2019

Sprawozdanie merytoryczne 

z działalności Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau

za rok 2019

 

 1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau ma swoją siedzibę w Oświęcimiu,

ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim.

 

Adres e-mailowy: kontakt@fundacja-pamieci-auschwitz.pl

 1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000056503 w dniu 31 maja 1990 r.

 

 1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau otrzymała numer identyfikacyjny REGON P-070404535. Fundacja jest zgłoszona do KRS jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

 

 1. Z dniem 18 czerwca 2014 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co potwierdza wpis KRS nr 0000056503.

 

5.  W skład Rady Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wchodzili:

 

-      Józef Musioł                                        prezydent

-      Jerzy Wróblewski                               wiceprezydent

-      Andrzej Kacorzyk                               wiceprezydent

-      Kazimierz Albin                                  członek

-      ks. prof. Waldemar Chrostowski     członek

-      Krystyna Oleksy                               członek

-      Stefan Wilkanowicz                           członek       

-      Leszek Szuster                                 członek

-      dr Krzysztof Antończyk                     członek       

-      dr Wojciech Płosa                              członek

 

W lipcu 2019 r. zmarł wieloletni członek Rady Pan Kazimierz Albin.

 

 1. Zarząd Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau tworzyli:

 

-       Jadwiga Pinderska-Lech                  prezes

-       Robert Płaczek                                wiceprezes

-       Piotr Michał Kućka                             wiceprezes

-       Zbigniew Bartuś                                 członek

-       Jacek Lachendro                           członek

 

 1. Statutowe cele Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau:
 2. Celem Fundacji jest kultywowanie i upowszechnianie pamięci o ofiarach zbrodni hitlerowskiego ludobójstwa, dokonanych w trakcie II wojny światowej na terenach obozów koncentracyjnych, a w szczególności w KL Auschwitz, poprzez wspieranie misji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

 

 1. Realizacja celów statutowych Fundacji następuje poprzez:

a/  prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej i wydawniczej oraz popieranie kampanii społecznych i twórczości poświęconej tematyce KL Auschwitz, a także związanej z ludobójstwem dokonanym podczas II wojny światowej i obozami zagłady,

b/  upowszechnianie wiedzy o zbrodniach hitlerowskiego ludobójstwa, w szczególności popełnionych w KL Auschwitz, a także na terenach innych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady,

c/ zachowanie, utrzymanie i konserwację obiektów, dokumentów i archiwaliów pozostałych po obozie KL Auschwitz,

d/ działania w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa światowego w zakresie promowania tematyki Auschwitz i Holokaustu,

e/  działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie promowania tematyki Auschwitz i Holokaustu,

f/   wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe organizacji pożytku publicznego, szkół, uczelni wyższych, placówek oświatowych, fundacji i stowarzyszeń (osób prawnych i osób fizycznych), których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,

g/ współpracę ze środowiskami i instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami fizycznymi w kraju i za granicą, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,

h/ inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, gromadzenie środków oraz prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem w całości dochodu na w/w cele.

 

 1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadziła odpłatną i nieodpłatną

          działalność pożytku publicznego, a także dodatkowo prowadziła działalność

          gospodarczą, z której dochód w całości przeznaczony był  na działalność

          pożytku publicznego.

 a/ Fundacja prowadziła działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

 

Nr wg PKD

Opis wg PKD

58.11.Z 

Działalność wydawnicza

58.19 

Pozostała działalność wydawnicza

47.61.Z 

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych  sklepach

47.63.Z 

Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z 

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

74.3 

Działalność związana z tłumaczeniami

91.01.B 

Działalność archiwów

91.03 

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji  turystycznych

94.99 

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

b/ Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną polegającą na świadczeniu usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

 

Nr wg PKD

Opis wg PKD

58.11.Z 

Działalność wydawnicza

58.19 

Pozostała działalność wydawnicza

47.61.Z 

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z 

Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z 

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

74.3 

Działalność związana z tłumaczeniami

85.5 

Pozaszkolne formy edukacji

85.59 B 

Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60 

Działalność wspomagająca edukację

82.30.Z 

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

72.20 Z 

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

91.01.B 

Działalność archiwów

91.03 

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych

atrakcji turystycznych

94.99 

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

c/ Fundacja może prowadzić działalność odpłatną polegającą na świadczeniu sług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

 

Nr wg PKD

Opis wg PKD

85.59 B  

Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60

Działalność wspomagająca edukację

 

 

 1. Fundacja nie prowadziła jednocześnie odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 2. W zakresie i formie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego Zarząd nie podejmował żadnych działań.
  1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau realizowała w 2019 r. cele statutowe jako działalność nieodpłatną w ramach niżej opisanych projektów:

 

 

 

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście – projekty edukacyjne ogólny koszt wsparcia    49 507,70 PLN

W ostatnich latach Fundacja skupiła swoje wysiłki na wspieraniu działań PMA-B w zakresie edukacyjnym. Realizowane było to poprzez współpracę z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście działającym w ramach struktur Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Współpraca była realizowana poprzez projekty adresowane do młodzieży, ponadpodstawowych oraz edukatorów, nauczycieli, studentów, osób niepełnosprawnych intelektualnie, środowisk wojskowych i więziennictwa. Projekty były  realizowane poprzez konferencje tematyczne, sesje edukacyjne i seminaria ogólnopolskie oraz międzynarodowe związane z Holokaustem i problematyką Auschwitz dla młodzieży i dorosłych – ogólny udział to  4 372 uczestników:

 

a/ Projekt edukacyjny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie pt. Trudne – proste słowa – 870 uczestników

W związku z wzrastającym zainteresowaniem zwiedzaniem byłego obozu przez osoby niepełnosprawne MCEAH przygotowało program Trudne – proste słowa adresowany do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Scenariusz lekcji konsultowany ze specjalistami z zakresu oligofrenopedagogiki zawiera wprowadzenie do zwiedzania, poznanie wybranych fragmentów stałej wystawy muzealnej, jak również specjalnie zorganizowaną ekspozycję pozwalającą na zapoznanie się z replikami wybranych obiektów.

b/ Projekt edukacyjny dla młodzieży pt. Lamsdorf-Auschwitz. Au­schwitz-

Lamsdorf 30 uczestników

W październiku wspólnie z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu zrealizowano VIII edycję projektu edukacyjnego pt. Lamsdorf-Auschwitz. Au­schwitz-Lamsdorf.

Uczestnikami tegorocznej edycji projektu było 30 uczniów ze Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu.

W czasie dwóch dni młodzież pozna­wała historię obu miejsc pamięci, poszukując związków, jakie istniały pomiędzy komplek­sem obozów jenieckich w Lamsdorf a niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

Projekt ten zakończył się podsumowaniem, w czasie którego młodzież podzieliła się swoimi refleksjami. Znaczna część młodych ludzi podkreślała, że pobyt w autentycznych miejscach wydarzeń i praca z oryginalnymi pamiątkami ułatwiła im zrozumienie trudnej tematyki obozowej. Podobne opinie wyrażali ich opiekunowie, zwracając uwagę na rolę miejsc pamięci w kształtowaniu postaw obywatelskich.

c/ Śladami Borowskiego – projekt edukacyjny dla młodzieży   510 uczestników

Projekt dotyczy obozowych losów Tadeusza Borowskiego oraz bohaterów jego opowiadań. Podczas oprowadzania przewodnik–edukator przytacza fragmenty opowiadań Borowskiego, dotyczące konkretnych miejsc i doświadczeń obozowych autora.  Wizyta młodzieży jest również poszerzona o warsztat literacki realizowany w salach wykładowych MCEAH na terenie Miejsca Pamięci.

d/  Pilotażowy pobyt studyjny studentów z Japonii17 uczestników

Pilotażowy pobyt studyjny studentów z Japonii. W następnych latach PMA-B planuje seminaria dla japońskich studentów. Fundacja pokryła koszt  zwiedzania,  tłumacza i zajęć edukacyjnych japońskich studentów.

 

e/  Projekt  Romana Perenca – pamięć oraz współczesność europejskich   Romów projekt edukacyjny dla młodzieży 150 uczestników

Projekt adresowany był do młodzieży, która zwiedzała już teren byłego obozu Auschwitz. Jego założeniem było pogłębianie ich wiedzy na temat zarówno historii oraz kultury romskiej, jak i prześladowania i zagłady Romów w czasie II wojny światowej.

f/ Konferencje tematyczne, sesje edukacyjne i seminaria ogólnopolskie oraz międzynarodowe związane z Holokaustem i problematyką Auschwitz dla młodzieży i dorosłych

 • Seminarium Auschwitz Historia i Symbolika dla studentów z Państwowego Uniwersytetu w Woroneża – 22 uczestników,
 • Kontynuacja projektów z lat poprzednich dla uczniów i młodzieży akademickiej (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) w ramach Lekcji Muzealnej – 300 uczestników,
 • Seminarium dla nauczycieli z Polski i Czech – 26 uczestników,
 • Seminarium dla węgierskich nauczycieli we współpracy z Yad Vashem – 20 uczestników,
 • Seminarium dla nauczycieli z Ukrainy – Auschwitz Historia i Symbolika – 22 uczestników,
 • Seminarium dla czeskich nauczycieli, przygotowujące do wyjazdu do Yad Vashem – 38 uczestników,
 • Auschwitz. Nie można zapomnieć – IV edycja projektu organizowana wspólnie z Zespołem Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego – 30 uczestników,
  • Projekt edukacyjny dla uczniów szkół gimnazjalnych z województwa śląskiego i małopolskiego Auschwitz a postrzeganie współczesności – 240 uczestników,
  • Trzydniowe warsztaty merytoryczne dla nauczycieli polskich, pedagogów i trenerów specjalizujących się w tematyce nauczania o Auschwitz i Holokauście (współpraca z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznej i Szkoleń) – 35 uczestników,
   • Międzynarodowa Akademia Letnia: Historia, Pamięć, Edukacja (dwie edycje w języku angielskim i jedna edycja w języku niemieckim). Seminarium adresowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką Auschwitz i nauczania o Holokauście, w szczególności do nauczycieli, edukatorów, muzealników i pracowników instytucji zajmujących się historią II wojny światowej – 47 uczestników.

g/ Studia podyplomowe – Totalitaryzm - Nazizm - Holokaust – 43 uczestników

W roku akademickim 2018/2019 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie organizowało kolejną edycję studiów podyplomowych.

Studia były przeznaczone dla nauczycieli, katechetów, pracowników instytucji kultury oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem ksenofobii i antysemityzmowi, osób zaangażowanych w dialog międzykulturowy i międzyreligijny, przewodników muzealnych, pracowników mediów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem.

Organizatorzy: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

 

h/ Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska

 • Cykl seminariów i pobytów studyjnych dla dyrektorów zakładów karnych, wychowawców, pracowników nadzoru, jak również osadzonych w zakładach karnych Warszawskiego, Krakowskiego i Śląskiego Inspektoratu Służby Więziennej. Każdy cykl seminariów poświęcony był odrębnej tematyce dotyczącej historii KL Auschwitz 1 400 uczestników.
 • Cykl seminariów i pobytów studyjnych dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Więziennej. Każdy cykl seminariów poświęcony jest odrębnej tematyce dotyczącej historii KL Auschwitz 30 uczestników.
 • Cykl seminariów z cyklu Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska dla 769 policjantów z KWP w Krakowie i w Katowicach oraz 260 słuchaczy Szkoły Policji.

i/ Publikacje

 

 • Seria wydawnicza pt. Głosy Pamięci – każdy tom poświęcony jest jednemu z wielu zagadnień historii obozu Auschwitz i zawiera oprócz naukowego artykułu szczegółowo omawiającego dany temat również wybór materiałów źródłowych oraz scenariusze lekcji, które ułatwią nauczycielom wykorzystanie materiału zawartego w książce na lekcjach historii lub języka polskiego.

           W roku 2019 Fundacja wsparła koszty produkcyjne Głosów Pamięci. Życie

          religijne w KL Auschwitz w wersji polskiej i angielskiej. Publikacje ukaże się w

          2020 r.

 

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Metodyka Oprowadzania – 101 000,00 PLN

 

Fundacja wspierała działania sekcji Metodyki oprowadzania w MCEAH. W ramach tych działań zorganizowano i przeprowadzono poniższe przedsięwzięcia:

 

 1. Szkolenia – w ramach corocznych szkoleń dla przewodników Muzeum do współpracy zaproszone zostały dwie instytucje – Carl Lutz Cercle, zajmująca się upamiętnianiem akcji ratowania Żydów węgierskich przez szwajcarskich dyplomatów. W cyklu szkoleń wzięło łącznie udział ponad 300 przewodników. Drugą częścią szkoleń był trzeci etap spotkań z  Yahad-In Unum, tym razem poświęcony tematyce Zagłady Romów w Europie wschodniej. W tygodniowym cyklu wzięło udział łącznie 800 osób;
 2. Wyjazd  studyjny do Heidelbergu  oraz Natzweiler-Strutthof w ramach wspólnego projektu realizowanego z Centrum Dokumentacji i Kultury Niemieckich Sinti i Romów. W wyjeździe  wzięło udział  49 przewodników;
 3. Seminarium w Izraelu dla przewodników Muzeum, w czasie którego mogli zapoznać z filozofią edukacyjną Yad Vashem oraz Ghetto Fighters House. W wyjeździe  wzięło udział  11 przewodników;
 4. Szkolenie dla przewodników PMA-B w Muzeum Polin, dotyczące życia żydowskiego w Polsce po II wojnie światowej i upamiętniania Zagłady w przestrzeni miejskiej, w którym wzięło udział 15 osób.
 5. Wyjazd studyjny dla przewodników niemieckojęzycznych do Wiednia, Linzu i Mauthausen, przygotowany we współpracy z Archiwum Dokumentacji Austriackiego Ruchu Oporu. W wyjeździe wzięło udział 20 przewodników Muzeum. Projekt był drugą częścią szkoleń zapoczątkowanych zimą 2019 r. serią wykładów specjalistów z ADARO.

 

Dotacja bezpośrednia na rzecz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau – 17 286,70 PLN

 

Dotacja bezpośrednia to wpłata na konto Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau kwoty po rozliczeniu projektów MCEAH współfinansowanych przez Fundację.

 

Biblioteka – sfinansowanie kosztów zakupu skanera – 214 553,69 PLN

W 2019 roku Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau zakupiła dla Biblioteki Muzeum skaner firmy Zeutschel OS16000 Advanced Plus oraz pokryła koszty zatrudnienia osoby obsługującej go.

W październiku ubiegłego roku firma Digital Center z Poznania dokonała montażu urządzenia oraz przeszkolenia operatorów skanera, co zapoczątkowało kilkuletni proces digitalizacji muzealnego księgozbioru. 

W ramach rozpoczętego projektu mającego na celu archiwizację, zabezpieczenie oryginałów przed zniszczeniem oraz stworzenie bazy materiałów cyfrowych do późniejszego wykorzystania w ramach biblioteki cyfrowej zeskanowano 99 publikacji tj. 23 288 skanów.

 

Wydawnictwo – dotacja 205 950,08  PLN

Fundacja sfinansowała wydanie pięciu książek, które wzbogaciły propozycje wydawnicze Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau:

 

Karol Tendera, My Path to Freedom. A Memoir of a Survivor of Auschwitz –tłumaczenie na j. angielski i wydanie wspomnień byłego więźnia Auschwitz –

 38 762,50 PLN

 

Halina Birenbaum, Barbara Bochenek, La forza di vivere – tłumaczenie na j. włoski i wydanie wywiadu z byłą więźniarką  Auschwitz Haliną Birenbaum 

– 56 251,00 PLN

 

Jerzy Widera, In Extremis. Moje wspomnienia z Auschwit A Memoir of a Survivor of Auschwitz – tłumaczenie na j. angielski i wydanie wspomnień byłego więźnia Auschwitz – 78 432,50 PLN

 

Agata Czajkowska, Piotr Trojański, U podstaw pedagogiki pamięci Auschwitz i Holokaustu  - 13 914,00 PLN

 

Piotr Trojański, Auschwitz w okowach polityki : Międzynarodowy Komitet Oświęcimski w latach 1954-1970. Wybór dokumentów – 18 590,80 PLN

 

 

Repozytorium Cyfrowe PMA-B dotacja 84 000,00 PLN

Projekt realizowany przez Repozytorium Cyfrowe polegał na ochronie przed niszczeniem oraz udostępnianiu wybranych muzealiów i dokumentów po byłym niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz poprzez ich digitalizację (wprowadzenie do baz danych oraz wykonanie cyfrowego odwzorowania). W ramach prac w roku 2019 r. dzięki wsparciu finansowemu Fundacji wykonano 28 000 rekordów osobowych z dokumentów archiwalnych z kolekcji Archiwum PMA-B (m.in. GESTAPO – transportlisten, GESTAPO Berlin, listy deportacyjne z Theresienstadt, i tzw. Książka Bellerta).

 

Archiwum PMA-B – dotacja 78 000,00 PLN

Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Archiwum PMA-B przeprowadziło kwerendy archiwalnych dokumentów i sporządziło z nich opracowania w formie gotowych spisów więźniów, wraz z krótką historią każdego transportu dla transportów zbiorowych i więźniarek i więźniów deportowanych do KL Auschwitz.

Była to kontynuacja opracowań dotyczących transportów zbiorowych, które  rozpoczęto w 2018 roku. Dzięki temu uzyskano możliwość posługiwania się skanami, bez konieczności  kontaktu z oryginalnymi dokumentami w codziennej pracy Archiwum.

Ograniczenie kontaktu z oryginalnymi dokumentami uzyskano również w odniesieniu do relacji byłych więźniarek i więźniów zgromadzonych w zespole „Wspomnień”. Zeskanowano 40 tomów, liczące 10 000 stron.

W ramach kolejnego projektu wykonano transkrypcje z relacji dźwiękowych ze zbiorów Depozytu Polskiego Radia Katowice. Były to nagrania wywiadów przeprowadzanych w latach 1985-1991 z byłymi więźniami i więźniarkami KL Auschwitz. Wykonano transkrypcje 116 pozycji tytułowych.

 

Wystawiennictwo – dotacja 151 205,00 PLN

Fundacja sfinansowała wymianę 70 000 podpisów pod zdjęciami na wystawie prezentowanej w budynku tzw. Sauny w Birkenau.

Stowarzyszenie Włosko-Polskie – wystawa w Barii – dotacja 29 000,00 PLN

Przegotowanie w wersji włoskiej wystawy Kobiety w KL Auschwitz, która była prezentowana w ramach Tygodnia Kultury Polsko-Włoskiej w Barii.

Zbiory – dotacja 15 000,00 PLN

Fundacja wsparła wydanie katalogu z pracami artystycznymi z działu malarstwa, grafiki i rysunku byłych więźniów KL Auschwitz, m.in. Jerzego Adama Brandhubera, Zofii Stepień- Bator, Mieczysława Kościelniaka.

Fundacja wsparła także wykonanie kopii ubrań więźniarskich.

 

 1. Pozostałe dotacje na cele statutowe - działalność nieodpłatna:

a)    Fundacja wsparła następujące projekty Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu – dotacja 83 200,00 PLN

 

1/konferencje

 

X Ogólnopolska konferencja: „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni

 ludobójstwa w XX wieku.  Cena odwagi” 14-16 czerwca 2019 r.

W konferencji udział wzięło 111 osób reprezentujących środowiska akademickie z terenu całej Polski a ponadto środowisko muzealne i nauczycielskie.

 

2/ seminaria

 

Seminarium „Kultury pamięci o drugiej wojnie światowej i Holokauście: Wyzwolenie i koniec wojny - Polska, Białoruś, Niemcy

W seminarium udział wzięło 30 osób (studenci historii, pedagogiki i kulturoznawstwa).

 

Prawa człowieka wczoraj, prawa człowieka dzisiaj. Hate speech – zło przeszłości i teraźniejszości.

W seminarium uczestniczyło 19 uczniów

 

„Moc pamiętania” polsko-niemieckie seminarium dla młodzieży niewidomej i niedowidzącej.

 

Publikacje MDSM wsparte przez Fundację :

 

1)     Cena odwagi. Między ocaleniem życia a ocaleniem człowieczeństwa.  Redakcja naukowa: Alicja Bartuś, Piotr Trojański.

2)      Za matową szybą. W drodze do utraconej tożsamości Agnieszka Smreczyńska-Gąbka 

3)      Moc pamiętania – publikacja prezentująca efekty pracy polskiej i niemieckiej młodzieży podczas seminarium w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży. Celem seminarium było spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec w Miejscu Pamięci KL Auschwitz, jak również praca artystyczna jak forma konfrontacji z historią i  kulturą pamięci.

 

 

b)      Katalog do wystawy Pawła Warchoła pt. Skarga Hioba dotacja Fundacji

4 600,00 PLN

Za temat Triennale Sacrum w Dębicy przyjęto hasło: Sztuka wobec zła. Postanowiono zadać artystom pytanie, jak współczesna sztuka radzi sobie z doświadczeniem zła i na ile to doświadczenie odnosi się do sfery sakralnej.

c)       Fundacja wsparła finansowo wydanie książki Historia znaczkiem pisana Oświęcimskiego Stowarzyszenia Filatelistycznego – dotacja  1 000,00 PLN

d)      Fundacja wsparła finansowo projekt Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu utworzenia w miejscu Wielkiej Synagogi parku kieszonkowego, który będzie miejscem edukacyjnym. Jest to miejsce do prowadzenia lekcje historii w terenie oraz warsztatów na temat historii żydów w Oświęcimiu – dotacja 3 000,00 PLN

e)      Fundacja B Side Renata Koszyk  Projekt POLONEZY WARSZAWSKIE cz.I i II – dotacja Fundacji  17 600,00 PLN

Projekt POLONEZY WARSZAWSKIE to przygotowanie nagrania, nagranie i udostepnienie w formie CD utworów muzycznych, które były grane nielegalnie przez męska orkiestrę więźniarska w Birkenau, według opracowań przez Szymona Laksa.   Wydane płyty audio są opatrzone stosownymi komentarzami  merytorycznymi w załączonej do płyty CD książeczce. Wydano płyty CD z książeczka w ilości 100 egzemplarzy w wersji polskiej i 300 w wersji angielskiej.

 

10. Podstawowym źródłem przychodu Fundacji jest działalność gospodarcza, realizowana poprzez zakup i sprzedaż książek, plakatów, kart pocztowych oraz wydawnictw multimedialnych związanych tematycznie z misją Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Całość swego przychodu z działalności gospodarczej Fundacja przekazuje na cele statutowe.

Działalność gospodarcza w 2019 r. – wykaz publikacji zakupionych, przeznaczonych do dalszego obrotu:

DRUKARNIA

WYDAWNICTWA

TYTUŁ

WERSJA JĘZYKOWA

ILOŚĆ

CENA ZAKUPU

 

AGORA

 

 

 

 

EKODRUK

H.Birenbaum M.Tutak-Goll

To nie deszcz,

to ludzie

polska

74 szt.

1 902,54 PLN

RAZEM

 

1 902,54 PLN

Autor zbiorowy,

Auschwitz.

Historia

i teraźniejszość

holenderska

norweska

koreańska

japońska

portugalska

niemiecka

angielska

grecka

węgierska

francuska

3 500 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

2 500 szt.

1 500 szt.

2 500 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

16 000,00 PLN

4 640,00 PLN

4 640,00 PLN

11 360,00 PLN

6 720,00 PLN

11 360,00 PLN

4 640,00 PLN

4 640,00 PLN

4 640,00 PLN

4 640,00 PLN

razem

 

61 920,00PLN

H. Birenbaum, Szukam życia u umarłych

włoska

750 szt.

31 470,00 PLN

Praca zbiorowa

Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau. Przewodnik

czeska włoska

fińska

hiszpańska

polska

francuska

niemiecka

koreańska

rosyjska

angielska

szwedzka

niderlandzka

węgierska

norweska

grecka

portugalska

japońska

chińska

1 000 szt.

4 000 szt.

2 000 szt.

3 000 szt.

1 000 szt.

5 000 szt.

3 000 szt.

1 000 szt.

2 000 szt.

34 500 szt.

1 000 szt.

3 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

2 000 szt.

3 000 szt.

2 500 szt.

2 000 szt.

3 840,00 PLN

15 360,00 PLN

7 680,00 PLN

10 500,00 PLN

3 840,00 PLN

18 180,00 PLN

11 520,00 PLN

3 840,00 PLN

7 680,00 PLN

108 110,00 PLN

3 840,00 PLN

11 520,00 PLN

3 840,00 PLN

3 840,00 PLN

7 680,00 PLN

 7 680,00 PLN

9 210,00 PLN

6 680,00 PLN

 

razem

 

256 360,00 PLN

H. Birenbaum, Nadzieja umiera ostatnia

hiszpańska

1 000 szt.

.

7 640,00 PLN

 

razem

 

7 640,00 PLN

Pocztówki zestawy

 

5 000 szt.

14 940,00 PLN

Wspomnienia więźniów

francuska

 500 szt.

 

6 470,00 PLN

 

Manfred Deselaers

I nigdy oskarżony nie miał wyrzutów sumienia? Biografia Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz, a kwestia jego odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi

 

niemiecka

angielska

 

500 szt.

500 szt.

9 900,00 PLN

9 140,00 PLN

 

 

razem

 

19 040,00 PLN

J.Lachendro

Głosy pamięci nr 11 Jeńcy sowieccy w KL Auschwitz

angielska

polska

500 szt.

500 szt.

12 135,00 PLN

12 885,00 PLN

razem

 

25 050,00 PLN

P. Sawicki

Auschwitz-Birkenau. Miejsce, na którym stoisz

niderlandzka

fińska

 

1 000 szt.

  1 000 szt.

 

11 480,00 PLN

11 480,00 PLN

 

 

razem

 

22 960,00 PLN

K.Tendera

My path to freedom. A memoir of a survivor of Auschwitz

angielska

500 szt.

21 313,50 PLN

I. Strzelecka,  Głosy Pamięci 4.

Kary w KL Auschwitz

angielska

500 szt.

7 520,00 PLN

Franciszek Piper

 

Głosy Pamięci 9. Żydzi w KL Auschwitz

angielska

500 szt.

22 950,00 PLN

Helena Kubica

Głosy Pamięci 5. Kobiety ciężarne i dzieci urodzone w KL Auschwitz

polska

angielska

500 szt.

500 szt.

6 350,00 PLN

6 350,00 PLN

I. Strzelecka,  Głosy Pamięci 2. Zbrodnicza medycyna.

Eksperymenty medyczne w KL Auschwitz

angielska

500 szt.

12 440,00 PLN

 

P. Trojański

Auschwitz w okowach polityki : Międzynarodowy Komitet Oświęcimski w latach 1954-1970 : wybór dokumentów

polska

40 szt.

2 290,80 PLN

RAZEM EKODRUK

 

 

528 714,300 PLN

SKLENIARZ

U podstaw pedagogiki pamięci Auschwitz i Holokaustu

polska

 

600 szt.

 

13 314,00 PLN

 

RAZEM SKLENIARZ

 

 

13 314,00 PLN

BIAŁY KRUK

A. Bujak

T. Świebocka,

Auschwitz. Album

Rezydencja Śmierci

angielska

francuska

polska

  1 200 szt.

400 szt.

200 szt.

 

49 700,00 PLN

16 560,00 PLN

8 300,00 PLN

 

RAZEM BIAŁY KRUK

 

 

74 560,00 PLN

DIGIT FILM Michał Bukojemski

Z kronik Auschwitz

płyta DVD

490 szt.

9 800,00 PLN

 

RAZEM DIGIT FILM

 

 

9 800,00 PLN

DRUKARNIA TCHU

K. Żywulska,

Przeżyłam Oświęcim

angielska

rosyjska

polska

francuska

700 szt.

200 szt.

300 szt.

200 szt.

13 930,00 PLN

3 980,00 PLN

5 970,00 PLN

3 980,00 PLN

RAZEM

DRUKARNIA TCHU

 

 

27 860,00 PLN

DRUKARNIA PROFIT MEDIA

Autor zbiorowy,

Auschwitz.

Historia

i teraźniejszość

angielska

japońska

1 000 szt.

1 000 szt.

 

4 600,00 PLN

4 580,00 PLN

 

Pocztówki

 

15 000 szt.

1 800,00 PLN

Praca zbiorowa

Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau. Przewodnik

szwedzka

hiszpańska

1 000 szt.

1 000 szt.

3 840,00 PLN

3 840,00 PLN

RAZEM

PROFIT MEDIA

 

 

18 660,00 PLN

FILM STREET

Portrecista- Płyta DVD

 

500 szt.

12 300,00 PLN

RAZEM FILM STREET

 

 

12 300,00 PLN

E&M BOOKS

Sybille Steinbacher,

History Auschwitz

angielska

200 szt.

4 190,00 PLN

E. Wiesel, Noc

angielska

200 szt.

4 190,00 PLN

T.Borkowski Proszę państwa do gazu

angielska

225 szt.

4 713,75 PLN

RAZEM E&M BOOKS

 

 

13 093,75 PLN

Zakład Poligraficzny "SINDRUK"

M.Kowalcze

J.Widera,  Moje wspomnienia z Auschwitz

angielska

650 szt.

39 552,50 PLN

RAZEM  SINDRUK

 

 

39 552,50PLN

ZAPOL SOBCZYK

A.Sieradzka Katalog

David Olere. Ten, który ocalał z krematorium III

polsko-angielska

600 szt.

19 734,00 PLN

RAZEM

ZAPOL SOBCZYK

 

 

 

19 734,00 PLN

H.Birenbaum

Nadzieja umiera ostatnia

płyta DVD

angielsko-polska

hebrajska

38 szt.

1 162,00 PLN

 

RAZEM

H. Birenbaum

 

 

1 162,00 PLN

 

SUMA

 

128 217 szt.

  760 653,89 PLN

 

Koszty pozostałe związane z wydawnictwami: koszty osobowe, prawa autorskie, zapłata za prace redakcyjne – layout, skład, korekta, tłumaczenie, projekt okładki:

 

 J.Widera, IN EXTREMIS. Moje wspomnienia z Auschwitz     

Jerzy Widera

prawa autorskie

204,00 PLN

 

Razem

204,00PLN

 

Głosy Pamięci 8. Polacy w KL Auschwitz, Żydzi w KL Auschwitz

Franciszek Piper

prawa autorskie

416,00 PLN

 

Razem

416,00 PLN

 

I nigdy oskarżony nie miał wyrzutów sumienia? Biografia Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz, a kwestia jego odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi

Manfred Deselaers

prawa autorskie – w. ang.

706,20 PLN

Manfred Deselaers

prawa autorskie – w. niem.

419,10 PLN

Manfred Deselaers

prawa autorskie – w. pol.

151,20 PLN

 

Razem

1 276,50 PLN

 

U podstaw pedagogiki pamięci Auschwitz-Birkenau wersja polska

Izabela Witowska

skład

1 480,00 PLN

Aleksandra Cieślak

projekt okładki

1 100,00 PLN

 

Razem

2 580,00 PLN

 

K.Tendera My path to freedom. A memoir of a survivor of Auschwitz

Karol Tendera

honorarium

10 989,00 PLN

Agnieszka Bukowiecka

tłumaczenie

4 620,00 PLN

Mariusz Banachowicz

projekt okładki

1 000,00 PLN

Izabela Witowska

skład

840,00 PLN

 

Razem

17 449,00 PLN

 

Jerzy Widera  In Extremis, M Memoir From Auschwitz

Jerzy Widera

honorarium

18 000,00 PLN

William Brand

tłumaczenie

19 200,00 PLN

Mariusz Banachowicz

projekt okładki

1 000,00 PLN

Izabela Witowska

skład

680,00 PLN

 

Razem

38 880,00 PLN

 

Halina Birenbaum Szukam życia u umarłych wersja włoska

Halina Birenbaum

honorarium

7 000,00 PLN

Mariusz Banachowicz

projekt okładki

350,00 PLN

Izabela Witowska

skład

960,00 PLN

Serafina Santoliquido

tłumaczenie

16 471,00 PLN

 

Razem

24 781,00 PLN

 

Piotr Trojański Auschwitz w okowach polityki. Międzynarodowy Komitet Oświęcimski w latach 1654-1970. Wybór dokumentów

Ewa Kubis

transkrypcja

1 800,00 PLN

Mirosław Kłusek

recenzja

1 750,00 PLN

Małgorzata Świder

recenzja

1 750,00 PLN

Mariusz Banachowicz

projekt okładki

1 000,00 PLN

Nadaiya Ivanets

skład

5 200,00 PLN

Joanna Pędziwiatr

weryfikacja

4 800,00 PLN

 

Razem

16 300,00 PLN

 

Księga Pamięci. Transporty Polaków z dystryktu galicyjskiego do KL Auschwitz

1942-1944

Bohdan Piętka

Artykuł wstępny

2 000,00 PLN

 

Teresa Wontor-Cichy Głosy Pamięci nr 14. Życie religijne więźniów chrześcijański

w KL Auschwitz

Oleg Aleksejczuk

skład

1 140,00 PLN

 

KOSZTY POZOSTAŁE

WYDAWNICZE

 

 

 

Razem

105 026,50 PLN

 

 

 

 

11.Działania Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w roku 2019.

Działania Zarządu poza wsparciem finansowym wcześniej wymienionych

przedsięwzięć skupiały się na próbach pozyskiwania środków finansowych na

realizację działań statutowych Fundacji. Dotyczyły one poszukiwania sponsorów

zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W ramach tych działań kontynuowano

współpracę z Norddeutscher Rundfunk (NDR), regionalnym publicznym nadawcą

radiowo-telewizyjnym, obsługującym północne regiony Niemiec. Programy

realizowane przez NDR zawierały zachętę telewidzów do przekazywania datków na konto Fundacji. Działania były kontynuacją projektu z lat poprzednich.

 

     Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadziła nieodpłatną działalność pożytku publicznego, a także dodatkowo działalność gospodarczą, dochód z której w całości przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego. Podstawowe źródło przychodu Fundacji to działalność gospodarcza realizowana poprzez zakup i sprzedaż książek, plakatów, kart pocztowych oraz wydawnictw multimedialnych związanych tematycznie z misją Państwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau w Oświęcimiu. W 2019 r. Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej.

 

11. Przychody Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową otrzymane od darczyńców instytucjonalnych oraz osób fizycznych. W 2019r. Fundacja uzyskała przychody gospodarczej:

1. przychody z dz. statutowej nieodpłatnej  43 472,20 PLN, w tym:

 - z 1%: 7 265,70 PLN

 -  wpłaty od darczyńców: 36 206,50 PLN, oraz

 - darowizny w EUR: 6 529,73 PLN

 2. sprzedaż towarów netto: 1 900 465,47 PLN

 3. przychody finansowe: 2 699,22 PLN

 4. pozostałe przychody operacyjne: 270,75 PLN

  i przeznaczyła je na cele zgodne ze statutem.

 Koszty bilansowe Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w roku 2019

 wyniosły:

1. Koszty statutowe działalności nieodpłatnej = 764 764,16 PLN, w tym:

 - materiały 18 195,67 PLN

- usługi obce 522 598,51 PLN

- VAT nieodliczony 54 520,11 PLN

- pozostałe koszty rodz. 169 449,87 PLN

2. Koszty działalności gospodarczej = 832 974,82 PLN, w tym:

- materiały: 20 805,76 PLN

- usługi obce: 17 850,00 PLN

- pozostałe koszty rodz.: 3 988,16 PLN

- wartość sprzedanych towarów: 790 330,90 PLN

3. koszty administracyjne - ogólnego zarządu: 366 565,17 PLN, w tym:

- materiały: 5 753,57 PLN

- usługi obce: 65 636,27 PLN

- podatki i opłaty: 1 045,85 PLN

- wynagrodzenia: 257 469,81 PLN

- ubezp. społ. i inne świadczenia: 21 739,31 PLN

- pozostałe koszty: 14 920,36 PLN

4. Wartość sprzedanych towarów: 1 900 465,478 PLN

5. Koszty finansowe: 3 991,29 PLN, w tym:

- odsetki: 71,66 PLN

- pozostałe koszty: 2 294,80 PLN

6. Pozostałe koszty operacyjne = 24 530,20 PLN 

Razem koszty bilansowe = 1 992 825,64 PLN

 

12. Zatrudnienie:


Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau na koniec 2019 r. zatrudniała jedną osobę na 7/10 etatu, tj. Kierownika Biura. Od czerwca 2014 r. w sprawach księgowych Fundacja korzysta z usług Kancelarii Rachunkowej AMD z Wadowic.

Liczba osób zatrudnionych w Fundacji:

 • 1 osoba od stycznia do listopada  2019 r. – 7/10 etatu
 • 1osoba od grudnia 2019 r. – pełny etat

14. Fundacja podpisywała w 2019 r. umowy zlecenia i umowy o dzieło. Umowy te dotyczyły sfery działań nieodpłatnych i gospodarczych Fundacji.

15. Członkowie Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w 2019 r. nie otrzymywali wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

16. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie udzieliła w 2019 r. żadnych pożyczek.

17. Środki finansowe ulokowane na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2019 r. wyniosły:            

-        Pekao: 101 503,73 PLN

                1 774,10 EURO

-        Pekao lokata: 200. 000,00 PLN

-        Uni Credit: 63 961,04 EURO

-        Kasa Fundacji: 14 052,20 PLN

-        Stan magazynu książek w cenach zakupu: 1 764 897,91 PLN

18. Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie nabyła żadnych nieruchomości.

Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wykazuje załączony bilans.

 Aktywa trwałe: 30 807,59  PLN

Aktywa obrotowe: 2 2 452 596,73 PLN

Razem aktywa:  2 483 404,32 PLN

     -   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (ujęte w aktywach obrotowych)

          1 144,40 PLN

 • Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie posiada zobowiązań długoterminowych.
 • Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie posiada rozliczeń międzyokresowych.

19. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau składa pod nr NIP 549-000-33-61 w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu następujące deklaracje podatkowe:

 • CIT – 8
 • CIT – 8/0
 • FTI – 1R
 • PIT 8AR
 • PIT 4R
 • PIT 11
 • VAT 7
 • VAT EU

20. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie realizowała żadnych zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

  21. W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji podjął uchwały na posiedzeniu

        w dniu 20 luty 2019 r. :

-        nr 1/2019 z dnia 20-02-2019r. w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2019 r.

-        nr 2/2019 z dnia 20-02-2019r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2018.

22. W 2019 r. w Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau została przeprowadzona kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych..

 

Sprawozdanie sporządziła:

Dorota Cynarska-Górska

 

Współpraca - strona księgowa:

Kancelaria Rachunkowa AMD Wadowice