2020

Sprawozdanie merytoryczne 

z działalności Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau

za rok 2020

 

 1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau ma swoją siedzibę w Oświęcimiu,

ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim.

 

Adres e-mailowy: kontakt@fundacja-pamieci-auschwitz.pl

 1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000056503 w dniu 31 maja 1990 r.

 

 1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau otrzymała numer identyfikacyjny REGON P-070404535. Fundacja jest zgłoszona do KRS jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

 

 1. Z dniem 18 czerwca 2014 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co potwierdza wpis KRS nr 0000056503.

 

5.  W skład Rady Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wchodzili:

 

-      Józef Musioł                                        prezydent

-      Jerzy Wróblewski                               wiceprezydent

-      Andrzej Kacorzyk                               wiceprezydent                               

-      ks. prof. Waldemar Chrostowski     członek

-      Krystyna Oleksy                               członek

-      Stefan Wilkanowicz                           członek       

-      Leszek Szuster                                 członek

-      dr Krzysztof Antończyk                     członek       

-      dr Wojciech Płosa                              członek

 

 1. Zarząd Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau tworzyli:

 

-       Jadwiga Pinderska-Lech                  prezes

-       Robert Płaczek                                wiceprezes

-       Piotr Michał Kućka                             wiceprezes

-       Zbigniew Bartuś                                 członek

-       Jacek Lachendro                           członek

 

 1. Statutowe cele Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau:
 2. Celem Fundacji jest kultywowanie i upowszechnianie pamięci o ofiarach zbrodni hitlerowskiego ludobójstwa, dokonanych w trakcie II wojny światowej na terenach obozów koncentracyjnych, a w szczególności w KL Auschwitz, poprzez wspieranie misji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

 

 1. Realizacja celów statutowych Fundacji następuje poprzez:

a/  prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej i wydawniczej oraz popieranie kampanii społecznych i twórczości poświęconej tematyce KL Auschwitz, a także związanej z ludobójstwem dokonanym podczas II wojny światowej i obozami zagłady,

b/  upowszechnianie wiedzy o zbrodniach hitlerowskiego ludobójstwa, w szczególności popełnionych w KL Auschwitz, a także na terenach innych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady,

c/ zachowanie, utrzymanie i konserwację obiektów, dokumentów i archiwaliów pozostałych po obozie KL Auschwitz,

d/ działania w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa światowego w zakresie promowania tematyki Auschwitz i Holokaustu,

e/  działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie promowania tematyki Auschwitz i Holokaustu,

f/   wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe organizacji pożytku publicznego, szkół, uczelni wyższych, placówek oświatowych, fundacji i stowarzyszeń (osób prawnych i osób fizycznych), których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,

g/ współpracę ze środowiskami i instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami fizycznymi w kraju i za granicą, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,

h/ inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, gromadzenie środków oraz prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem w całości dochodu na w/w cele.

 

 1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadziła odpłatną i nieodpłatną

          działalność pożytku publicznego, a także dodatkowo prowadziła działalność

          gospodarczą, z której dochód w całości przeznaczony był  na działalność

          pożytku publicznego.

 a/ Fundacja prowadziła działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

 

Nr wg PKD

Opis wg PKD

58.11.Z 

Działalność wydawnicza

58.19 

Pozostała działalność wydawnicza

47.61.Z 

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych  sklepach

47.63.Z 

Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z 

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

74.3 

Działalność związana z tłumaczeniami

91.01.B 

Działalność archiwów

91.03 

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji  turystycznych

94.99 

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

b/ Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną polegającą na świadczeniu usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

 

Nr wg PKD

Opis wg PKD

58.11.Z 

Działalność wydawnicza

58.19 

Pozostała działalność wydawnicza

47.61.Z 

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z 

Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z 

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

74.3 

Działalność związana z tłumaczeniami

85.5 

Pozaszkolne formy edukacji

85.59 B 

Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60 

Działalność wspomagająca edukację

82.30.Z 

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

72.20 Z 

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

91.01.B 

Działalność archiwów

91.03 

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych

atrakcji turystycznych

94.99 

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

c/ Fundacja może prowadzić działalność odpłatną polegającą na świadczeniu sług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

 

Nr wg PKD

Opis wg PKD

85.59 B  

Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60

Działalność wspomagająca edukację

 

 

 1. Fundacja nie prowadziła jednocześnie odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 2. W zakresie i formie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego Zarząd nie podejmował żadnych działań.
  1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau realizowała w 2020 r. cele statutowe jako działalność nieodpłatną w ramach niżej opisanych projektów:

 

 

 

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście – projekty edukacyjne ogólny koszt wsparcia    88 440,40 PLN

W ostatnich latach Fundacja skupiła swoje wysiłki na wspieraniu działań PMA-B w zakresie edukacyjnym. Realizowane było to poprzez współpracę z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście działającym w ramach struktur Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Niestety w ostatnich latach współpraca która miała być realizowana poprzez projekty adresowane do młodzieży, ponadpodstawowych oraz edukatorów, nauczycieli, studentów, osób niepełnosprawnych intelektualnie, środowisk wojskowych i więziennictwa wobec ogólnoświatowej pandemii nie mogła być realizowana.  Jedyne projekty które udało się zrealizować to studia podyplomowe i szklenie przewodników jeszcze z początkiem roku.  Konferencje tematyczne, sesje edukacyjne i seminaria ogólnopolskie oraz międzynarodowe związane z Holokaustem i problematyką Auschwitz dla młodzieży i dorosłych  mimo ambitnych planów musieliśmy odłożyć na następne lata– ogólny udział to  375 uczestników:

 

a/ Studia podyplomowe – Totalitaryzm - Nazizm - Holokaust – 38 uczestników

W roku akademickim 2019/2020 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie organizowało kolejną edycję studiów podyplomowych.

Studia były przeznaczone dla nauczycieli, katechetów, pracowników instytucji kultury oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem ksenofobii i antysemityzmowi, osób zaangażowanych w dialog międzykulturowy i międzyreligijny, przewodników muzealnych, pracowników mediów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem.

Organizatorzy: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

 

b/ Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska   - 120 uczestników

 • Cykl seminariów i pobytów studyjnych dla dyrektorów zakładów karnych, wychowawców, pracowników nadzoru, jak również osadzonych w zakładach karnych Warszawskiego, Krakowskiego i Śląskiego Inspektoratu Służby Więziennej. Każdy cykl seminariów poświęcony był odrębnej tematyce dotyczącej historii KL Auschwitz
 • Cykl seminariów i internetowych pobytów studyjnych dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Więziennej. Każdy cykl seminariów poświęcony jest odrębnej tematyce dotyczącej historii KL Auschwitz.
 • Cykl seminariów z cyklu Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska dla policjantów z KWP w Krakowie i w Katowicach oraz  słuchaczy Szkoły Policji.

 

 

 

c/ Publikacje

 

 • Seria wydawnicza pt. Głosy Pamięci – każdy tom poświęcony jest jednemu z wielu zagadnień historii obozu Auschwitz i zawiera oprócz naukowego artykułu szczegółowo omawiającego dany temat również wybór materiałów źródłowych oraz scenariusze lekcji, które ułatwią nauczycielom wykorzystanie materiału zawartego w książce na lekcjach historii lub języka polskiego.

           W roku 2019 Fundacja wsparła koszty produkcyjne Głosów Pamięci. Życie

          religijne w KL Auschwitz w wersji polskiej. Publikacja ukazała się w 2020 r.

w roku 2020 Fundacja zapłaciła za tłumaczenie na język angielski Głosów

Pamięci. Życie  religijne w KL Auschwitz.

 

 

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Metodyka Oprowadzania – 39 319,60 PLN

 

Fundacja wspierała działania sekcji Metodyki oprowadzania w MCEAH. W ramach tych działań zorganizowano i przeprowadzono poniższe przedsięwzięcia:

 

 1. Szkolenia – w ramach corocznych szkoleń dla przewodników Muzeum zrealizowano trzecią  szkoleń  jako kontynuację z lat poprzednich. Był to kolejny etap spotkań z  Yahad-In Unum, tym razem poświęcony tematyce Zagłady Romów w Europie wschodniej. W trzydniowym cyklu wzięło udział łącznie 147 osób;
 2. Szkolenie dla przewodników PMA-B dotyczące  problematyki Auschwitz w literaturze popularnej, , w którym wzięło udział 70 osób.

 

Dotacja bezpośrednia na rzecz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau – 1 460,00 PLN

 

Dotacja bezpośrednia to wpłata na konto Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau kwoty po rozliczeniu projektów MCEAH współfinansowanych przez Fundację.

 

Biblioteka – sfinansowanie kosztów skanowanie zasobów bibliotecznych  32 000,00  PLN

W 2019 roku Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau zakupiła dla Biblioteki Muzeum skaner firmy Zeutschel OS16000 Advanced Plus oraz pokryła koszty zatrudnienia osoby obsługującej go.

W październiku 2019 roku firma Digital Center z Poznania dokonała montażu urządzenia oraz przeszkolenia operatorów skanera, co zapoczątkowało kilkuletni proces digitalizacji muzealnego księgozbioru. 

W ramach kontynuowanego projektu mającego na celu archiwizację, zabezpieczenie oryginałów przed zniszczeniem oraz stworzenie bazy materiałów cyfrowych do późniejszego wykorzystania w ramach biblioteki cyfrowej wykonano  78 124 skanów.

 

Wydawnictwo

Helena Kubica, Odebrane dzieciństwo. Dzieci wyzwolone w Auschwitz

 

Archiwum PMA-B – dotacja 18 935,00 PLN

Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Archiwum PMA-B przeprowadziło kwerendy archiwalnych dokumentów i sporządziło z nich opracowania w formie gotowych spisów więźniów, wraz z krótką historią każdego transportu dla transportów zbiorowych i więźniarek i więźniów deportowanych do KL Auschwitz. Kwota wsparcia to rozliczenie projektów jeszcze z 2019 roku, wypłacone w 2020r.

 

Wystawiennictwo – dotacja 155 705,00 PLN

Fundacja sfinansowała wymianę 70 000 podpisów pod zdjęciami na wystawie prezentowanej w budynku tzw. Sauny w Birkenau.

Przygotowanie graficzne, tłumaczenie na język włoski napisów do wystawy Doświadczenie Auschwitz w sztuce byłych więźniów.

 1. Podstawowym źródłem przychodu Fundacji jest działalność gospodarcza, realizowana poprzez zakup i sprzedaż książek, plakatów, kart pocztowych oraz wydawnictw multimedialnych związanych tematycznie z misją Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Całość swego przychodu z działalności gospodarczej Fundacja przekazuje na cele statutowe.

Działalność gospodarcza w 2020 r. – wykaz publikacji zakupionych, przeznaczonych do dalszego obrotu:

DRUKARNIA

WYDAWNICTWA

TYTUŁ

WERSJA JĘZYKOWA

ILOŚĆ

CENA ZAKUPU

 

EKODRUK

Henryk Świebocki

Raporty uciekinierów

angielska

1 000 szt.

13 980,00PLN

 

 

 

Praca zbiorowa

Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau. Przewodnik

angielska włoska

 

2 000 szt.

1 000 szt.

.

6 680,00 PLN

3 840,00 PLN

 

 

razem

 

10 520,00 PLN

Pocztówki zestawy

 

6 000 szt.

17 280,00 PLN

Manfred Deselaers

I nigdy oskarżony nie miał wyrzutów sumienia? Biografia Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz, a kwestia jego odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi

 

polska

angielska

 

500 szt.

500 szt.

9 240,00 PLN

9 525,00 PLN

 

 

 

18 765,00PLN

RAZEM EKODRUK

 

 

60 545,00 PLN

BIAŁY KRUK

A. Bujak

T. Świebocka,

Auschwitz. Album

Rezydencja Śmierci

angielska

niemiecka

polska

       800 szt.

120 szt.

200 szt.

 

32 430,00 PLN

4 554,00 PLN

7 590,00 PLN

 

RAZEM BIAŁY KRUK

 

 

44 574,00 PLN

DRUKARNIA TCHU

K. Żywulska,

Przeżyłam Oświęcim

angielska

rosyjska

polska

francuska

200 szt.

200 szt.

200 szt.

200 szt.

3 980,00 PLN

3 980,00 PLN

3 980,00 PLN

3 980,00 PLN

RAZEM

DRUKARNIA TCHU

 

 

15 920,00 PLN

DRUKARNIA PROFIT MEDIA

Teresa Wontor-Cichy

Głosy Pamięci nr 14

Życie religijne w KL Auschwitz

angielska

450 szt.

7 960,50 PLN

Helena Kubica

Odebrane dzieciństwo

polska

650 szt.

27 396,00 PLN

Praca zbiorowa

Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau. Przewodnik

Angielska

holenderska

11 000 szt.

1 000 szt.

33 240,00 PLN

3 840,00 PLN

razem

 

37 080,00 PLN

RAZEM

PROFIT MEDIA

 

 

72 436,50 PLN

 

SUMA

 

 

  193 475,50 PLN

 

Koszty pozostałe związane z wydawnictwami: koszty osobowe, prawa autorskie, zapłata za prace redakcyjne – layout, skład, korekta, tłumaczenie, projekt okładki:

 

Głosy Pamięci 8. Polacy w KL Auschwitz, Żydzi w KL Auschwitz

Franciszek Piper

prawa autorskie

252,00 PLN

 

Razem

252,00 PLN

 

I nigdy oskarżony nie miał wyrzutów sumienia? Biografia Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz, a kwestia jego odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi

Manfred Deselaers

prawa autorskie – w. ang.

156,79 PLN

Manfred Deselaers

prawa autorskie – w. niem.

146,85 PLN

Manfred Deselaers

prawa autorskie – w. pol.

87,75 PLN

 

Razem

391,39 PLN

 

Księga Pamięci. Transporty Polaków z dystryktu galicyjskiego do KL Auschwitz

1942-1944

Bohdan Piętka

Artykuł wstępny

2 000,00 PLN

 

 

KOSZTY POZOSTAŁE

WYDAWNICZE

 

 

 

Razem

2 643,00 PLN

 

 

 

10.Działania Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w roku 2020.

Działania Zarządu poza wsparciem finansowym wcześniej wymienionych

przedsięwzięć skupiały się na próbach pozyskiwania środków finansowych na

realizację działań statutowych Fundacji. Dotyczyły one poszukiwania sponsorów

zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W ramach tych działań kontynuowano

współpracę z Norddeutscher Rundfunk (NDR), regionalnym publicznym nadawcą

radiowo-telewizyjnym, obsługującym północne regiony Niemiec. Programy

realizowane przez NDR zawierały zachętę telewidzów do przekazywania datków na

    konto Fundacji. Działania były kontynuacją projektu z lat poprzednich.

 

     Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadziła nieodpłatną działalność pożytku publicznego, a także dodatkowo działalność gospodarczą, dochód z której w całości przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego. Podstawowe źródło przychodu Fundacji to działalność gospodarcza realizowana poprzez zakup i sprzedaż książek, plakatów, kart pocztowych oraz wydawnictw multimedialnych związanych tematycznie z misją Państwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau w Oświęcimiu. W 2020 r. Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej.

 

 1. Przychody Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową otrzymane od darczyńców instytucjonalnych oraz osób fizycznych. W 2020r. Fundacja uzyskała przychody gospodarczej:

1. przychody z dz. statutowej nieodpłatnej: 18.894,88  PLN, w      :

 - z 1%: 12.403,30  PLN

 -  wpłaty od darczyńców: 0,00 PLN, oraz

 - darowizny w EUR: 1.492,00 EUR

 2. sprzedaż towarów netto: 417.186,15 PLN

 3. przychody finansowe: 23.702,54 PLN

 4. pozostałe przychody operacyjne: 48.126,21PLN

  i przeznaczyła je na cele zgodne ze statutem.

 Koszty bilansowe Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w roku 2020

 wyniosły:

1. Koszty statutowe działalności nieodpłatnej: 17.401,35 PLN, w tym:

 - materiały: 1.769,00PLN

- usługi obce: 85.679,61 PLN

- VAT nieodliczony: 14704,40.PLN

- pozostałe koszty rodz.: 15.248,34PLN

2. Koszty działalności gospodarczej :254.437,22PLN, w tym:

- materiały: 4.745,50 PLN

- pozostałe koszty rodz.: 3.031,73 PLN

- wartość sprzedanych towarów: 246.659,99 PLN

3. koszty administracyjne - ogólnego zarządu:396.807,23PLN, w tym:

- materiały: 2.068,75 PLN

- usługi obce: 51.817,65 PLN

- podatki i opłaty: 1.413,79 PLN

- ubezp. społ. i inne świadczenia: 24.915,61 PLN

- pozostałe koszty: 12.479,98 PLN

4. Koszty finansowe: 121,94 PLN, w tym:

- odsetki: 87,60 PLN

- pozostałe koszty: 34,34 PLN

5. Pozostałe koszty operacyjne: 28.227,93 PLN 

Razem koszty bilansowe : 796.995,67 PLN

11. Środki finansowe ulokowane na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2020 r. wyniosły:            

-        Pekao: 55.670,29 PLN

                1.774,10 EURO

-        Uni Credit: 65.243,37 EURO

-        Kasa Fundacji: 2.443,07PLN

-        Stan magazynu książek w cenach zakupu: 1.707.778,34PLN

12. Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie nabyła żadnych nieruchomości.

Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wykazuje załączony bilans.

 Aktywa trwałe: 20.647,19 PLN

Aktywa obrotowe: 2.096.851,68 PLN

Razem aktywa:  2.117.498,87PLN

     -   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (ujęte w aktywach obrotowych)

1.729,67 PLN

 • Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie posiada zobowiązań długoterminowych.
 • Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie posiada rozliczeń międzyokresowych.

13.Zatrudnienie:


Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau zatrudniała jedną osobę na  pełny etat, tj. Kierownika Biura. Od czerwca 2014 r. w sprawach księgowych Fundacja korzysta z usług Kancelarii Rachunkowej AMD z Wadowic.

Liczba osób zatrudnionych w Fundacji:

 • 1osoba – pełny etat

14. Fundacja podpisywała w 2020 r. umowy zlecenia i umowy o dzieło. Umowy te dotyczyły sfery działań nieodpłatnych i gospodarczych Fundacji.

15. Członkowie Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w 2020 r. nie otrzymywali wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

16. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie udzieliła w 2020 r. żadnych pożyczek.

17. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau składa pod nr NIP 549-000-33-61 w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu następujące deklaracje podatkowe:

 • CIT – 8
 • CIT – 8/0
 • FTI – 1R
 • PIT 8AR
 • PIT 4R
 • PIT 11
 • VAT 7
 • VAT EU

18. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie realizowała żadnych zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

  19. W 2020 r. w Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau  nie została przeprowadzona  żadna kontrola zewnętrzna.

 

Sprawozdanie sporządziła:

Dorota Cynarska-Górska

 

Współpraca - strona księgowa:

Kancelaria Rachunkowa AMD Wadowice