Kontakt


Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau

ul. Więźniów Oświęcimia 20

32-603 Oświęcim

tel. 33 8448118 , 728 59 66 88

NIP 549-000-33-61

REGON 07044533

KRS 000056503

Biuro Fundacji czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

kontakt@fundacja-pamieci-auschwitz.pl

Bank PEKAO S.A.  24 1240 4155 1111 0000 4633 0172

 

Polityka prywatności

Wprowadzenie

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 przepisów RODO, sprawdź co warto wiedzieć o przetwarzaniu danych osobowych w Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu( w skrócie zwana Fundacja), która jest administratorem danych osobowych:

Na jakiej podstawie prawnej wykonuje się przetwarzanie?

 • Fundacja przetwarza dane osobowe, bowiem jest to konieczne do wykonania umowy lub do podjęcia jeszcze przed zawarciem umowy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „b)” RODO);działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • przetwarzanie wynika również z ciążących na Fundacji obowiązków prawnych np. dla celów podatkowych lub z tytułu odpowiedzialności za produkt wadliwy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „c)” RODO);
 • przetwarzanie jest ponadto niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „f)” RODO);
 • Fundacja, przetwarza także dane w wyniku dobrowolnej zgody osoby zainteresowanej (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „a)” RODO).

W jakim celu przetwarza się dane?

 • w celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Fundacji lub usług powiązanych ze sprzedażą, obejmujących również proces dostawy zakupionego towaru;
 • w celu przeprowadzenia postępowań z tytułu rękojmi za wady, gwarancji lub innych przypadków niezgodności towaru z umową;
 • w celu prawidłowej ochrony, zarządzania i obsługi kont klienta w systemie teleinformatycznym Fundacji,
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa zawieranych z Fundacją umów sprzedaży lub świadczonych przez Fundację lub strony trzecie usług powiązanych ze sprzedażą;
 • w celu prowadzenia przez Fundację działań nakierowanych na podnoszenie poziomu jakości oferty towarowej lub poziomu świadczenia usług;
 • w celu organizacji przez Fundację programów lojalnościowych, konkursów, akcji promocyjnych lub innych działań marketingowych;
 • w celu jak najlepszego dopasowania do preferencji klientów reklam lub ofert o charakterze marketingowym, w tym przy użyciu technik zautomatyzowanego przetwarzania lub profilowania;
 • w celu obsługi zgłoszeń, kierowanych do Fundacji;
 • w sytuacjach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń dotyczących Fundacji;
 • w celu prowadzenia działań marketingowych wykonywanych za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji jak i w formie marketingu bezpośredniego.

Jakimi uprawnieniami dysponuje osoba, której dane przetwarza Fundacja ?

W zależności od podstawy prawnej, na mocy której Fundacja przetwarza dane osobowe, osobie, której dane są przetwarzane przysługują wybrane z następujących uprawnień:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, które może być złożone w dowolnym momencie;
 • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przeniesienia danych do wskazanego administratora;
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym informacji dotyczących:
 • danych posiadanych przez Fundację
 • celu i sposobu przetwarzania
 • odbiorców, którym zostały udostępnione dane
 • źródła pochodzenia danych, jeżeli nie zostały one zebrane przez Fundację

Do kogo wnieść skargę?

Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem przez Fundację danych osobowych należy wnosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych :

 • adres URL: https://uodo.gov.pl/
 • adres pocztowy: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
 • infolinia UODO: +48 606 950 000

Kto, poza Fundacją, może uzyskać dostęp do danych osobowych?

Fundacja udostępnia dane osobowe podmiotom przetwarzającym oraz stronom trzecim w zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowej organizacji prowadzonej działalności. Powyższe oznacza, że dostęp do danych mogą otrzymać również podmioty świadczące usługi wspomagające proces promocji, sprzedaży lub świadczenia usług przez Fundację, w tym przy wykorzystaniu narzędzi automatycznych. Każdorazowo jednak udostępnianie odbywa się wyłącznie w ramach przysługujących Fundacji uprawnień, a także w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (umowy).

Dane osobowe mogą być również przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W każdym z takich przypadków stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w postaci stosownych klauzul umownych.

Upoważnione, właściwe organy w ramach nadanych im uprawnień mogą również uzyskać dostęp do przetwarzanych przez Fundację danych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Fundacja przechowuje przez okres:

  w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „b)” i „c)” RODO z dniem upływu najodleglejszego terminu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podatkowych, rachunkowych lub z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej;

  w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „a)” i „f)” RODO w tym dla celów związanych z działalnością marketingową, z dniem zaprzestania prowadzenia działalności przez Fundacji, lub dniem wycofania zgody na przetwarzanie, bądź złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.

Podanie danych osobowych, Fundacja uzyskuje aby:

 • wykonać umowę
 • podjąć działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy wypełnić ciążący na Fundacji obowiązek prawny

Formularz kontaktowy

Wyślij wiadomość