Regulamin

 

REGULAMIN

PRZYZNAWANIA DOTACJI PRZEZ

FUNDACJE PAMIĘCI OFIAR AUSCHWITZ-BIRKENAU


§1

Cele i beneficjenci dotacji

 1. Regulamin przyznawania dotacji przez Fundację Pamięci ofiar Auschwitz-Birkenau (dalej: Regulamin) określa zasady przyznawania, udzielania i rozliczania dotacji przez Fundację Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau z siedzibą w Oświęcimiu, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 000056503.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Fundacji – należy przez to rozumieć Fundację Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau;

2) Przedsięwzięciu – należy przez to rozumieć każdą działalność prowadzoną przez lub na rzecz osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek organizacyjnych, pozwalającą Fundacji na realizacje celów statutowych;

3) dotację – należy przez to rozumieć świadczenie pieniężne lub rzeczowe przekazywane przez Fundację osobom prawnym, fizycznym, jednostkom organizacyjnym w celu sfinansowania przedsięwzięcia, w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji;

4) Radzie Fundacji – należy przez to rozumieć Radę Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau

5) Zarządzie Fundacji – należy przez to rozumieć Zarząd Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau;

6) Biurze Fundacji – należy przez to rozumieć Biuro Fundacji pod adresem 32-603 Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia 20 , tel. 33 8448118, 728 59 66 88, poczta internetowa : kontakt@fundacja-pamieci-ofiar.pl

7) stronie internetowej Fundacji – należy przez to rozumieć stronę internetową Fundacji www.fundacja-pamieci-auschwitz.pl

8) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie dotacji ze środków Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau;

9) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot lub osobę składającą wniosek o udzielenie dotacji;

10) beneficjencie – należy przez to  rozumieć podmiot lub osobę, które na podstawie uchwały Rady Fundacji o planie finansowym Fundacji otrzymały dotację finansową lub rzeczową.

 

§2

Tryb przyznawania dotacji

 1. Fundacja przyznaje dotacje na cele określone w Statucie Fundacji.
 2.  Dotacje nie są przyznawane na wymienione niżej cele:

1)      Przedsięwzięcia niezgodne z celami statutowymi Fundacji;

2)      Wynagrodzenia etatowych pracowników wnioskodawcy z tytułu wykonywania obowiązków służbowych związanych z bieżącą działalnością wnioskodawcy;

3)      Wydatki związane z promocją działalności statutowej wnioskodawcy, poza niezbędnymi do zrealizowania umowy dotacji;

4)      Pokrycie kosztów działalności gospodarczej oraz administracyjnych rozumianych jako koszty bezpośrednio związane z działalnością wnioskodawcy, a nie koszty realizacji przedsięwzięcia;

5)      Spłata zadłużenia wnioskodawcy.

 1. Podstawą ubiegania się o dotację jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku, dostępnego na stronie Fundacji. Fundacja może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie treści wniosku lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, niezbędnych do podjęcia decyzji.
 2. Składanie wniosków odbywa się raz w roku, zwyczajowo z końcem roku kalendarzowego, co każdorazowo jest ogłaszane na stronie internetowej Fundacji.
 3. Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Decyzja w sprawie przyznania dotacji podejmowana jest w formie uchwały przez Radę Fundacji.
 5. Rada Fundacji rozpatruje wnioski po rekomendacji Zarządu Fundacji.
 6. Rada Fundacji rozpatrując wnioski beneficjentów może posiłkować się opiniami ekspertów  lub innych osób powołanych lub wskazanych w tym celu przez Fundację.
 7. Decyzja Rady Fundacji w sprawie przyznania lub odmowy udzielenia dotacji jest ostateczna.
 8. Wnioski spełniają postanowienia niniejszego Regulaminu są  Radę Fundacji bezpośrednio na posiedzeniu Rady  lub w formie obiegowej.
 9. Fundacja zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wnioskodawcami, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
 10. Wnioskodawcy, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie będą informowani  o tym pisemnie lub drogą elektroniczną bez uzasadnienia podjętej decyzji.
 11. W przypadku przyznania dotacji kolejny wniosek beneficjent może złożyć dopiero po zaakceptowaniu przez Fundację rozliczenia obowiązującej umowy dotacji.
 12. W przypadku negatywnej decyzji Rady Fundacji wnioskodawca może skierować kolejny wniosek do rozpatrzenia w kolejnej transzy przyjmowania wniosków.

 

§3

Warunki przekazywania dotacji

 1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacji.
 2. Dotacje udziela się w formie pieniężnej w złotych polskich (PLN) lub w postaci rzeczowej.
 3. Fundacja nie ponosi żadnych opłat, kosztów i podatków związanych z przekazaniem dotacji, chyba że wynika inaczej z zapisów umowy.
 4.  W przypadku uzależnienia przez Fundację przyznania dotacji od spełnienia przez wnioskodawcę dodatkowych wymagań, dotacja zostanie przyznana po ich spełnieniu.
 5. Dotacja w formie pieniężnej jest przekazywana przelewem bankowym na rachunek wskazany we wniosku przez osobę lub podmiot ubiegający się o dotacje albo  na konto określone w umowie. Wskazane konto bankowe winno być własnością osoby lub podmiotu ubiegającego się o dotacje lub pozostawać w ich dyspozycji. Jedynie w wyjątkowych przypadkach dotacja może być wypłacona gotówką w kasie Biura Fundacji.

 

§4

Warunki korzystania z dotacji

 1. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na cele określone w umowie dotacji. Samowolne wykorzystywanie dotacji celu w innym niż określony w umowie jest niedopuszczalne i skutkuje zerwaniem umowy.
 2. Zmiana celu dotacji jest możliwa jedynie na podstawie uzasadnionego wniosku beneficjenta i wymaga uprzedniego zawarcia pisemnego aneksu do umowy dotacji. Decyzję w sprawie zmian przeznaczenia dotacji Zarząd Fundacji podejmuje w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku o zmianę  celu przeznaczenia dotacji.
 3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu rozliczenia dotacji beneficjent zobowiązany jest zwrócić się do Zarządu Fundacji z pisemnym wnioskiem o zmianę terminu rozliczenia, nie później niż 14 dni przed zakończeniem.  Decyzję w tej sprawie Zarząd Fundacji podejmuje w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
 4. Dotację przyznaną przez Fundację należy wykorzystać w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację przedsięwzięcia. Beneficjent powinien wykorzystać wszystkie możliwości obniżenia kosztów związanych z uzyskaniem oraz wykorzystaniem dotacji.
 5. Po wykorzystaniu dotacji (całościowej lub cząstkowej na dany projekt) beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić Fundacji rozliczenia z wykorzystanej dotacji, na które składa się sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Rozliczenie dotacji winno wpłynąć do Biura Fundacji w ciągu siedmiu dni od zakończenia projektu.   Beneficjent zobligowany jest trwale opisać oryginały  dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia. Do rozliczenia należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów pozwalające Fundacji na przeprowadzenie weryfikacji wydatków, w tym w przypadku płatności bezgotówkowych potwierdzenie przelewów. Na żądanie Fundacji dokumentację związaną z umową dotacji należy udostępnić na każdym etapie realizacji projektu. Fundacja zastrzega sobie również  prawo do kontroli dokumentacji dotyczącej wykorzystywania dotacji przez wgląd w siedzibie beneficjenta do ksiąg oraz innych dokumentów lub też sprawdzenie ich przez swojego pełnomocnika w ciągu 5 lat od daty złożenia rozliczenia. Równolegle z rozliczeniem finansowym Fundacja oczekuje sprawozdania merytorycznego zrealizowanego projektu w formie pisemnej. Do sprawozdania merytorycznego można dołączyć zdjęcia, wycinki z gazet, informacje ze stron internetowych opisujące realizację projektu.
 6. Korzystając z dotacji, beneficjent powinien przestrzegać na własną odpowiedzialność obowiązujących przepisów prawa, urzędowych zarządzeń oraz dbać o uzyskanie wymaganych przez urzędy zezwoleń.
 7. Fundacja może wymagać od beneficjenta okazania dodatkowych dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji.
 8. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie podmiotu z dotacji w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub z naruszeniem zasad i norm prawnych określających jej użytkowanie.
 9. Wykorzystanie dotacji w sposób naruszający warunki określone w umowie powoduje obowiązek zwrotu dotacji, wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia, w którym powinien nastąpić zwrot, zgodnie z wezwaniem do zwrotu.

W przypadku wykorzystania dotacji w sposób naruszający warunki umowy kolejny wniosek beneficjent będzie mógł złożyć po okresie 5 lat liczonych od momentu zwrotu dotacji wraz z odsetkami na konto Fundacji zgodnie z §  4 ust.9 niniejszego Regulaminu.

 

§5

Informacje o otrzymanej dotacji

Beneficjent w zamian za uzyskaną dotację umieści nazwę oraz logo Fundacji na swojej stronie internetowej, liście kontrahentów, w broszurach, książkach, reklamie oraz wszelkich innych materiałach reklamowych na wszystkich polach eksploatacji po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Fundacji.

 

§6

Postanowienia końcowe

W spawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Zarząd Fundacji po konsultacji z Radą Fundacji.