

§ 4.

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych.

W języku niemieckim nazwa Fundacji brzmi: Erinnerungsstiftung Auschwitz-Birkenau.

W języku angielskim nazwa Fundacji brzmi : The Memorial Foundation for the Victims

of Auschwitz – Birkenau.

§ 5.

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu" i pieczęci płaskiej zgodnej z jej nazwą i danymi identyfikacyjnymi.

Fundacja może ustalić i stosować odznakę według wzoru dozwolonego prawem i zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§ 6.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział II

Cele i działania Fundacji

§ 7.

Celem Fundacji jest kultywowanie i upowszechnianie pamięci o ofiarach zbrodni hitlerowskiego ludobójstwa, dokonanych w trakcie II wojny światowej na terenach obozów koncentracyjnych a w szczególności w KL Auschwitz, poprzez wspieranie misji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

a/ prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej i wydawniczej oraz popieranie kampanii społecznych i twórczości poświęconej tematyce KL Auschwitz, a także związanej z ludobójstwem dokonanym podczas II wojny światowej i obozami zagłady,

b/ upowszechnianie wiedzy o zbrodniach hitlerowskiego ludobójstwa, w szczególności popełnionych w KL Auschwitz a także na terenach innych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady,

c/ zachowanie, utrzymanie i konserwację obiektów, dokumentów i archiwaliów pozostałych po obozie KL Auschwitz,

d/ działania w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa światowego w zakresie promowania tematyki Auschwitz i Holokaustu,

e/ działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie promowania tematyki Auschwitz i Holokaustu,

f/ wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe organizacji pożytku publicznego,

szkół, uczelni wyższych, placówek oświatowych, fundacji i stowarzyszeń ( osób prawnych

i osób fizycznych) których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,

g/ współpracę ze środowiskami i instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami fizycznymi
w kraju i za granicą, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,

h/ inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, gromadzenie środków oraz prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem w całości dochodu na w/w cele.

Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną

działalność pożytku publicznego a także może dodatkowo prowadzić działalność

gospodarczą, dochód z której w całości przeznaczony jest na działalność pożytku

publicznego.

a/ Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu sług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

58.11.Z Działalność wydawnicza

58.19 Pozostała działalność wydawnicza

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub

Internet

74.3 Działalność związana z tłumaczeniami

91.01.B Działalność archiwów

91.03 Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji

turystycznych

94.99 Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

niesklasyfikowana

b/ Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną polegającą na świadczeniu sług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

58.11.Z Działalność wydawnicza

58.19 Pozostała działalność wydawnicza

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub

Internet

74.3 Działalność związana z tłumaczeniami

85.5 Pozaszkolne formy edukacji

85.59 B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

85.60 Działalność wspomagająca edukację

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

72.20 Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych

i humanistycznych

91.01.B Działalność archiwów

91.03 Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji

turystycznych

94.99 Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

niesklasyfikowana

c/ Fundacja może prowadzić działalność odpłatną polegającą na świadczeniu sług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie :

85.59 B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

85.60 Działalność wspomagająca edukację

4.Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

5. Zakres i formy odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego mogą zostać ustalone lub zmienione przez Zarząd uchwałą podjętą zgodnie z przepisami prawa.

§ 8.

Dla realizacji swoich celów Fundacja gromadzi środki finansowe w walucie polskiej (PLN) oraz w walutach obcych we właściwych bankach zagranicznych zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 9.

Fundacja może emitować obligacje.

§ 10.

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującym prawem, z przepisami ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U.1984r. Nr 21 poz. 97) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz..U. 2003r. Nr 96 poz.873 z późn. zmianami) i niniejszym statutem.

Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 11.

1.Majątek Fundacji stanowią środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli
o ustanowieniu Fundacji, wymienione w § 1 statutu oraz ruchomości i nieruchomości

nabyte przez Fundację.

Majątek Fundacji zwiększają:

a/ subwencje, darowizny, spadki, zapisy osób fizycznych i osób prawnych, zarówno rzeczowe, jak i finansowe w złotych polskich oraz dewizach, niezależnie od miejsca zamieszkania i obywatelstwa oraz siedziby darczyńcy,

b/ przychody ze zbiórek i imprez publicznych, organizowanych po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń,

c/ przychody z majątku ruchomego, nieruchomości i praw majątkowych,

d/ odsetki bankowe od wkładów pieniężnych,

f/ przychody z działalności gospodarczej i odpłatnej działalności statutowej,

g/ inne wpływy i przychody.

2. Wniesienie przez osobę fizyczną lub osobę prawną na rzecz Fundacji wartości

majątkowych w złotych polskich albo w dewizach jest honorowane poprzez odnotowanie

tego faktu w księdze darczyńców Fundacji i przekazanie darczyńcy podziękowania lub

dyplomu honorowego.

3. W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Fundacja składa oświadczenie o przyjęciu

spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko jeśli w chwili składania tego oświadczenia

jest oczywistym, że masa spadkowa znacznie przekracza długi spadkowe.

§ 12.

1.Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rzecz ogółu

społeczności jako działalność pożytku publicznego

2.Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna, działalność
odpłatna i działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.

3. Zabrania się rozporządzania majątkiem Fundacji w celu:

a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",

b/ przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków jej władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c/ wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, członków jej władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej władz lub pracownicy oraz osoby bliskie.

Rozdział IV

Organy i organizacja Fundacji

§ 13.

Organami Fundacji są:

Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 14.

1. Radę Fundacji tworzą fundatorzy i inne osoby wybrane przez Radę Fundacji zwykłą

większością głosów.

2. Rada Fundacji może dokooptować do Rady osoby szczególnie zasłużone dla Fundacji,

zamieszkałe w kraju lub poza jego granicami. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada

Fundacji zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków

Rady.

3. W razie śmierci lub rezygnacji w pracach Rady przez członka Rady, na wakujące

miejsce w Radzie może być powołana przez Radę osoba fizyczna albo przedstawiciel

osoby prawnej spośród darczyńców Fundacji. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje się

odpowiednio.

4. Rada Fundacji jest organem nadzoru i doradczym Fundacji.

5. Członkowie Rady Fundacji :

a/ nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b/ nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Kadencja Rady jest bezterminowa.

§ 15.

1. Członkowie Rady Fundacji wybierają spośród swego grona Prezydenta Fundacji

i dwóch Wiceprezydentów.

2. Kadencja Prezydenta Rady Fundacji i Wiceprezydenta trwa 3 lata.

§ 16.

1. Do wyłącznej kompetencji Rady Fundacji należy:

a/ uchwalanie regulaminu pracy Rady,

b/ zatwierdzanie planów rocznych działalności Fundacji,

c/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,.

d/ rozpatrywanie okresowych sprawozdań z działalności społeczno-gospodarczej

Zarządu, oraz udzielenie mu absolutorium.

e/ zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji,

f/ uchwalanie zmian Statutu Fundacji,

g/ zatwierdzenie uchwały Zarządu w sprawie likwidacji Fundacji.

2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

3. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności Prezydenta lub Wiceprezydenta Rady.

4. Rada Fundacji może podjąć także uchwałę w trybie obiegowym, przy wykorzystaniu poleconej przesyłki pocztowej lub elektronicznych środków komunikacji, z następującymi zastrzeżeniami:

a/ W przypadku podejmowania uchwały w trybie obiegowym, projekt uchwały powinien być przekazany wszystkim członkom Rady wraz z pismem Prezydenta lub Wiceprezydenta Fundacji, w którym określa się sposób, termin i miejsce dostarczenia podpisanej przez członka Rady uchwały.

b/ Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna po podpisaniu jej przez co najmniej połowę członków Rady.

c/ Prezydent lub Wiceprezydent Fundacji powiadamia członków Rady Fundacji o wyniku głosowania nad uchwałą.

d/ Treść uchwały Rady Fundacji podjętej w trybie obiegowym Prezydent lub Wiceprezydent Fundacji przedstawia Radzie Fundacji do wiadomości na najbliższym posiedzeniu.

e/ Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu oraz likwidacji Fundacji, nie mogą być podejmowane w trybie obiegowym.

5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i odwołania członków Zarządu oraz zmian statutowych i zatwierdzenia uchwały Zarządu w sprawie likwidacji Fundacji wymaga bezwzględnej większości głosów.

§ 17.

1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów oraz dwóch do pięciu

członków.

2. Członków Zarządu powołuje Rada Fundacji spośród fundatorów i osób wskazanych

przez fundatorów.

Zarząd Fundacji jest powoływany na okres 3 lat.

4. Prezes i dwóch Wiceprezesów Zarządu mogą pełnić funkcje za wynagrodzeniem.

W takim przypadku wysokość wynagrodzenia ustala Rada Fundacji.

§ 18.

Zarząd Fundacji:

kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz,

zarządza majątkiem Fundacji,

tworzy i likwiduje zakłady ( zespoły) gospodarcze Fundacji.

§ 19.

Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy:

podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji i jej rozwoju,

ustalanie projektów rocznych planów działalności Fundacji,

uchwalanie regulaminów: pracy Zarządu i zwrotu kosztów oraz wydatków osobom, które poniosły je w związku z działalnością Fundacji,

zatwierdzanie planów działalności i bilansów zakładów ( zespołów) gospodarczych,

sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz przedstawianie ich Radzie Fundacji,

podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania i zwalniania pracowników Biura

Fundacji oraz ustalania wysokości ich wynagrodzeń,

tworzenie zespołów, takich jak np. sekcje naukowe, komisje problemowe, zespoły konsultantów itp.,

powoływanie i odwoływanie kierowników zakładów (zespołów) Fundacji.

§ 20.

Zarząd może udzielać pełnomocnictw do wykonywania określonego rodzaju czynności.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają przez swoje podpisy Prezes Zarządu lub Wiceprezes zastępujący Prezesa, działający łącznie z innym Wiceprezesem albo osobą upoważnioną (pełnomocnik).

Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu Fundacji lub inna osoba upoważniona przez Prezesa Zarządu lub przez Zarząd Fundacji.

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w na 6 miesięcy.

Datę posiedzenia Zarządu wyznacza Prezes Zarządu, zawiadamiając o tym pozostałych członków Zarządu.

Dla ważności uchwały Zarządu jest wymagane jej poparcie przez co najmniej połowę członków Zarządu. W razie równości głosów za lub przeciw uchwale, rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach Zarządu lub w formie głosowania pisemnego.

Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:

a/ złożenia rezygnacji,

b/ istotnego naruszenia statutu,

c/ nienależytego wykonywania obowiązków przez członka Zarządu.

§ 21.

Obsługę biurową Fundacji zapewnia Biuro Fundacji, którego pracami kieruje Kierownik Biura Fundacji.

Kierownika Biura Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

Rozdział V

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 22.

Działalność gospodarcza Fundacji może polegać na wniesieniu do spółek udziałów pieniężnych lub wkładów niepieniężnych. Fundacja jest reprezentowana w danej spółce przez osoby upoważnione przez Zarząd.

§ 23.

Działalność Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację lub przez wyodrębnione jednostki organizacyjne – zakłady (zespoły gospodarcze). Zakład (zespół) podlega Zarządowi.

Zarząd Fundacji:

a/ podejmuje decyzje o utworzeniu lub likwidacji zakładu (zespołu),

b/ powołuje kierownika zakładu (zespołu), który jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Zarząd określa zakres działania zakładu (zespołu), uprawnienia i obowiązki osób nim kierujących oraz regulamin organizacyjny.

§ 24.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na terenie kraju i poza jego granicami.

§ 25.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową według zasad określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 1989 roku w sprawach prowadzenia ksiąg handlowych przez niektóre grupy podatników ( Dz. U. Nr 43, poz. 238 i Nr 72, poz. 429 i instrukcji Nr 4 /SP Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1989 roku w sprawie rocznego bilansu, rachunków i wyników oraz sposobu ich sporządzania przez podatników obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych ( Dz. Urz. Min. Fin. Nr 10, poz. 27).

§ 26.

Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych określonych w § 7 Statutu tj. na realizację celów pożytku publicznego.

Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z postanowień Statutu.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 27.

Fundacja ulega likwidacji w przypadku:

a/ wyczerpania się środków finansowych umożliwiających realizację jej zadań

statutowych,

b/ zrealizowania celów przewidzianych w Statucie.

Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.

Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone na cele zbieżne z celami działania Fundacji.