2021

Sprawozdanie merytoryczne 

z działalności  Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau

za rok 2021

 

 1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau ma swoją siedzibę w Oświęcimiu,

ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim.

 

Adres e-mailowy: kontakt@fundacja-pamieci-auschwitz.pl

 1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000056503 w dniu 31 maja 1990 r.

 

 1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau otrzymała numer identyfikacyjny REGON P-070404535. Fundacja jest zgłoszona do KRS jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

 

 1. Z dniem 18 czerwca 2014 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co potwierdza wpis KRS nr 0000056503.

 

5.  W skład Rady Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wchodzili:

 

-      Józef Musioł                                        prezydent

-      Jerzy Wróblewski                               wiceprezydent

-      Andrzej Kacorzyk                               wiceprezydent                               

-      ks. prof. Waldemar Chrostowski     członek

-      Krystyna Oleksy                                członek

-      Stefan Wilkanowicz                           członek       

-      Leszek Szuster                                  członek

-      dr Krzysztof Antończyk                     członek       

-      dr Wojciech Płosa                              członek

 

 1. Zarząd Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau tworzyli:

 

-       Jadwiga Pinderska-Lech                  prezes

-       Robert Płaczek                                 wiceprezes

-       Piotr Michał Kućka                             wiceprezes

-       Zbigniew Bartuś                                członek

-       dr Jacek Lachendro                         członek

 

 1. Statutowe cele Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau:
 2. Celem Fundacji jest kultywowanie i upowszechnianie pamięci o ofiarach zbrodni hitlerowskiego ludobójstwa, dokonanych w trakcie II wojny światowej na terenach obozów koncentracyjnych, a w szczególności w KL Auschwitz, poprzez wspieranie misji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

 

 1. Realizacja celów statutowych Fundacji następuje poprzez:

a/  prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej i wydawniczej oraz popieranie kampanii społecznych i twórczości poświęconej tematyce KL Auschwitz, a także związanej z ludobójstwem dokonanym podczas II wojny światowej i obozami zagłady,

b/  upowszechnianie wiedzy o zbrodniach hitlerowskiego ludobójstwa, w szczególności popełnionych w KL Auschwitz, a także na terenach innych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady,

c/ zachowanie, utrzymanie i konserwację obiektów, dokumentów i archiwaliów pozostałych po obozie KL Auschwitz,

d/ działania w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa światowego w zakresie promowania tematyki Auschwitz i Holokaustu,

e/  działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie promowania tematyki Auschwitz i Holokaustu,

f/   wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe organizacji pożytku publicznego, szkół, uczelni wyższych, placówek oświatowych, fundacji i stowarzyszeń (osób prawnych i osób fizycznych), których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,

g/ współpracę ze środowiskami i instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami fizycznymi w kraju i za granicą, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,

h/ inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, gromadzenie środków oraz prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem w całości dochodu na w/w cele.

 

 1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadziła odpłatną i nieodpłatną

          działalność pożytku publicznego, a także dodatkowo prowadziła działalność

          gospodarczą, z której dochód w całości przeznaczony był  na działalność

          pożytku publicznego.

 a/ Fundacja prowadziła działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

 

Nr wg PKD

Opis wg PKD

58.11.Z 

Działalność wydawnicza

58.19 

Pozostała działalność wydawnicza

47.61.Z 

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych  sklepach

47.63.Z 

Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z 

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

74.3 

Działalność związana z tłumaczeniami

91.01.B 

Działalność archiwów

91.03 

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji  turystycznych

94.99 

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

b/ Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną polegającą na świadczeniu usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

 

Nr wg PKD

Opis wg PKD

58.11.Z 

Działalność wydawnicza

58.19 

Pozostała działalność wydawnicza

47.61.Z 

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z 

Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z 

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

74.3 

Działalność związana z tłumaczeniami

85.5 

Pozaszkolne formy edukacji

85.59 B 

Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60 

Działalność wspomagająca edukację

82.30.Z 

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

72.20 Z 

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

91.01.B 

Działalność archiwów

91.03 

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych

atrakcji turystycznych

94.99 

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

c/ Fundacja może prowadzić działalność odpłatną polegającą na świadczeniu sług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

 

Nr wg PKD

Opis wg PKD

85.59 B  

Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60

Działalność wspomagająca edukację

 

 

 1. Fundacja nie prowadziła jednocześnie odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 2. W zakresie i formie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego Zarząd nie podejmował żadnych działań.
  1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau realizowała w 2020 r. cele statutowe jako działalność nieodpłatną w ramach niżej opisanych projektów:

 

 

 

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście – projekty edukacyjne ogólny koszt wsparcia  82 450  PLN

W ostatnich latach Fundacja skupiła swoje wysiłki na wspieraniu działań PMA-B w zakresie edukacyjnym. Realizowane było to poprzez współpracę z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście działającym w ramach struktur Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Niestety w ostatnich latach współpraca, która miała być realizowana poprzez projekty adresowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz edukatorów, nauczycieli, studentów, osób niepełnosprawnych intelektualnie, środowisk wojskowych i więziennictwa wobec ogólnoświatowej pandemii, nie mogła być realizowana.  Jedyne projekty, które udało się zrealizować, to Projekt Dyplomacja Pamięci „Witnessing Auschwitz” z dotacją Ministerstwa Spaw Zagranicznych.

 

Projekt realizowany  prze Fundację Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz University of British Columbia w Vancouver. W ramach projektu przygotowany został podręcznik akademicki przeznaczony głównie dla studentów uczelni wyższych w krajach anglojęzycznych, szczególnie w USA i Kanadzie ”Auschwitz: History, Place and People. An Academic Guide to the Camp Complex”, w którym znalazło się kilkanaście artykułów autorstwa głównie pracowników Centrum Badań Miejsca Pamięci, ale także Wydawnictwa i Projektów Edukacyjnych oraz pracowników naukowych UBC. Stanowią one przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu historii byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady Auschwitz oraz poruszają temat misji edukacyjnej Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, zachowania i rozpowszechniania głosu Świadków historii w publikacjach Muzeum czy pamięci o tym tragicznym miejscu i jego Ofiarach.

 

Publikacje to interdyscyplinarne teksty naukowe poświęcone zagadnieniom związanym z historią byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz oraz teksty pracowników UBC współpracujących z Muzeum Auschwitz-Birkenau. . Znalazły się na niej również mapy, fotografie oraz materiały edukacyjne i historyczne z zakresu historii Auschwitz opracowane w większości  przez studentów UBC, przy współpracy z badaczami i edukatorami Miejsca Pamięci Auschwitz podczas seminariów „Witnessing Auschwitz”.  Zawarte materiały w podręczniku , fotografie oraz bogata bibliografia, może być bardzo pomocna w zgłębieniu historii byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i ośrodka Zagłady, w którym życie straciło ponad 1,1 mln mężczyzn, kobiet i dzieci.

 

Podręcznik przygotowany został w formie elektronicznej (ebook)  i tradycyjnej.  Publikacja zostanie wprowadzona do katalogów uniwersyteckich bibliotek oraz do ich baz danych.

Projektowi towarzyszy strona internetowa, na której zamieszczone zostały dodatkowe materiały edukacyjne.

Strona projektu:

https://auschwitzacademicguide.arts.ubc.ca/

 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021” zakończyło się 15 grudnia 2021 r.

 

 

 

Biblioteka – sfinansowanie kosztów skanowania zasobów bibliotecznych  20 000,00  PLN

W 2019 roku Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau zakupiła dla Biblioteki Muzeum skaner firmy Zeutschel OS16000 Advanced Plus oraz pokryła koszty zatrudnienia osoby obsługującej go.

W październiku 2019 roku firma Digital Center z Poznania dokonała montażu urządzenia oraz przeszkolenia operatorów skanera, co zapoczątkowało kilkuletni proces digitalizacji muzealnego księgozbioru. 

W ramach kontynuowanego projektu mającego na celu archiwizację, zabezpieczenie oryginałów przed zniszczeniem oraz stworzenie bazy materiałów cyfrowych do późniejszego wykorzystania w ramach biblioteki cyfrowej wykonano  38 224 skanów.

 

 1. Podstawowym źródłem przychodu Fundacji jest działalność gospodarcza, realizowana poprzez zakup i sprzedaż książek, plakatów, kart pocztowych oraz wydawnictw multimedialnych związanych tematycznie z misją Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Całość swego przychodu z działalności gospodarczej Fundacja przekazuje na cele statutowe.

 

Działalność gospodarcza w 2021 r. – wykaz publikacji zakupionych, przeznaczonych do dalszego obrotu:

DRUKARNIA

WYDAWNICTWA

TYTUŁ

WERSJA JĘZYKOWA

ILOŚĆ

CENA ZAKUPU

 

 

A. Bujak

T. Świebocka,

Auschwitz. Album

Rezydencja Śmierci

Angielska

francuska

200 szt.

100 szt.

 8 280,00 PLN

4 140,00 PLN

 

 

 

 

razem

 

12 420,00 PLN

 

RAZEM

BIAŁY KRUK

 

 

12 420,00 PLN

EKODRUK

 

Irena Strzelecka Głosy Pamięci. Kobiety w KL Auschwitz

Polska

 

 

 

500 szt.

13 740,00 PLN

 

 

Irena Strzelecka Głosy Pamięci. Zbrodnicza medycyna. Eksperymenty medyczne w KL Auschwitz

polska

500 szt.

11 620,00 PLN

 

 

 

 

 

RAZEM EKODRUK

 

 

25 360,00 PLN

DRUKARNIA TCHU

K. Żywulska,

Przeżyłam Oświęcim

angielska

niemiecka

polska

francuska

340 szt.

300 szt.

960 szt.

200 szt.

6 766,00 PLN

5 970,00 PLN

19 104,00 PLN

3 980,00 PLN

RAZEM

DRUKARNIA TCHU 

 

 

35 820,00 PLN

 

 

E&M BOOKS

Sybille Steinbacher,

History Auschwitz

angielska

190 szt.

4 485,50 PLN

E. Wiesel, Noc  

angielska

190 szt.

4 285,50 PLN

T.Borkowski Proszę państwa do gazu

angielska

100 szt.

2 400,00 PLN

Przeżyłam Anioła śmierci
Hiszpańska
niemiecka

50 szt.

50 szt.

857,50 PLN

952,50 PLN

Wiesław Kielar Anus Mundi

niemiecka

70 szt.

2 133,40 PLN

Primo Levi Czy to jest człowiek
hiszpańska

50 szt.

      1 667,00 PLN

Seweryna Szmaglewska  
Dymy nad Birkanau
Niemiecka

20 szt.

       571,40 PLN

Langbein Hermann Ludzie w Auschwitz
niemiecka

36 szt.

      2 194,48 PLN

RAZEM 
E&M BOOKS

 

 

17 880,28 PLN

 

 

 

 

 

SUMA

 

 

91 480,28 PLN

 

Koszty pozostałe związane z wydawnictwami: koszty osobowe, prawa autorskie:

 

Głosy Pamięci 8. Polacy w KL Auschwitz, Żydzi w KL Auschwitz 

Franciszek Piper

prawa autorskie

624,00 PLN

 

Razem

624,00 PLN

 

I nigdy oskarżony nie miał wyrzutów sumienia? Biografia Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz, a kwestia jego odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi

Manfred Deselaers

prawa autorskie – w. ang.

334,85 PLN

Manfred Deselaers

prawa autorskie – w. niem.

414,15 PLN

Manfred Deselaers

prawa autorskie – w. pol.

321,30 PLN

 

Razem

1 070,30 PLN

 

 

KOSZTY POZOSTAŁE

WYDAWNICZE

Prawa autorskie

624,00PLN

1 070,30 PLN 

 

Razem

1 694,30 PLN

 

 

 

 

10. Działania Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w roku 2021.

Działania Zarządu poza wsparciem finansowym wcześniej wymienionych

przedsięwzięć skupiały się na próbach pozyskiwania środków finansowych na

realizację działań statutowych Fundacji. Dotyczyły one poszukiwania sponsorów

zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W ramach tych działań kontynuowano

współpracę z Norddeutscher Rundfunk (NDR), regionalnym publicznym nadawcą

radiowo-telewizyjnym, obsługującym północne regiony Niemiec. Programy

realizowane przez NDR zawierały zachętę telewidzów do przekazywania datków na

konto Fundacji. Działania były kontynuacją projektu z lat poprzednich.

 

     Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadziła nieodpłatną działalność pożytku publicznego, a także dodatkowo działalność gospodarczą, dochód z której w całości przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego. Podstawowe źródło przychodu Fundacji to działalność gospodarcza realizowana poprzez zakup i sprzedaż książek, plakatów, kart pocztowych oraz wydawnictw multimedialnych związanych tematycznie z misją Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. W 2021 r. Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej.

 

 1. Przychody Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową otrzymane od darczyńców instytucjonalnych oraz osób fizycznych. W 2021r. Fundacja uzyskała przychody gospodarczej:

1. przychody z dz. statutowej nieodpłatnej: 84 803,90  PLN, w      :

 - z 1%: 798,56  PLN

 - darowizny w EUR: 303,00 EUR

 2. sprzedaż towarów netto: 485 963,62 PLN

 3. przychody finansowe: 27 175,18 PLN

 4. pozostałe przychody operacyjne: 331,16 PLN

  i przeznaczyła je na cele zgodne ze statutem.

 Koszty bilansowe Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w roku 2021

 wyniosły:

1. Koszty statutowe działalności nieodpłatnej: 138 088,45 PLN, w tym:

 - materiały: 2 434,47 PLN

- usługi obce: 7 739,11 PLN

- VAT nieodliczony: 46,63.PLN

2. Koszty działalności gospodarczej : 388 333,24 PLN, w tym:

- materiały: 786,98 PLN

- wartość sprzedanych towarów: 387 546,26 PLN

3. koszty administracyjne - ogólnego zarządu: 314 383,60 PLN, w tym:

- materiały: 2 365,31 PLN

- usługi obce: 28 621,05 PLN

- podatki i opłaty: 272,84 PLN

- ubezp. społ. i inne świadczenia: 14 082,02 PLN

- pozostałe koszty: 15 186,02 PLN

4. Koszty finansowe: 19,72 PLN, w tym:

- odsetki: 19,72 PLN

5. Pozostałe koszty operacyjne: 8 393,34 PLN 

 

11. Środki finansowe ulokowane na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2021 r. wyniosły:            

-        Pekao: 122 847,54 PLN

                1 054,68 EURO

-        Uni Credit: 65.320 EURO

-        Kasa Fundacji: 2 020,42 PLN

12. Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie nabyła żadnych nieruchomości.

Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wykazuje załączony bilans.

 Aktywa trwałe: 9 965,24 PLN

 Aktywa obrotowe: 1 844 026,64 PLN

Razem aktywa:  1 844 026,64 7PLN

     -   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (ujęte w aktywach obrotowych)

2 041,21 PLN

 • Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie posiada zobowiązań długoterminowych.
 • Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie posiada rozliczeń międzyokresowych.

13. Zatrudnienie:


Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau zatrudniała jedną osobę na  pełny etat, tj. Kierownika Biura. Od czerwca 2014 r. do kwietnia 2021 r. w sprawach księgowych Fundacja korzystała z usług Kancelarii Rachunkowej AMD z Wadowic. Od maja 2021 r. Fundacja w sprawach prowadzenia ksiąg księgowych  współpracuje z panią Agnieszką Plażuk.

Liczba osób zatrudnionych w Fundacji:

 • 1osoba – pełny etat

14. Fundacja podpisywała w 2021 r. umowy zlecenia i umowy o dzieło. Umowy te dotyczyły sfery działań nieodpłatnych i gospodarczych Fundacji.

15. Członkowie Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w 2021 r. nie otrzymywali wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

16. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie udzieliła w 2021 r. żadnych pożyczek.

17. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau składa pod nr NIP 549-000-33-61 w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu następujące deklaracje podatkowe:

 • CIT – 8
 • CIT – 8/0
 • FTI – 1R
 • PIT 8AR
 • PIT 4R
 • PIT 11
 • VAT 7
 • VAT EU

18. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie realizowała żadnych zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

  19. W 2021 r. w Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie została przeprowadzona  żadna kontrola zewnętrzna.

 

Sprawozdanie sporządziła:

Dorota Cynarska-Górska

 

Współpraca - strona księgowa:

Agnieszka Plażuk