2018

Sprawozdanie merytoryczne 

z działalności Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau

za rok 2018

 

 1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau ma swoją siedzibę w Oświęcimiu,

ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim.

 

Adres e-mailowy: kontakt@fundacja-pamieci-auschwitz.pl

 1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000056503 w dniu 31 maja 1990 r.

 

 1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau otrzymała numer identyfikacyjny REGON P-070404535. Fundacja jest zgłoszona do KRS jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

 

 1. Z dniem 18 czerwca 2014 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co potwierdza wpis KRS nr 0000056503.

 

 1. W skład Rady Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wchodzą:

 

-      Józef Musioł                                    prezydent

-      Jerzy Wróblewski                            wiceprezydent

-      Andrzej Kacorzyk                            wiceprezydent

-      ks. prof. Waldemar Chrostowski  członek

-      Krystyna Oleksy                             członek

-      Kazimierz Albin                               członek

-      Stefan Wilkanowicz                        członek         

-      Leszek Szuster                               członek

-      dr Krzysztof Antończyk                  członek         

-      dr Wojciech Płosa                           członek

 

 1. Zarząd Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau tworzą:

 

-       Jadwiga Pinderska-Lech               prezes

-       Robert Płaczek                             wiceprezes

-       Piotr Michał Kućka                         wiceprezes

-       Zbigniew Bartuś                              członek

-       Jacek Lachendro                         członek

 

 1. Statutowe cele Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau:
 2. Celem Fundacji jest kultywowanie i upowszechnianie pamięci o ofiarach zbrodni hitlerowskiego ludobójstwa, dokonanych w trakcie II wojny światowej na terenach obozów koncentracyjnych, a w szczególności w KL Auschwitz, poprzez wspieranie misji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

 

 1. Realizacja celów statutowych Fundacji następuje poprzez:

a/  prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej i wydawniczej oraz popieranie kampanii społecznych i twórczości poświęconej tematyce KL Auschwitz, a także związanej z ludobójstwem dokonanym podczas II wojny światowej i obozami zagłady,

b/  upowszechnianie wiedzy o zbrodniach hitlerowskiego ludobójstwa, w szczególności popełnionych w KL Auschwitz, a także na terenach innych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady,

c/ zachowanie, utrzymanie i konserwację obiektów, dokumentów i archiwaliów pozostałych po obozie KL Auschwitz,

d/ działania w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa światowego w zakresie promowania tematyki Auschwitz i Holokaustu,

e/  działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie promowania tematyki Auschwitz i Holokaustu,

f/   wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe organizacji pożytku publicznego, szkół, uczelni wyższych, placówek oświatowych, fundacji i stowarzyszeń (osób prawnych i osób fizycznych), których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,

g/ współpracę ze środowiskami i instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami fizycznymi w kraju i za granicą, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,

h/ inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, gromadzenie środków oraz prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem w całości dochodu na w/w cele.

 

 1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadziła odpłatną i nieodpłatną

          działalność pożytku publicznego, a także dodatkowo prowadziła działalność

          gospodarczą, z której dochód w całości przeznaczony był  na działalność

          pożytku publicznego.

 a/ Fundacja prowadziła działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

58.11.Z Działalność wydawnicza

58.19 Pozostała działalność wydawnicza

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych

 sklepach

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej

 lub Internet

74.3 Działalność związana z tłumaczeniami

91.01.B Działalność archiwów

91.03 Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji

 turystycznych

 94.99 Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

niesklasyfikowana

b/ Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną polegającą na świadczeniu usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

58.11.Z Działalność wydawnicza

58.19 Pozostała działalność wydawnicza

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych

 sklepach

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej

lub Internet

74.3 Działalność związana z tłumaczeniami

85.5 Pozaszkolne formy edukacji

85.59 B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60 Działalność wspomagająca edukację

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

72.20 Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych

i humanistycznych

91.01.B Działalność archiwów

91.03 Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych

atrakcji turystycznych

94.99 Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

niesklasyfikowana

c/ Fundacja może prowadzić działalność odpłatną polegającą na świadczeniu sług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

85.59 B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60 Działalność wspomagająca edukację

 

 1. Fundacja nie prowadziła jednocześnie odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 2. W zakresie i formie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego Zarząd nie podejmował żadnych działań.
  1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau realizowała w 2018 r. cele statutowe jako działalność nieodpłatną w ramach niżej opisanych projektów:

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście – projekty edukacyjne ogólny koszt wsparcia 145 642,16 PLN

Fundacja Pamięci Ofiar już od przeszło dwudziestu pięciu lat wspomaga działania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, jako Miejsca Pamięci. W początkowych latach działalności Fundacja nastawiona była głównie na konserwację obiektów – baraków i budynków po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Kierunek działań Fundacji, czyli finansowanie konserwacji obiektów poobozowych od kilku lat zmienia się i działania Fundacji skierowane są obecnie głównie na edukację. Realizowane jest to poprzez współpracę z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście działającym w ramach struktur Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Współpraca jest realizowana poprzez projekty adresowane do młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz edukatorów, nauczycieli, studentów, osób niepełnosprawnych intelektualnie, środowisk wojskowych i więziennictwa. Były to:

a/ Projekt edukacyjny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie pt. Trudne – proste słowa – 870 uczestników

W związku z wzrastającym zainteresowaniem zwiedzaniem byłego obozu przez osoby niepełnosprawne MCEAH przygotowało program Trudne – proste słowa adresowany do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Scenariusz lekcji konsultowany ze specjalistami z zakresu oligofrenopedagogiki zawiera wprowadzenie do zwiedzania, poznanie wybranych fragmentów stałej wystawy muzealnej, jak również specjalnie zorganizowaną ekspozycję pozwalającą na zapoznanie się z replikami wybranych obiektów, np. butów, pasiaków i innych

b/ Projekt edukacyjny dla młodzieży pt. Lamsdorf-Auschwitz. Au­schwitz-

  Lamsdorf 30 uczestników

W październiku wspólnie z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu realizowano VII edycję projektu edukacyjnego pt. Lamsdorf-Auschwitz. Au­schwitz-Lamsdorf.

 

Uczestnikami tegorocznej edycji projektu byli uczniowie ze Szkoły Kadetów w Bielsku-Białej, po raz pierwszy spoza województwa opolskiego.

 

W czasie dwóch dni młodzież pozna­wała historię obu miejsc pamięci, poszukując związków, jakie istniały pomiędzy komplek­sem obozów jenieckich w Lamsdorf a niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, tj. jednost­kowych i zbiorowych losów osadzonych w nich ludzi (m.in. o. Maksymiliana Marii Kolbe i rotmistrza Witolda Pileckiego).

 

Dwudniowy projekt zakończył się podsumowaniem, przeprowadzonym przez dr. Piotra Stanka, w czasie którego młodzież dzieliła się swoimi refleksjami. Znaczna część młodych ludzi podkreślała, że pobyt w autentycznych miejscach wydarzeń i praca z oryginalnymi pamiątkami ułatwiła im zrozumienie trudnej tematyki obozowej. Podobne opinie wyrażali ich opiekunowie, zwracając uwagę na rolę miejsc pamięci w kształtowaniu postaw obywatelskich.

 

c/ Jednodniowe konferencje tematyczne i sesje edukacyjne związane

z Holokaustem i problematyką Auschwitz dla młodzieży i dorosłych

– 485 uczestników

 

d/ Seminaria ogólnopolskie i międzynarodowe:

 • Seminarium Auschwitz Historia i Symbolika dla studentów z Państwowego Uniwersytetu w Woroneża – 35 uczestników,
 • Kontynuacja projektów z lat poprzednich dla uczniów i młodzieży akademickiej (Uniwersytet Opolski, Uniwersytet, Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Państwowy Uniwersytet w Woroneżu) – 750 uczestników,
 • Seminarium dla nauczycieli z Polski i Czech – 24 uczestników,
 • Seminarium dla protestantów z Rosji we współpracy z Yad Vashem – 17 uczestników,
 • Seminarium dla nauczycieli z Ukrainy – Auschwitz Historia i Symbolika – 24 uczestników,
 • Projekt we współpracy z Wodzisławiem Śląskim – Szkoła przeciwko nienawiści – 120 uczestników,
 • Auschwitz. Nie można zapomnieć – IV edycja projektu organizowana wspólnie z Zespołem Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego – 30 uczestników,
  • Projekt edukacyjny dla uczniów szkół gimnazjalnych z województwa śląskiego i małopolskiego Auschwitz a postrzeganie współczesności – 350 uczestników,
  • Trzydniowe warsztaty merytoryczne dla nauczycieli polskich, pedagogów i trenerów specjalizujących się w tematyce nauczania o Auschwitz i Holokauście (współpraca z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznej i Szkoleń) – 44 uczestników,
   • Międzynarodowa Akademia Letnia: Historia, Pamięć, Edukacja (dwie edycje w języku angielskim i jedna edycja w języku niemieckim). Seminarium adresowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką Auschwitz i nauczania o Holokauście, w szczególności do nauczycieli, edukatorów, muzealników i pracowników instytucji zajmujących się historią II wojny światowej – 47 uczestników,

e/ Studia podyplomowe – Relacje chrześcijańsko-żydowskie – 5 uczestników

W roku akademickim 2017/2018 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie organizowało kolejną edycję studiów podyplomowych.

Studia były przeznaczone dla nauczycieli, katechetów, pracowników instytucji kultury oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem ksenofobii i antysemityzmowi, osób zaangażowanych w dialog międzykulturowy i międzyreligijny, przewodników muzealnych, pracowników mediów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem.

Organizatorzy: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

 

 f/ Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska

 • Cykl seminariów i pobytów studyjnych dla dyrektorów zakładów karnych, wychowawców, pracowników nadzoru, jak również osadzonych w zakładach karnych Warszawskiego, Krakowskiego i Śląskiego Inspektoratu Służby Więziennej. Każdy cykl seminariów poświęcony jest odrębnej tematyce dotyczącej historii KL Auschwitz 3801 uczestników.
 • Cykl seminariów i pobytów studyjnych dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Więziennej. Każdy cykl seminariów poświęcony jest odrębnej tematyce dotyczącej historii KL Auschwitz 90 uczestników.
 • Cykl seminariów z cyklu Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska dla 769 policjantów z Komend Wojewódzkich w Krakowie i w Katowicach oraz 260 słuchaczy Szkoły Policji.

     g/ Publikacje

 • Seria wydawnicza pt. Głosy Pamięci – każdy tom poświęcony jest jednemu z wielu zagadnień skomplikowanej historii obozu Auschwitz i zawiera oprócz naukowego artykułu szczegółowo omawiającego dany temat również wybór materiałów źródłowych oraz scenariusze lekcji, które ułatwią nauczycielom wykorzystanie materiału zawartego w książce na lekcjach historii lub języka polskiego.

Ostatnio opublikowano trzynasty tom serii pt. „Załoga SS w KL Auschwitz” w wersji  polskiej i angielskiej autorstwa dr. Piotra Setkiewicza, przedstawiający codzienne życie esesmanów w różnych aspektach socjologicznych: począwszy od ich obowiązków służbowych, poprzez rodzinne, a skończywszy na zagadnieniu religijności i wykształcenia.

Poruszający jest kontrast pomiędzy charakterem pełnionej przez oficerów służby a pozorną normalnością ich prywatnego życia: Zbrodni dokonywano właściwie bez przerwy: na służbie, ale też między służbą, apelami, nocną wartą, selekcją na kolejowej rampie a wieczorną kolacją z żoną i dziećmi.

Uzupełnieniem wydania są fotografie wykonane przez załogę SS, przedstawiające między innymi oficerów z garnizonu KL Auschwitz w ośrodku wypoczynkowym SS w Międzybrodziu czy podczas ćwiczeń na strzelnicy w Rajsku.

 

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Metodyka Oprowadzania – 66 236,64 PLN

 

Fundacja wspiera działania sekcji Metodyki oprowadzania w MCEAH, dzięki czemu zrealizowano projekty edukacyjne i szkoleniowe dla przewodników oprowadzających po wystawie i terenach byłego obozu. Zorganizowanych zostało 19 szkoleń – spotkań z byłymi więźniami, wykładów i wyjazdów studyjnych, m. in.:

 

Yahad in unum - w styczniu przeprowadzony został drugi poziom szkolenia dla przewodników, przygotowany wspólnie z YAHAD-IN UNUM, dotyczący tzw. zagłady od kul. W czterodniowym szkoleniu (wykłady, warsztaty, studia przypadku) wzięło łącznie udział 300 przewodników, co jest najwyższą frekwencją odnotowaną na szkoleniach przewodnickich w ostatnich pięciu latach.

 

Centrum Dokumentacji Austriackiego Ruchu Oporu styczniowe szkolenie było pierwszym etapem dłuższej współpracy z Austriakami, związanej z niedługim otwarciem nowej wystawy austriackiej w Muzeum. Tematyka czterodniowego szkolenia skoncentrowana była wokół zagadnień austriackiego sprawstwa, Austriaków jako sprawców i ofiar w Auschwitz, czy rozliczeń z okresem nazizmu w Austrii. W wykładach wzięło udział około 150 osób.  

Studyjny wyjazd do Wilna w czerwcu 2018 r. uczestniczyło w nim 49 przewodników, którzy oprócz zwiedzenia samego miasta, odwiedzili także miejsce masowych egzekucji w Ponarach, Muzeum Żydowskie oraz Kowno, gdzie mieli okazję poznać historię Fortu VII i IX, gdzie latem 1941 r. rozpoczęły się masowe egzekucje Żydów. 

 

Spotkanie z wnukiem byłej więźniarki, pisarzem Martinem Doerry prezentacja filmu i książki Moje zranione serce, poświeconej losom babki Martina. W spotkaniu uczestniczyło 60 przewodników (październik 2018 r.). Projekt zrealizowano wspólnie z Biblioteką Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Studyjny wyjazd do Lipska w grudniu 2018 r. – wzięło w nim udział 49 przewodników, którzy oprócz zwiedzania miasta, odwiedzili miejsce pamięci poświęcone Ofiarom obozów pracy przymusowej firmy HASAG A.G., Buchenwald, Mittelbau-Dora, oraz miejsce pamięci w Erfurcie - byłą siedzibę firmy Topf nie Söhne.

 

Hospitacje – kontynuowano program kontroli jakości oprowadzania przewodników, ze szczególnym uwzględnieniem przewodników, którzy rozpoczynają współpracę z Muzeum. W 2018 r. przeprowadzono 18 hospitacji.

 

Dotacja bezpośrednia na rzecz Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

 – 16 344,70 PLN

 

Dotacja bezpośrednia to wpłata na konto Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau kwoty po rozliczeniu projektów MCEAH współfinansowanych przez Fundację.

 

Wydawnictwo – sfinansowanie kosztów wydania czterech publikacji

 – 80 465,82 PLN

 

Batszewa Dagan, Czika piesek w getcie

Fundacja sfinansowała wydanie książeczki dla dzieci pt. Czika, piesek w getcie w trzech wersjach językowych: polskiej, włoskiej i francuskiej. Jej autorką jest była więźniarka Auschwitz, Batszewa Dagan, która jest częstym gościem Muzeum i współpracuje z Miedzynarodowym Centrum Nauczania o Auschwitz i Holokauście.

 

Głównym bohaterem historii jest pięcioletni Michaś i jego piesek Czika. Niemcy zamykają rodzinę Michałka w getcie, następnie każą pozbyć się pieska, a pewnego dnia przychodzą po chłopca i jego rodziców. Dzięki kryjówce rodzinie udaje się przetrwać wojnę. Po wyzwoleniu chłopiec odzyskuje swojego ukochanego zwierzaka, oddanego na przechowanie do mieszkającej na wsi Hani, polskiej przyjaciółki rodziny. Ta opowiedziana przystępnym językiem historia ma ułatwić nauczanie o tragedii Żydów podczas II wojny światowej. Jest to propozycja dla rodziców i nauczycieli, którzy chcą przybliżyć swoim dzieciom i uczniom ten trudny temat.

Dużym walorem książki są ilustracje, wykonane specjalnie dla tej edycji, dla których inspiracją stały się fotografie archiwalne z getta radomskiego, w którym podczas wojny przebywała autorka, Batszewa Dagan.

 

 

 

 

Kazimierz Albin – Postscriptum. Losy wojenne i powrót do Auschwitz - wydanie w języku niemieckim

 

Kazimierz Albin to były więzień polityczny obozu Auschwitz, autor wspomnień z czasów wojny pt. „List gończy”, w których opisał swoje losy wojenne, ucieczkę z Auschwitz oraz działalność w Armii Krajowej. Książka „Postscriptum” jest kontynuacją historii osobistej Kazimierza Albina, który po wojnie studiując i pracując pozornie zostawił za sobą okupacyjny balast. Ale tylko pozornie, ponieważ przeszłość stale daje o sobie znać i okazuje się, że nie udaje mu się uciec od Auschwitz...

 

Repozytorium Cyfrowe PMA-B dotacja 84 000,00 PLN

Projekt realizowany przez Repozytorium Cyfrowe polegał na ochronie przed niszczeniem oraz udostępnianiu wybranych muzealiów i dokumentów po byłym niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz poprzez ich digitalizację (wprowadzenie do baz danych oraz wykonanie cyfrowego odwzorowania). Docelowo w ramach projektu zostaną zeskanowane wszystkie zespoły dokumentów znajdujące się w Archiwum Muzeum, dzięki czemu będzie ułatwiony dostęp do najlepszej jakości elektronicznych kopii oryginalnych dokumentów dla badaczy i edukatorów. Część danych o więźniach i deportowanych umieszczana jest na stronie internetowej Muzeum (www.auschwitz.org), gdzie jest udostępniona do wyszukania dla wszystkich zainteresowanych (zarówno rodzin ofiar, jak i badaczy). Dane są na bieżąco uaktualniane i uzupełniane o kolejne informacje dokumentalne, oraz dostarczane przez rodziny byłych więźniów. Cyfrowe zasoby RC stanowią już obecnie źródło materiałów wykorzystywane w wielu projektach edukacyjnych MCEAH (prelekcje, warsztaty, seminaria, publikacje, szkolenia, wystawy). W ramach prac w roku 2018 r. dzięki wspraciu finansowemu Fundacji wykonano 28 000 rekordów osobowych z dokumentów archiwalnych z kolekcji Archiwum PMA-B (m.in. listy deportacyjne z Theresienstadt, i tzw. Książka Bellerta).

 

Archiwum PMA-B – dotacja 126 100,00 PLN

 

Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Archiwum PMA-B przeprowadziło kwerendy archiwalnych dokumentów i sporządziło z nich opracowania w formie gotowych spisów więźniów, wraz z krótką historią każdego transportu dla transportów zbiorowych i więźniarek i więźniów deportowanych do KL Auschwitz.

Wykonano ponadto skany relacji byłych więźniarek i więźniów zgromadzonych w zespole „Oświadczenia” – zeskanowano 4 tomy, liczące 1 200 stron.

Wykonano skany ankiet więźniów KL Auschwitz – zeskanowano 15000 ankiet ze zbiorów Archiwum. Wykonanie tej pracy pozwoli na udostępnienie dla szerokiego grona zainteresowanych zespołu archiwalnego zawierającego cenne, nieznane dotąd relacje byłych więźniów obozu Auschwitz.

 

Rozpoczęto skanowanie wspomnień byłych więźniarek i więźniów zgromadzonych w zespole aktowym „Wspomnienia” – 30 tomów, liczących 7500 stron.

 

Sporządzenie powyższych opracowań dotyczących transportów zbiorowych więźniów jest projektem, który wpisuje się w ciąg prac badawczych prowadzonych przez pracowników Archiwum nad poznaniem losów kolejnych grup osób deportowanych do Auschwitz. Do tej pory, dzięki wsparciu Fundacji, zrealizowane zostały podobne projekty dla transportów więźniów żydowskich z Francji, Belgii i Norwegii oraz z Theresienstadt. Gotowe opracowania umieszczone są na stronie internetowej Muzeum, co jest wyjściem na przeciw oczekiwaniom licznych badaczy zagranicznych oraz członków rodzin tych więźniów, którzy poszukują informacji o swoich bliskich. Gotowe opracowania dotyczących powyższych transportów są niezmiernie przydatne  i pomocne w pracy Biura ds. Byłych Więźniów.

Wystawiennictwo – dotacja 122 205,00 PLN

Fundacja zapłaciła za wykonanie 56 drewnianych prycz małych będących wierną kopią oryginalnych prycz, na których spali więźniowie obozu Auschwitz II-Birkenau. Kopie prycz eksponowane są w barakach sektora BIIa byłego obozu Birkenau udostępnianych do zwiedzania.

Fundacja sfinansowała również wymianę 70 000 podpisów pod zdjęciami na wystawie prezentowanej w budynku tzw. Sauny w Birkenau.

9.Pozostałe dotacje na cele statutowe - działalność nieodpłatna:

a)    Fundacja wsparła kilka projektów Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu – dotacja 100 400,00 PLN

 

Projekty współfinansowane przez Fundację:

 

 • Uczymy się historii: Dyskryminacja. Polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium dla studentów. 21-29 listopad 2018 r. i 14-20 grudnia 2018 r.

 

Głównym założeniem seminarium było spojrzenie na kwestię dyskryminacji z perspektywy historycznej oraz współczesnej. Pierwsza część projektu była poświęcona historii Auschwitz w szerszym kontekście polityki narodowosocjalistycznej i II wojny światowej. Podczas przygotowania do wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau uczestniczki i uczestnicy omówili różnice w polskiej, ukraińskiej i niemieckiej kulturach pamięci oraz usytuowali wydarzenia z historii obozu na ogólnej osi czasu lat 30-ch i 40-ch w Europie Środkowo-Wschodniej. Wizyta w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau była jednym z punktów kulminacyjnych projektu. Wywołała ona bowiem intensywne reakcje emocjonalne oraz była impulsem do głębszych refleksji o naturze ludzkiej.

 

 • Warsztaty Pracować fair – polsko-niemieckie spotkania młodzieży

Od 21 do 28 października w Międzynarodowym Forum Burg Liebenzell w Bad Liebenzell odbyła się druga część polsko-niemieckiej wymiany młodzieży „Prawa człowieka wczoraj i dziś: pracować fair”. Tematem tego spotkania była praca w dzisiejszym świecie: co to jest godna praca i w jaki sposób możemy realizować swoje prawo do godnej pracy.

 • Moc pamiętania za przyszłość. Polsko-niemieckie seminarium dla młodzieży niewidomej i niedowidzącej. 17.11 – 23.11.2018 r.

 

Celem seminarium było spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec w Miejscu Pamięci KL Auschwitz, jak również praca artystyczna jako forma konfrontacji z historią i kulturą pamięci. Młodzież zwiedziła były obóz koncentracyjny KL Auschwitz w grupach narodowych.

Ważnym elementem seminarium była część artystyczna prowadzona przez artterapeutów. Dla młodzieży z dysfunkcją wzroku uaktywnienie konfrontacji z historią poprzez proces twórczy angażuje nie tylko umiejętności manualne, ale też intelektualne i emocjonalne poprzez przeżywanie i wyrażanie swoich emocji i odczuć za pomocą sztuki.

 

 • Publikacja pokonferencyjna pt. „Jak rodzi się zło. Sprawcy, wykonawcy, pomocnicy”

To plon wydawniczy po IX Konferencji Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni XX. Badacze próbują odpowiedzieć na pytania związane pozornie tylko z przeszłością, w tym na fundamentalne: o przyczyny zła.

 • Międzynarodowe biennale plakatu

Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego to inicjatywa Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży zorganizowania w Oświęcimiu forum artystycznej wymiany poglądów na temat najbardziej żywotnych problemów współczesnego świata. Spotkała się z zainteresowaniem i żywą reakcją wielu znakomitych twórców, reprezentujących różne zakątki Ziemi. „Twórczo dla praw człowieka” – myśl przewodnia, koresponduje z działaniami programowymi Domu Spotkań w obszarze pracy pedagogicznej w oparciu o historię KL Auschwitz-Birkenau. Plakat wydaje się tą formą, która najwyraźniej artykułuje komentarz twórcy i równocześnie pozwala dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Fundacja ufundowała trzecią nagrodę.

 

 • Dotacje przekazane przez Fundację w 2018 r. na rzecz publikacji wydawanych przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży – 13 870,00 PLN:

 

1)      Zdeptane Dzieciństwo. II wojna światowa i jej wpływ na sytuację dzieci. Redakcja naukowa: Alicja Bartuś, Piotr Trojański – dotacja 9 870,00 PLN

2)     Świadkowie: między ofiarą a sprawcą zbrodni. Redakcja naukowa: Alicja Bartuś – dotacja 2 000,00 PLN

 

3)     Jak rodzi się zło. Sprawcy, wykonawcy, pomocnicy.  Redakcja naukowa: Alicja Bartuś – dotacja 2 000,00 PLN

 

b)      Katalog do wystawy Pawła Warchoła pt. Skarga Hioba dotacja Fundacji

4 000,00 PLN

Za temat Triennale Sacrum w Częstochowie przyjęto hasło: Sztuka wobec zła. Postanowiono zadać artystom pytanie, jak współczesna sztuka radzi sobie z doświadczeniem zła i na ile to doświadczenie odnosi się do sfery sakralnej.

c)        Fundacja wsparła produkcję filmu dokumentalnego w reżyserii Grzegorza Gajewskiego pt. Dzieci pani Anny opowiadającego o losach byłej więźniarki Auschwitz i Ravensbruck, pani Anny Szałaśnej – dotacja 5 000,00 PLN

d)      Fundacja dofinansowała na wniosek Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej wykonanie tablicy upamiętniającej byłych żydowskich mieszkańców Milówki oraz okolic. Tablica została umieszczona na ścianie budynku Kółka Rolniczego „Góral” – dotacja  5 000,00 PLN

e)      Fundacja wsparła finansowo wydanie książki Jerzego Klistały „Pozostaną w mej pamięci - do końca żywota. Jest ona plonem rozmów Autora z ludźmi, których miał okazję spotkać na terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau – dotacja  6 000,00 PLN

f)        Fundacja dofinansowała dezynsekcję celem usunięcia kołatka, insekta
niszczącego wystawę „Klisze Pamięci. Labirynty” Mariana Kołodzieja, byłego więźnia pierwszego transportu do KL Auschwitz
. Larwy kołatka znajdowały się  w drewnianej części ekspozycji prac poświęconych osobistym przeżyciom autora w obozie. Specjalistyczna firma przeprowadziła zabieg wytrucia szkodnika – dotacja 6 000,00 PLN

g)       Fundacja udzieliła pomocy finansowej Fundacji Hospicjum - Pomnik Miastu Oświęcim w wydaniu książki Refren kolczastego drutu autorstwa Augusta Kowalczyka, byłego więźnia KL Auschwitz – dotacja 6 000,00 PLN

h)      Fundacja wsparła finansowo projekt Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu utworzenia w miejscu Wielkiej Synagogi parku kieszonkowego, który będzie miejscem edukacyjnym. Będzie to miejsce do prowadzenia lekcje historii w terenie oraz warsztatów na temat historii żydów w Oświęcimiu – dotacja 3000,00 PLN

i)        Dofinansowanie druku książki Natalii Gancarz Rudi im Krieg (Mietek na wojnie). Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie wydał książkę o losach niedźwiedzia Mietka w czasie II wojny światowej – dotacja 5 781,00 PLN

 1. Podstawowym źródłem przychodu Fundacji jest działalność gospodarcza, realizowana poprzez zakup i sprzedaż książek, plakatów, kart pocztowych oraz wydawnictw multimedialnych związanych tematycznie z misją Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Całość swego przychodu z działalności gospodarczej Fundacja przekazuje na cele statutowe.

Działalność gospodarcza w 2018 r. – wykaz publikacji zakupionych, przeznaczonych do dalszego obrotu:

DRUKARNIA

WYDAWNICTWA

TYTUŁ

WERSJA JĘZYKOWA

ILOŚĆ

CENA ZAKUPU

 

EKODRUK

Praca zbiorowa,

Auschwitz od A do Z

hiszpańska

angielska

niemiecka

500 szt.

 500 szt.

500 szt.

18 200,00 PLN

17 490,00 PLN

17 240,00 PLN

razem

 

52 930,00 PLN

Autor zbiorowy,

Auschwitz. Historia

i teraźniejszość

portugalska

holenderska

niemiecka

rumuńska

japońska

rosyjska

słowacka

polska

grecka

węgierska

3 000 szt.

3 000 szt.

3 000 szt.

3 000 szt.

3 000 szt.

2 000 szt.

2 000 szt.

2 000 szt.

2 000 szt.

2 000 szt.

13 340,00 PLN

13 340,00 PLN

13 340,00 PLN

13 340,00 PLN

13 340,00 PLN

8 680,00 PLN

8 680,00 PLN

8 680,00 PLN

8 680,00 PLN

8 680,00 PLN

razem

 

110 100,00PLN

Autor zbiorowy, Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci

francuska

500 szt.

10 495,00 PLN

razem

 

10 495,00 PLN

Praca zbiorowa

Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau. Przewodnik

czeska włoska

fińska

hiszpańska

polska

francuska

niemiecka

koreańska

rosyjska

angielska

szwedzka

niderlandzkwęgierska

norweska

japońska

grecka

portugalska

holenderska

ukraińska

2 000 szt.

3 500 szt.

2 000 szt.

6 500 szt.

7 000 szt.

5 000 szt.

5 000 szt.

3 000 szt.

2 000 szt.

14 500 szt.

3 000 szt.

3 000 szt.

3 000 szt.

2 000 szt.

3 000 szt.

3 000 szt.

2 000 szt.

2 000 szt.

4 000 szt.

6 660,00 PLN

11 940,00 PLN

6 660,00 PLN

21 480,00 PLN

22 860,00 PLN

17 160,00 PLN

17 160,00 PLN

10 500,00 PLN

6 660,00 PLN

48 120,00 PLN

10 500,00 PLN

10 500,00 PLN

10 500,00 PLN

6 660,00 PLN

10 500,00 PLN

10 500,00 PLN

6 660,00 PLN

6 660,00 PLN

3 800,00 PLN

 

razem

 

245 480,00 PLN

H. Birenbaum, Nadzieja umiera ostatnia

polska

hiszpańska

1 100 szt.

1 000 szt.

9 690,00 PLN

6 680,00 PLN

razem

 

16 370,00 PLN

Pocztówki

 

50 000 szt.

5 800,00 PLN

T. Sobolewicz, Wytrzymałem, więc jestem

hiszpańska

holenderska

1 500 szt.

  1 500 szt.

13 980,00 PLN

12 420,00 PLN

razem

 

26 400,00 PLN

K. Smoleń,

Informator Auschwitz-Birkenau

francuska

hiszpańska

niemiecka

włoska

rumuńska

japońska

3 500 szt.

3 500 szt.

3 500 szt.

3 500 szt.

2 000 szt.

2 000 szt.

4 430,00 PLN

4 430,00 PLN

4 430,00 PLN

4 430,00 PLN

2 480,00 PLN

2 480,00 PLN

razem

 

22 680,00 PLN

P. Setkiewicz, Głosy Pamięci 13. Załoga SS w KL Auschwitz

angielska

polska

800 szt.

800 szt.

27 528,00 PLN

17 400,00 PLN

razem

 

44 928,00 PLN

P. Sawicki

Auschwitz-Birkenau. Miejsce, na którym stoisz

niderlandzk

portugalska

japońska

 1 100 szt.

     600 szt.

     500 szt.

15 824,00 PLN

8 922,00 PLN

7 430,00 PLN

 

razem

 

32 176,00 PLN

K. Albin, Postscriptum

niemiecka

400 szt.

9 528,00 PLN

I. Strzelecka,  Głosy Pamięci 2. Zbrodnicza medycyna.

Eksperymenty medyczne w KL Auschwitz

polska

500 szt.

9 400,00 PLN

RAZEM EKODRUK

 

 

586 287,00 PLN

ZET

Pocztówki-zestawy

 

2 000 szt.

5 100,00 PLN

RAZEM ZET

 

 

5 100,00 PLN

SKLENIARZ

Batszewa Dagan, Czika, piesek w getcie

polska

francuska

włoska

800 szt.

900 szt.

900 szt.

24 392,00 PLN

18 117,00 PLN

18 117,00 PLN

razem

 

60 626,00 PLN

Zelman Gradowski,

Znajduję się w sercu piekła. Notatki więźnia Sonderkommando odnalezione w Auschwitz

polska

angielska

500 szt.

540 szt.

3 650,00 PLN

3 672,00 PLN

razem

 

7 322,00 PLN

RAZEM SKLENIARZ

 

 

67 948,00 PLN

BIAŁY KRUK

A. Bujak T. Świebocka,

Auschwitz.

Rezydencja Śmierci

Album

hiszpańska

angielska

włoska

francuska

polska

niemiecka

węgierska

szwedzka

  1 000 szt.

1 500 szt.

500 szt.

500 szt.

290 szt.

200 szt.

300 szt.

300 szt.

41 500,00 PLN

62 250,00 PLN

20 750,00 PLN

20 750,00 PLN

12 035,00 PLN

8 300,00 PLN

12 450,00 PLN

12 450,00 PLN

RAZEM BIAŁY KRUK

 

 

190 485,00 PLN

Spółdzielnia Wydaw. Handl.

Książka i Wiedza

Album dokumentalny Auschwitz

angielska

525 szt.

32 625,00 PLN

RAZEM KSIĄŻKA I WIEDZA

 

 

32 625,00 PLN

FUNDACJA NA RZECZ MDSM

 

 

Praca zbiorowa

Zdeptane dzieciństwo

polska

 

200 szt.

 

1 880,00 PLN

 

Praca zbiorowa

Świadkowie

polska

200 szt.

2 000,00 PLN

RAZEM MDSM

 

 

3 880,00 PLN

LEGRA

Pocztówki - zestawy

 

2 000 szt.

7 700,00 PLN

RAZEM LEGRA

 

 

7 700,00PLN

XP MEDIA

Wspomnienia Serafina

szwedzka

32 szt.

778,24 PLN

RAZEM XP MEDIA

 

 

778,24 PLN

DIGIT FILM Michał Bukojemski

Z kronik Auschwitz

płyta DVD

500 szt.

10 000,00 PLN

 

RAZEM DIGIT FILM

 

 

10 000,00 PLN

BAK Tłocznia dysków

Wyzwolenie Auschwitz

płyta DVD

1 000 szt.

3 760,00 PLN

RAZEM BAK

 

 

3 760,00 PLN

DRUKARNIA TCHU

K. Żywulska,

Przeżyłam Oświęcim

angielska

rosyjska

polska

francuska

niemiecka

500 szt.

200 szt.

200 szt.

200 szt.

100 szt.

9 700,00 PLN

3 880,00 PLN

3 880,00 PLN

3 880,00 PLN

1 940,00 PLN

RAZEM

DRUKARNIA TCHU

 

 

23 280,00 PLN

FISCHER

Jacek Lachendro, Album Auschwitz po wyzwoleniu

włoska

923 szt.

 

34 645,00 PLN

 

Praca zbiorowa

Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau. Przewodnik

francuska

1 500 szt.

4 890,00 PLN

RAZEM FISCHER

 

 

39 535,00 PLN

FILM STREET

Portrecista- Płyta DVD

 

500 szt.

12 300,00 PLN

RAZEM FILM STREET

 

 

12 300,00 PLN

STOWARZYSZENIE BOCHNIAKÓW I MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ         

Stanisław Kobiela Ucieczka rtm. Witolda

Pileckiego z KL Auschwitz do Bochni i Wiśnicza

polska

 

200 szt.

 

3 810,00 PLN

 

RAZEM STOWARZYSZENIE

 

 

3 810,00PLN

E&M BOOKS

Sybille Steinbacher,

History Auschwitz

angielska

420 szt.

8 799,00 PLN

E. Wiesel, Noc

angielska

410 szt.

8 589,50 PLN

T.Borkowski Proszę państwa do gazu

angielska

280 szt.

5 866,00 PLN

RAZEM E&M BOOKS

 

 

23 254,50 PLN

AMDG Adam Kulpiński

Raporty z Auschwitz. Witold Pilecki

polska

200 szt.

3 100,00 PLN

RAZEM AMDG

 

 

3 100,00PLN

Hartung-Gorre Verlag

Wspomnienia Hirsrcha

angielska

50 szt.

2 530,00 PLN

RAZEM Hartung-Gorre Verlag

 

 

2 530,00 PLN

PAN WROCŁAW

Praca zbiorowa

Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau. Przewodnik

hiszpańska

2 000 szt.

5 000,00 PLN

RAZEM

PAN WROCŁAW

 

 

 

5 000,00 PLN

MK Zakład Poligraficzny

J. Bielecki,

Kto ratuje jedno życie

polska

400 szt.

10 200,00 PLN

 

RAZEM Zakład Poligraficzny MK

 

 

10 200,00 PLN

 

SUMA

 

 

1 031 572,74PNL

 

Koszty pozostałe związane z wydawnictwami: koszty osobowe, prawa autorskie, zapłata za prace redakcyjne – layout, skład, korekta, tłumaczenie, projekt okładki:

K. Smoleń, Informator Auschwitz-Birkenau

Lidia Foryciarz

prawa autorskie

190,00 PLN

Marek Kinowski

prawa autorskie

100,00 PLN

 

Razem

290,00 PLN

 

 J.Widera, IN EXTREMIS. Moje wspomnienia z Auschwitz   

Jerzy Widera

prawa autorskie

168,00 PLN

 

Razem

168,00PLN

 

Głosy Pamięci 8. Polacy w KL Auschwitz, Żydzi w KL Auschwitz

Franciszek Piper

prawa autorskie

476,00 PLN

 

Razem

476,00 PLN

 

I nigdy oskarżony nie miał wyrzutów sumienia? Biografia Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz, a kwestia jego odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi

Manfred Deselaers

prawa autorskie – w. ang.

701,25 PLN

Manfred Deselaers

prawa autorskie – w. niem.

623,70 PLN

Manfred Deselaers

prawa autorskie – w. pol.

218,70 PLN

 

Razem

1 543,65 PLN

 

 

Głosy Pamięci 13. Załoga SS w KL Auschwitz, wer. angielska

William Brand

tłumaczenie

16 636,00 PLN

Oleg Aleksejczuk

skład

1 776,00 PLN

Beata Juszczyk

korekta

1 020,00 PLN

 

Razem

19 432,00 PLN

 

Głosy Pamięci 13. Załoga SS w KL Auschwitz, wer. polska

Olek Aleksejczuk

skład

1 740,00 PLN

Piotr Setkiewicz

napisanie publikacji

2 229,50 PLN

Piotr Setkiewicz

tłumaczenie dokumentów

1 350,00 PLN

Robert Płaczek

projekt okładki

450,00 PLN

 

Razem

5 769,50 PLN

 

Kazimierz Albin, Postskriptum, wer. niemiecka

Mariusz Banachowicz

projekt okładki

350,00 PLN

Izabela Witowska

skład

840,00 PLN

Jan Kapłon

korekta tłumaczenia

1 140,00 PLN

 

Razem

2 330,00 PLN

 

 

Batszewa Dagan, Czika, piesek w getcie, wer. polska

Joanna Rusinek

próbna ilustracja

300,00 PLN

Aleksandra Cieślak

opracowanie graficzne

12 187,00 PLN

 

Razem

12 487,00 PLN

 

Batszewa Dagan, Czika, piesek w getcie, wer. francuska

Nira Jagodnik

tłumaczenie

2 581,32 PLN

Aleksandra Cieślak

opracowanie graficzne

550,00 PLN

 

Razem

3 131,32 PLN

 

Batszewa Dagan, Czika, piesek w getcie, wer. włoska

Serafina Santoliquido

tłumaczenie

357,50 PLN

Aleksandra Cieślak

opracowanie graficzne

550,00 PLN

 

Razem

907,50 PLN

 

KOSZTY POZOSTAŁE

WYDAWNICZE

 

 

 

Razem

46 534,97 PLN

 

 

10.  Działania Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w roku 2018 r.

Działania Zarządu poza wsparciem finansowym wcześniej wymienionych przedsięwzięć skupiały się na próbach pozyskiwania środków finansowych na realizację działań statutowych Fundacji. Dotyczyły one poszukiwania sponsorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W ramach tych działań kontynuowano współpracę z Norddeutscher Rundfunk (NDR), regionalnym publicznym nadawcą radiowo-telewizyjnym, obsługującym północne regiony Niemiec. Programy realizowane przez NDR zawierały zachętę telewidzów do przekazywania datków na konto Fundacji. Działania były kontynuacją projektu z lat poprzednich.

 

     Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadziła nieodpłatną działalność pożytku publicznego, a także dodatkowo działalność gospodarczą, dochód z której w całości przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego. Podstawowe źródło przychodu Fundacji to działalność gospodarcza realizowana poprzez zakup i sprzedaż książek, plakatów, kart pocztowych oraz wydawnictw multimedialnych związanych tematycznie z misją Państwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau w Oświęcimiu. W 2018 r. Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej

 

11.  Przychody Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową otrzymane od darczyńców instytucjonalnych oraz osób fizycznych. W 2018 r. Fundacja uzyskała przychody gospodarczej:

1. przychody z dz. statutowej nieodpłatnej  31 132,66 PLN, w tym:

 - z 1%: 1 578,20 PLN

 - darowizny w EUR: 2 471,47 PLN

- wpłaty od darczyńców: 17 547,63 PLN

 - nawiązka: 12 004,83 PLN

 2. sprzedaż towarów netto: 1 857 055,88 PLN

 3. przychody finansowe: 8 339,17 PLN

 4. pozostałe przychody operacyjne: 13 185,97 PLN

  i przeznaczyła je na cele zgodne ze statutem.

 Koszty bilansowe Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w roku 2018

 wyniosły:

1. Koszty statutowe działalności nieodpłatnej = 707 572,14 PLN, w tym:

 - materiały 94 316,60 PLN

- usługi obce 560 625,52 PLN

- VAT nieodliczony 33 263,07 PLN

- pozostałe koszty rodz. 19 366,95 PLN

2. Koszty działalności gospodarczej = 41 287,46 PLN, w tym:

- materiały: 24 114,00 PLN

- usługi obce: 11 688,00 PLN

- amortyzacja:  2810,28 PLN

- podatki i opłaty: 1 374,26 PLN

- pozostałe koszty rodz.: 1 300,72 PLN

- wartość sprzedanych towarów: 791 948,98 PLN

3. koszty administracyjne - ogólnego zarządu: 229 237,64 PLN, w tym:

- materiały: 3 436,80 PLN

- usługi obce: 56 468,82 PLN

- podatki i opłaty: 631,73 PLN

- wynagrodzenia: 138 271,52 PLN

- ubezp. społ. i inne świadczenia: 16 205,30 PLN

- amortyzacja: 8 191,67 PLN

 -pozostałe koszty: 5 849,87 PLN

 

4. Wartość sprzedanych towarów: 791 948,98 PLN

5. Koszty finansowe: 3 405,79 PLN, w tym:

- odsetki: 18,00 PLN

- pozostałe koszty: 3387,79 PLN

 

6. Pozostałe koszty operacyjne = 3 493,48 PLN

 

Razem koszty bilansowe = 1 515 538,89 PLN

 

12.  Zatrudnienie:


Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau na koniec 2018 r. zatrudniała jedną osobę na 7/10 etatu, tj. Kierownika Biura. Od czerwca 2014 r. w sprawach księgowych Fundacja korzysta z usług Kancelarii Rachunkowej AMD z Wadowic.

Liczba osób zatrudnionych w Fundacji:

 • 1 osoba od stycznia do grudnia 2018 r. – 7/10 etatu

14. Fundacja podpisywała w 2018 r. umowy zlecenia i umowy o dzieło. Umowy te dotyczyły sfery działań nieodpłatnych i gospodarczych Fundacji.

15. Członkowie Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w 2018 r. nie otrzymywali wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

16. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie udzieliła w 2018 r. żadnych pożyczek.

17. Środki finansowe ulokowane na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2018 r. wyniosły:            

-        Pekao: 27 844,01 PLN

-        Pekao lokata: 310. 000,00 PLN

-        Uni Credit: 59 205,41 EURO

-        Kasa Fundacji: 2 647,83 PLN

-        Stan magazynu książek w cenach sprzedaży: 3 444 759,46 PLN

-        Stan magazynu książek w cenach zakupu: 1 837 214,35 PLN

18. Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie nabyła żadnych nieruchomości.

Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wykazuje załączony bilans.

 Aktywa trwałe: 24 112,71  PLN

Aktywa obrotowe: 2 491 725,85 PLN

Razem aktywa: 2 515 838,56 PLN

     -   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (ujęte w aktywach obrotowych)

          1 197,10 PLN

 • Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie posiada zobowiązań długoterminowych.
 • Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie posiada rozliczeń międzyokresowych.

19. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau składa pod nr NIP 549-000-33-61 w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu następujące deklaracje podatkowe:

 • CIT – 8
 • CIT – 8/0
 • FTI – 1R
 • PIT 8AR
 • PIT 4R
 • PIT 11
 • VAT 7
 • VAT EU

20. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie realizowała żadnych zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

  21. W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji podjął uchwały na posiedzeniach:

   a. posiedzenie 20 luty 2019 r

   b. posiedzenie 25 luty 2019 r :

-        nr 1/2019 z dnia 25

-        26-02-2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2018

-        nr 2/2019 z dnia 26-02-2019 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2019

22. W 2018 r. w Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie została przeprowadzona kontrola.

 

Sprawozdanie sporządziła:

Dorota Cynarska-Górska

 

Współpraca - strona księgowa:

Kancelaria Rachunkowa AMD Wadowice