2017

Sprawozdanie merytoryczne

z działalności Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau

za rok 2017

 

 1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau ma swoją siedzibę w Oświęcimiu,

ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim.

 

Adres e-mailowy: kontakt@fundacja-pamieci-auschwitz.pl

 1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000056503 w dniu

31-05-1990 r.

 

 1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau otrzymała numer identyfikacyjny REGON P-070404535. Fundacja jest zgłoszona do KRS jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

 

 1. Z dniem 18-06-2014 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co potwierdza wpis KRS nr 0000056503

 

 1. W skład Rady Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wchodzą:

 

-      Józef Musioł                                    prezydent

-      Jerzy Wróblewski                            wiceprezydent

-      Andrzej Kacorzyk                            wiceprezydent

-      ks. prof. Waldemar Chrostowski  członek

-      prof. Stanisław Krajewski              członek

-      Kazimierz Albin                               członek

-      dr Wojciech Płosa                           członek         

-      dr Krzysztof Antończyk                  członek

-      Leszek Szuster                               członek         

-      Stefan Wilkanowicz                                   członek

 

 

 1. Zarząd Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau tworzą:

 

-       Krystyna Oleksy                              prezes

-       Jadwiga Pinderska – Lech                       wiceprezes

-       Piotr Michał Kućka                         wiceprezes

-       Zbigniew Bartuś                             członek

 

 1. Statutowe cele Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau:
 2. Celem Fundacji jest kultywowanie i upowszechnianie pamięci o ofiarach zbrodni hitlerowskiego ludobójstwa, dokonanych w trakcie II wojny światowej na terenach obozów koncentracyjnych, a w szczególności w KL Auschwitz, poprzez wspieranie misji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

 

 1. Realizacja celów statutowych Fundacji następuje poprzez:

a/  prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej i wydawniczej oraz popieranie kampanii społecznych i twórczości poświęconej tematyce KL Auschwitz, a także związanej z ludobójstwem dokonanym podczas II wojny światowej i obozami zagłady,

b/  upowszechnianie wiedzy o zbrodniach hitlerowskiego ludobójstwa, w szczególności popełnionych w KL Auschwitz, a także na terenach innych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady,

c/ zachowanie, utrzymanie i konserwację obiektów, dokumentów i archiwaliów pozostałych po obozie KL Auschwitz,

d/ działania w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa światowego w zakresie promowania tematyki Auschwitz i Holokaustu,

e/  działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie promowania tematyki Auschwitz i Holokaustu,

f/   wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe organizacji pożytku publicznego, szkół, uczelni wyższych, placówek oświatowych, fundacji i stowarzyszeń (osób prawnych i osób fizycznych), których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,

g/ współpracę ze środowiskami i instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami fizycznymi w kraju i za granicą, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,

h/ inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, gromadzenie środków oraz prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem w całości dochodu na w/w cele.

 

 1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadziła odpłatną i nieodpłatną

          działalność pożytku publicznego, a także dodatkowo prowadziła działalność

          gospodarczą, z której dochód w całości przeznaczony był  na działalność

          pożytku publicznego.

 a/ Fundacja prowadziła działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

58.11.Z Działalność wydawnicza

58.19 Pozostała działalność wydawnicza

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych

 sklepach

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej

 lub Internet

74.3 Działalność związana z tłumaczeniami

91.01.B Działalność archiwów

91.03 Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji

 turystycznych

 94.99 Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

niesklasyfikowana

b/ Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną polegającą na świadczeniu sług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

58.11.Z Działalność wydawnicza

58.19 Pozostała działalność wydawnicza

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych

 sklepach

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej

lub Internet

74.3 Działalność związana z tłumaczeniami

85.5 Pozaszkolne formy edukacji

85.59 B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60 Działalność wspomagająca edukację

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

72.20 Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych

i humanistycznych

91.01.B Działalność archiwów

91.03 Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych

atrakcji turystycznych

94.99 Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

niesklasyfikowana

c/ Fundacja może prowadzić działalność odpłatną polegającą na świadczeniu sług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie :

85.59 B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60 Działalność wspomagająca edukację

 

 1. Fundacja nie prowadziła jednocześnie odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 2. W zakresie i formie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego Zarząd nie podejmował żadnych działań.
 3. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau realizowała w 2017 r. cele statutowe jako działalność nieodpłatną w ramach niżej opisanych projektów:

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście – projekty edukacyjne - Ogólny koszt wsparcia 86 600,34 PLN

Fundacja Pamięci Ofiar już od przeszło dwudziestu pięciu lat wspomaga działania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau jako Miejsca Pamięci. W początkowych latach działalności Fundacja nastawiona była głównie na konserwację obiektów – baraków i budynków po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Kierunek działań Fundacji, czyli finansowanie konserwacji obiektów poobozowych od kilku lat zmienia się i działania Fundacji skierowane są obecnie głównie na edukację. Realizowane jest to poprzez współpracę z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście działającym w ramach struktur Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Współpraca jest realizowana poprzez projekty adresowane do młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz edukatorów, nauczycieli, studentów, osób niepełnosprawnych intelektualnie, środowisk wojskowych i więziennictwa. Były to :

a/ Projekt edukacyjny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie pt. Trudne –proste słowa – 700 uczestników

W związku z wzrastającym zainteresowaniem zwiedzaniem byłego obozu przez        osoby niepełnosprawne MCEAH przygotowało program Trudne – proste słowa adresowany do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Scenariusz lekcji konsultowany ze specjalistami z zakresu oligofrenopedagogiki zawiera wprowadzenie do zwiedzania, poznanie wybranych fragmentów stałej wystawy muzealnej, jak również specjalnie zorganizowaną ekspozycję pozwalającą na zapoznanie się z replikami wybranych obiektów, np. butów, pasiaków i innych

b/ projekty edukacyjne dla młodzieży

Projekt Lamsdorf-Auschwitz. Au­schwitz-Lamsdorf – 27 uczestników 

W dniach 4–5 października wspólnie z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu realizowano VI edycję projektu edukacyjnego pt. Lamsdorf-Auschwitz. Au­schwitz-Lamsdorf.

 

Uczestnikami tegorocznej edycji projektu byli uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Opolu, zakwalifikowani do udziału w drodze naboru otwartego, skierowanego do szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

 

W czasie dwóch dni młodzież pozna­wała historię obu miejsc pamięci, poszukując związków jakie istniały pomiędzy komplek­sem obozów jenieckich w Lamsdorf a niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, tj. jednost­kowych i zbiorowych losów osadzonych w nich ludzi (m.in o. Maksymiliana Marii Kolbego i rotmistrza Witolda Pileckiego).

 

Dwudniowy projekt zakończył się podsumowaniem, przeprowadzonym przez dr. Piotra Stanka, w czasie którego młodzież dzieliła się swoimi refleksjami. Znaczna część młodych ludzi podkreślała, że pobyt w autentycznych miejscach wydarzeń i praca z oryginalnymi pamiątkami ułatwiła im zrozumienie trudnej tematyki obozowej. Podobne opinie wyrażali ich opiekunowie, zwracając uwagę na rolę miejsc pamięci w kształtowaniu postaw obywatelskich.

 

c/ Jednodniowe konferencje tematyczne i sesje edukacyjne związane   z

 Holokaustem i problematyką Auschwitz dla młodzieży i  dorosłych –

450  uczestników.

 

d/ Seminaria ogólnopolskie i międzynarodowe:

 • Seminarium Auschwitz Historia i Symbolika dla studentów z Państwowego Uniwersytetu w Woroneża – 26 uczestników,
 • Kontynuacja projektów z lat poprzednich dla uczniów i młodzieży akademickiej (Uniwersytet Opolski, Uniwersytet, Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Państwowy Uniwersytet w Woroneżu) – 90 uczestników,
  • Projekt edukacyjny dla uczniów szkół gimnazjalnych z województwa śląskiego i małopolskiego Auschwitz a postrzeganie współczesności – 250 uczestników,
  • Seminarium dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (Non-Government Organization) ,realizowane z Radą Europy – 35 uczestników,
  • Trzydniowe warsztaty merytoryczne dla nauczycieli polskich, pedagogów i trenerów specjalizujących się w tematyce nauczania o Auschwitz i Holokauście (współpraca z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznej i Szkoleń) - 45 uczestników,
  • Międzynarodowy projekt edukacyjny Reprezentacje Holokaustu przy współpracy z IPN i Pamiatnik Terezin – 38 uczestników,
   • Międzynarodowa Akademia Letnia: Historia, Pamięć, Edukacja
    (dwie edycje w języku angielskim i jedna edycja w języku niemieckim). Seminarium adresowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką Auschwitz i nauczania o Holokauście, w szczególności do nauczycieli, edukatorów, muzealników i pracowników instytucji zajmujących się historią II wojny światowej – 47 uczestników,

e/ Studia podyplomowe Relacje chrześcijańsko-żydowskie –  31 uczestników

W roku akademickim 2016/2017 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie organizowało kolejną edycję studiów podyplomowych Relacje chrześcijańsko-żydowskie.

Studia były przeznaczone dla nauczycieli, katechetów, pracowników instytucji kultury oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem ksenofobii i antysemityzmowi, osób zaangażowanych w dialog międzykulturowy i międzyreligijny, przewodników muzealnych, pracowników mediów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem.

Organizatorzy: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

 

 f/ Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska

 • Cykl seminariów i pobytów studyjnych dla dyrektorów zakładów karnych, wychowawców, pracowników nadzoru, jak również osadzonych w zakładach karnych Warszawskiego, Krakowskiego i Śląskiego Inspektoratu Służby Więziennej. Każdy cykl seminariów poświęcony jest odrębnej tematyce dotyczącej historii KL Auschwitz - 332 uczestników.
 • Cykl seminariów i pobytów studyjnych dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Więziennej. Każdy cykl seminariów poświęcony jest odrębnej tematyce dotyczącej historii KL Auschwitz - 60 uczestników.
 • Cykl seminariów z cyklu Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska dla 393 policjantów z Komend Wojewódzkich w Krakowie i w Katowicach oraz 260 słuchaczy Szkoły Policji.

g/ Publikacje

 • Głosy Pamięci – każdy tom poświęcony jest jednemu z wielu zagadnień skomplikowanej historii obozu Auschwitz i zawiera oprócz naukowego artykułu szczegółowo omawiającego dany temat również wybór materiałów źródłowych oraz scenariusze lekcji, które ułatwią nauczycielom wykorzystanie materiału zawartego w książce na lekcjach historii lub języka polskiego.

Ostatnio opublikowano jedenasty tom pt. Jeńcy sowieccy w KL Auschwitz w wersji angielskiej. Publikacja poświęcona losom jeńców radzieckich w Auschwitz. Dwunasty numer Głosów Pamięci został poświęcony kobietom — więźniarkom KL Auschwitz. Publikacja wzbogacona jest o bogaty materiał ikonograficzny (rysunki byłych więźniów) oraz dokumenty administracji obozowej.

 

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście - Metodyka Oprowadzania – 57 440,06 PLN

 

Fundacja wspiera działania sekcji Metodyki oprowadzania w MCEAH, dzięki czemu zrealizowano projekty edukacyjne i szkoleniowe dla przewodników    oprowadzających po wystawie i terenach byłego obozu. Zorganizowanych zostało 19 szkoleń – spotkań z byłymi więźniami, wykładów i wyjazdów studyjnych, między innymi:

 

 1. Dwudniowe Spotkanie z p. Heleną Dunicz-Niwińską oraz p. Anitą Lasker, byłymi więźniarkami kobiecej orkiestry w Auschwitz II-Birkenau -  uczestniczyło 45 przewodników (kwiecień 2017r.),
 2. Spotkanie z byłym więźniem KL Auschwitz, p. Jackiem Zieleniewiczem - uczestniczyło 30 przewodników (sierpień 2017r.),
 3. Studyjny wyjazd do Rygi w czerwcu 2017 r.  - uczestniczyło  55 przewodników, którzy odwiedzili: Muzeum Getta Ryskiego, Muzeum Okupacji, Muzeum Żanisa Lipke, Muzeum Żydów na Łotwie, tereny byłych obozów Kasierwald i Salaspils.
 4. Studyjny wyjazd do Lublina w grudniu 2017 r.  - wzięło udział 49 przewodników, którzy oprócz zwiedzania miasta, odwiedzili także Muzeum w Markowej oraz Państwowe Muzeum na Majdanku.
 5. Studyjny wyjazd do Gdańska w styczniu 2018 - wzięło udział 49 przewodników. Zwiedzili Muzeum Stutthof, Muzeum II Wojny Światowej oraz Muzeum Emigracji.
 6. Hospitacje – kontynuowano program kontroli jakości oprowadzania przewodników, ze szczególnym uwzględnieniem przewodników, którzy rozpoczynają współpracę z Muzeum. Do końca 2017 przeprowadzono 19 hospitacji;

 

Dotacja bezpośrednia - 28 792,70 PLN

 

Dotacja bezpośrednia to wpłata na konto Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau kwoty po rozliczeniu projektów MCEAH współfinansowanych przez Fundację.

 

Wydawnictwo

 

Promocja Bajek z Auschwitz13 362,26 PLN

 

Podczas tegorocznego Salonu Książki w Turynie, drugich co do wielkości Targach Książki w Europie, wydawnictwo Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau zaprezentowało włoskojęzyczną edycję Bajek z Auschwitz. Publikacja przybliża i wzruszającą historię powstania ilustrowanych bajek dla dzieci stworzonych przez więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.

 Z relacji byłych więźniów wynika, iż pomysł wykonania bajek dla dzieci pozostawionych w domach zrodził się w biurach tzw. Bauleitungu (z niem. Zarząd budowlany, odpowiedzialny za prace projektowe i konstrukcyjne na terenie obozu), gdzie pracowali również więźniowie. Prawdopodobnie w 1942 roku ktoś przyniósł do biura kolorowe książeczki dla dzieci w języku czeskim, znalezione w pobliżu magazynów mienia zagrabionego deportowanym do obozu Żydom. Świadomość faktu, że należały do dzieci zamordowanych w komorach gazowych bardzo więźniami wstrząsnęła. Przywołała pamięć o własnych dzieciach pozostawionych w domach, których – jak wierzyli – nigdy już nie zobaczą.

– Kilku więźniów postanowiło napisać i zilustrować bajki, a następnie znaleźć sposób, aby dotarły do ich rodzin. W przygotowaniu bajek uczestniczyło przynajmniej 27 więźniów. Zadania były podzielone: jedni pisali bądź tłumaczyli teksty, inni kaligrafowali i robili ilustracje, kopiowali, zszywali karty i robili okładki, jeszcze inni stali na straży, obserwując, czy nie zbliża się esesman lub niepożądany świadek zakazanego procederu, za który mogli być surowo ukarani bądź nawet zabici – powiedziała Jadwiga Pinderska-Lech, szefowa Wydawnictwa Muzeum.

Łącznie powstało przynajmniej 50 egzemplarzy bajek. Gotowe książeczki więźniowie wynosili potajemnie z biura i, korzystając z nieuwagi esesmanów, przekazywali je zaufanym robotnikom cywilnym, z którymi mieli czasami kontakt w czasie pracy. Ci z kolei, narażając często życie, dostarczali je pod wskazane adresy.

– Prezentowana na Targach Książki w Turynie publikacja La fiabe di Auschwitz to reprint sześciu egzemplarzy bajek odnalezionych po wojnie z równoległym tłumaczeniem na język włoski zawartych w nich rymowanych historyjek dla najmłodszych. O historii bajek opowiada również panelowa wystawa prezentowana na stoisku z książkami Muzeum – dodała Pinderska-Lech.

Obecności wydawnictw Muzeum w Turynie, które na Targach gości już po raz trzeci, towarzyszyło także spotkanie ze świadkiem historii. Gościem honorowym tegorocznego spotkania była Batszewa Dagan, mieszkająca od końca lat 40-stych ubiegłego wieku w Izraelu była więźniarka Auschwitz, poetka, psycholog, pedagog oraz autorka kilku bajek dla dzieci.

Fundacja sfinansowała druk książki, materiały promocyjne i transport do Włoch.

 

Wspomnienia z Auschwitz. Wybór relacji więźniów - wersja polska i angielska – 196 000,00 PLN

 

Nakładem Wydawnictwa Muzeum Auschwitz ukazał się wybór  z najlepszych i najbardziej interesujących książek na temat Auschwitz napisanych przez byłych więźniów.

Dziesięć publikacji, które składają się na to bibliofilskie wydanie, to dziesięć różnych, jakże odmiennych perspektyw widzenia Auschwitz. Autorzy różnią się między sobą wszystkim: wiekiem, a w związku z tym i bagażem doświadczeń oraz formacją intelektualną, narodowością, a przede wszystkim losami obozowymi. Są wśród nich zarówno Żydzi skazani na Zagładę i cudem ocaleni, jak: Halina Birenbaum, Primo Levi, Miklós Nyiszli czy Elie Wiesel, jak i nie-Żydzi, aresztowani przede wszystkim za działalność w ruchu oporu, jak: Charlotte Delbo, Adolf Gawalewicz, Wiesław Kielar, Hermann Langbein i Seweryna Szmaglewska. Całości dopełniają wspomnienia polskiego księdza katolickiego, Adama Ziemby.

Wszystkie te historie pojedynczych osób doskonale pokazują złożoność Auschwitz: jako ośrodka Zagłady europejskich Żydów, ale również obozu pracy i miejsca, w którym na różne sposoby, uporczywie i wciąż więźniowie walczyli nie tylko o przetrwanie, ale również o zachowanie ludzkiej godności. Te książki są jak elementy układanki, z których każdy dorzuca istotne informacje do oglądu całości. Układanki, która tak naprawdę nigdy nie zostanie dokończona…

Wydanie publikacji było możliwe dzięki finansowemu wsparciu koncernu Volkswagen AG oraz współfinansowaniu przez Fundację druku publikacji.

Autorzy i tytuły:

Halina Birenbaum, Nadzieja umiera ostatnia

Charlotte Delbo, Żaden z nas nie powróci

Adolf Gawalewicz, Refleksje z poczekalni do gazu. Ze wspomnień muzułmana

Wiesław Kielar, Anus Mundi

Hermann Langbein, Ludzie w Auschwitz

Primo Levi, Czy to jest człowiek

Miklós Nyiszli, Byłem asystentem doktora Mengele

Seweryna Szmaglewska, Dymy nad Birkenau

Elie Wiesel, Noc

Adam Ziemba, Pajda chleba

 

Repozytorium Cyfrowe PMA-B - dotacja 171 500,00 PL

Projekt realizowany przez Repozytorium Cyfrowe polegał na ochronie przed niszczeniem oraz udostępnianiu wybranych muzealiów i dokumentów po byłym niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz poprzez ich pełną digitalizację (wprowadzenie do baz danych oraz wykonanie cyfrowego odwzorowania). Docelowo w ramach projektu zostaną zeskanowane wszystkie zespoły dokumentów znajdujące się w Archiwum Muzeum dzięki czemu będzie ułatwiony dostęp do najlepszej jakości elektronicznych kopii oryginalnych dokumentów dla badaczy i edukatorów. Część danych o więźniach i deportowanych umieszczana jest na stronie internetowej Muzeum (www.auschwitz.org), gdzie jest udostępniona do wyszukania dla wszystkich zainteresowanych (zarówno rodzin ofiar, jak i badaczy). Dane są na bieżąco uaktualniane i uzupełniane o kolejne informacje dokumentalne, oraz dostarczane przez rodziny byłych więźniów. Cyfrowe zasoby RC stanowią już obecnie źródło materiałów wykorzystywane w szeregu projektach edukacyjnych MCEAH (prelekcje, warsztaty, seminaria, publikacje, szkolenia, wystawy). W ramach prac na rok 2017 r. wykonano 6 000 skanów z oryginalnych dokumentów znajdujących się w Archiwum PMA-B (m.in. nowo pozyskane listy obozowe wysyłane przez więźniów z obozu, kartoteki więźniarskie różnych bloków i dokumenty szpitalne), wprowadzono do baz danych 43 000 rekordów osobowych z dokumentów archiwalnych z kolekcji Archiwum PMA-B (m.in. wykaz więźniów zmarłych w szpitalu obozowym, wykresy chorobowe, listy więźniów Auschwitz przeniesionych do KL Buchenwald, karty obozowe więźniów tzw. Personalbogen) oraz uzupełniono dane w 8 000 rekordów więźniarskich umieszczonych do wyszukania na www.auschwitz.org. (transporty z Kraju Warty, transporty lubelskie)

 

Archiwum PMA-B - dotacja 145 500,00 PLN

 

Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Archiwum PMA-B przeprowadziło kwerendy archiwalnych dokumentów i sporządziło z nich opracowania w formie gotowych spisów więźniów, wraz z krótką historią każdego transportu dla transportów więźniów żydowskich deportowanych do KL Auschwitz z getta Theresienstadt.

Sporządzenie powyższych opracowań dotyczących transportów więźniów z Theresienstadt jest projektem, który wpisuje się w ciąg prac badawczych prowadzonych przez pracowników Archiwum nad poznaniem losów kolejnych grup osób deportowanych do Auschwitz. Do tej pory, dzięki wsparciu Fundacji, zrealizowane zostały podobne projekty dla transportów więźniów żydowskich z Francji, Belgii i Norwegii. Gotowe opracowania będą również umieszczone na stronie internetowej Muzeum, co byłoby wyjściem na przeciw oczekiwaniom licznych badaczy zagranicznych oraz członków rodzin tych więźniów, którzy poszukują informacji o swoich bliskich.

Wykonano ponadto skany relacji byłych więźniarek i więźniów zgormadzonych w zespole „Oświadczenia” - zeskanowano 46 tomów, liczących 11500 stron.

Wykonanie tej pracy pozwoli na udostępnienie dla szerokiego grona zainteresowanych zespołu archiwalnego zawierającego cenne, nieznane dotąd relacje byłych więźniów obozu Auschwitz.

 

Seminarium dla pracowników Straży Muzealnych – dotacja 3.013,38 PLN

 

Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau dofinansowała projekt . II Seminarium dla pracowników Straży Muzealnych, organizowany po raz drugi w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w dniu 17 września 2017 r.

Uczestnikami seminarium były reprezentacje 12-osobowe Straży Muzealnych z n/w muzeów:

-       Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau,

-       Zamku Królewskiego w Warszawie,

-       Zamku Muzeum w Łańcucie,

-       Państwowego Muzeum na Majdanku.

Łącznie udział w seminarium wzięło 80 osób.

 

Program projektu obejmował:

-       wizytę w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau (zwiedzanie z przewodnikiem – edukatorem);

-       warsztaty po zwiedzaniu obejmujące także wymianę doświadczeń zawodowych i dobrych praktyk związanych z pracą na stanowiskach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w instytucjach kultury.

Wystawiennictwo – dotacja 100 800,00 PLN

Fundacja opłaciła wykonanie 56 drewnianych prycz będących wierną kopią oryginalnych prycz, na których spali więźniowie obozu Auschwitz II – Birkenau, Kopie prycz eksponowane są w barakach byłego obozu kwarantanny w Brzezince.

 

 1. 9.    Pozostałe dotacje na cele statutowe - działalność nieodpłatna :

Fundacja wspierała niżej opisane działania Międzynarodowego Domu Spotkań

Młodzieży w Oświęcimiu  – dotacja 55 568,00 PLN

 

Projekty współfinansowane przez Fundację :

 

 • PRAWA CZŁOWIEKA WCZORAJ – PRAWA CZŁOWIEKA DZISIAJ. DZIECI AUSCHWITZ - NIE WOLNO NAM O NICH ZAPOMNIEĆ. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży.

 

Uczestnicy w wieku 15-17 lat, głównie młodzież z Małopolski i Badenii-

 Wirtembergii,14 Niemców 10 Polaków.

 

. W 15. rocznicę współpracy pomiędzy Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży i Międzynarodowym Forum Burg Liebenzell w Bad Liebenzell (Niemcy) odbyło się w Oświęcimiu kolejne spotkanie młodych Polaków i Niemców. Tematem przewodnim tegorocznego projektu „Prawa człowieka wczoraj – prawa człowieka dzisiaj” był los dzieci i młodzieży podczas II wojny światowej. W czasie 6-dniowego projektu uczestnicy zwiedzili Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, wybrane wystawy narodowe, Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu i Fabrykę Schindlera w Krakowie. Uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych na temat ideologii narodowego socjalizmu i polityki III Rzeszy na terenach okupowanych, pogłębili wiedzę na temat eksterminacji Żydów i losów dzieci różnych narodowości w gettach i obozach. Spotkali się z Alwinem Meyerem, autorem książki „Vergiss deinen Namen nicht - Die Kinder von Auschwitz” („Nie zapomnij swojego imienia - Dzieci z Auschwitz”). Efektem pracy młodzieży jest film „Dzieci Auschwitz – Nie wolno o nich zapomnieć”.

 • KULTURY PAMIĘCI O AUSCHIWTZ I HOLOKAUŚCIE: POLSKA, BIAŁORUŚ, NIEMCY. Seminarium dla studentów.

10 -16.12.017, Oświęcim, Warszawa

Uczestnicy w wieku 18-26 lat, studenci - 10 Niemców, 12 Polaków, 13 Białorusinów.

Trzydziestu studentów z Polski, Białorusi i Niemiec zajmowało się kwestią pamięci historycznej podczas seminarium Kultury pamięci o II wojnie światowej i Holokauście: Polska, Białoruś, Niemcy, które odbyło się w MDSM Oświęcim. Tematami seminarium była polityka okupacyjna w Polsce, los europejskiej społeczności żydowskiej, geneza i funkcje KL Auschwitz, recepcja II wojny światowej i Holokaustu oraz ranga tych wydarzeń w prywatnej i narodowej kulturze pamięci. Dwa dni projektu studenci spędzili w Warszawie, gdzie zapoznali się z koncepcjami upamiętnienia historii na przykładzie stałych wystaw w Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Polskich Żydów POLIN oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego. W 2018 roku seminarzyści udadzą się wspólnie do Mińska i kolejno do Monachium, aby kontynuować prace badawcze w grupach międzynarodowych. Efektem ich wspólnej pracy będzie publikacja poświęcona wybranym aspektom współczesnej kultury pamięci o II wojnie światowej i Holokauście.

 

 • Z POWROTEM DO PRZYSZŁOŚCI – KSZTAŁTUJEMY WSPÓLNĄ PAMIĘĆ polsko-ukraińskie seminarium dla studentów.

 

12 -17.10.2017 r. MDSM Oświęcim oraz Instytut Europeistyki UJ Kraków

 

10 studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz 10 studentów Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Kropiwnickim, Ukraina.

 

Tematem projektu była trudna pamięć polska i ukraińska o Wołyniu oraz jej wykorzystywanie w obecnym dyskursie medialnym do tworzenia wizerunku Polski i Ukrainy. Głównym celem projektu jest próba otwartej rozmowy o istniejących uprzedzeniach i funkcjonujących po obydwu stronach granicy narracjach o zbrodni wołyńskiej z 1943 roku. W pierwszej części projektu uczestnicy zgłębili swoją wiedzę na temat pamięci i jej funkcjonowania w społeczeństwie, zwiedzili Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau i zmierzyli się z tematem pamięci negatywnej. W dalszym ciągu spotkania uczestnicy mieli możliwość spojrzenia na wydarzenia na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-1944 poprzez relacje świadków i dokumenty historyczne oraz zastanowienia się nad tym, jak funkcjonuje pamięć o tych tragicznych wydarzeniach po obydwu stronach wspólnej granicy. Swoje refleksje uczestnicy opracowali w formie esejów, które ukazały się w online-wydaniu polsko-ukraińskiej gazetki poprojektowej.

 

 • RAZEM W EUROPIE: ŚWIADOMI PRZESZŁOŚCI – ODPOWIEDZIALNI ZA PRZYSZŁOŚĆ. Polsko-ukraińska wymiana młodzieży.

 

,

28.06.-2.07.2017 Oświęcim, Kraków

 

 Uczestnicy w wieku 15-17 lat, 10 z Ukrainy :- wolontariusze Centrum Kultury

 Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie),

 młodzież  z Małopolski, 1 uczestnik z Łodzi

 

 ,

 Celem projektu było wsparcie procesu edukacji w zakresie rozumienia praw człowieka i zachęcenie młodzieży do ich przestrzegania oraz aktywnego działania na ich rzecz. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy projektu analizowali kwestie praw człowieka w kontekście współczesnym i historycznym, opierając się na założeniach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w szczególności na artykułach z rozdziału pierwszego – Prawa i wolności. Młodzież zwiedziła Miejsce Pamięci Auschwitz--Birkenau, wystawy narodowe: Szoa ( w bloku 27) i Zagłada europejskich Romów (w bloku 13). Grupa seminaryjna wysłuchała również prelekcji na temat legalnej i nielegalnej działalności artystycznej więźniów KL Auschwitz i obejrzała zbiory sztuki obozowej, a także zwiedziła czasową wystawę fotografii byłych więźniów obozów koncentracyjnych i zagłady zatytułowaną „Przeżyłem KZ”. Uczestnicy spotkali się z pochodzącą ze Stanisławowa (obecnie Iwano-Frankiwsk) byłą więźniarką obozu zagłady Auschwitz II-Birkenau i Ravensbrück panią Anną Szałaśną.

 

Ponadto odwiedzili Muzeum Żydowskie i Synagogę oraz Muzeum na Zamku w Oświęcimiu, natomiast w Krakowie zwiedzili dawną żydowską dzielnicę Kazimierz, zamek królewski Wawel, Kościół Mariacki oraz inne zabytki Starego Miasta.

 

 • JEDNOSTKA WOBEC ZBRODNI

 

Konferencja o brutalnym podeptania praw człowieka, o  negowaniu prawa do życia setek tysięcy, tylko z tego powodu, że byli członkami określonego narodu w pojęciu etnicznym lub obywatelami państw okupowanych przez niemieckich nazistów. W tym roku znaczna część konferencji poświęcona była zbrodniom komunizmu.  Przypomniano wciąż zbyt mało znaną nawet w Polsce „Operację polską” NKWD z 1937 r. Podjęto próbę spojrzenia na sytuację jednostki w okresie stalinowskim.


 • ŚWIADKOWIE

 

Podczas konferencji wygłoszono 58 referatów. Prelegenci reprezentowali 19 uniwersytetów i szkół wyższych. Referaty dotyczyły różnych dziedzin nauki: od historii, politologii, przez socjologię, prawo po psychiatrię. W konferencji uczestniczyli też nauczyciele z gimnazjów i  szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W konferencji wzięło ponad 130 osób.

·         DZIECI WOJNY. ZDEPTANE DZIECIŃSTWO

Tematem wiodącym konferencji był los dzieci w obozach koncentracyjnych i łagrach, dzieci-żołnierzy oraz dzieci żydowskich ukrywających się w czasie II wojny światowej. Dyskutowano o systemie edukacji dzieci w czasach nazizmu i stalinizmu oraz wpływie języka nienawiści i propagandy na psychikę dzieci, również współcześnie. Stąd nie zabrakło też odniesień do sytuacji dzieci-uchodźców, które uciekają dziś przed wojną z Syrii.

Wśród prelegentów były dwie byłe więźniarki obozu Auschwitz: Batszewa Dagan i Hanna Ulatowska.

Wśród ponad 130 uczestników konferencji byli nauczyciele, przedstawiciele miejsc pamięci, doktoranci i wykładowcy reprezentujący większość polskich uczelni. Do Oświęcimia przyjechali też goście ze Stanów Zjednoczonych, Izraela, Wielkiej Brytanii i Rosji. Wygłoszono 51 referatów o charakterze historycznym socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i psychologicznym .

Organizatorami konferencji byli: Fundacja na rzecz MDSM w Oświęcimiu, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i Fundacja Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau. Organizatorów wsparli: Fundacja im. Róży Luksemburg, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Centrum Badań Holokaustu UJ.

 

 

 • KATALOG DO WYSTAWY PAWŁA WARCHOŁA ALFABET AUSCHWITZ

Wystawa w Krakowie i Chorzowie oraz transport – dotacja 3.500,00 PLN

W styczniu r. w Fundacji Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie odbyło się otwarcie wystawy rysunków Pawła Warchoła pt. „Alfabet Auschwitz”. Wydarzenie to, którego współorganizatorem była Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, było jednym z elementów obchodów rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz.

 

Książki wydane przez Fundację na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży przy wsparciu Fundacji Pamięci ofiar Auschwitz-Birkenau

 

 • Zdeptane Dzieciństwo. II Wojna Światowa i Jej Wpływ na Sytuację Dzieci. Redakcja Naukowa. Alicja Bartuś, Piotr Trojański – dotacja 9 870,00 PLN

·         Świadkowie: Między Ofiarą a Sprawcą Zbrodni. Redakcja naukowa. Alicja Bartuś – dotacja 2 000,00 PLN

 

Inne dotacje

a/ Fundacja wsparła finansowo Warsztaty Edukacyjne organizowane przez Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem – Tragiczne losy transportów więźniów z Więzienia Policyjnego w Mysłowicach do KL Auschwitz. Warsztaty odbyły się w dniu 14.09.2017 r. Dotacja 3 000,00 PLN

b/ Fundacja dofinansowała produkcję filmu poświęconą Augustowi Kowalczykowi, nr obozowy 6804. August Kowalczyk, jako były więzień ostatni etap swojego życia poświecił krzewieniu pamięci o ofiarach Holokaustu a także upamiętnieniu tych, którzy ratowali życie więźniom Auschwitz. Owocem tych starań jest niezwykły pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim. Film  skierowany jest do dzieci i młodzieży, które na lekcjach historii lub wychowawczych będą mogły poznać losy więźniów Auschwitz jak i ludzi dobrej woli, którzy ich ratowali. Dotacja 6 000,00 PLN

c/ Fundacja wsparła finansowo wydanie książki Jerzego Klistały „Intelligentzaktion”, dedykowanej pamięci Stanisława Sobika. Książka powstała na podstawie materiałów, udostępnionych autorowi przez prokurator Ewę Koj z IPN-u Oddział Katowice. – To wykaz 1200 nazwisk: przedwojennych, polskich działaczy społecznych i politycznych, harcerzy, powstańców śląskich, księży, nauczycieli, lekarzy, urzędników. Dotacja 3 000,00 PLN.

 

 

 

.

 

 

 

Podsumowanie dotacji :

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w 2017 r. uzyskało dotacje :

Lp.

Projekty

Kwota

1

Edukacja + wsparcie bezpośrednie

115 393,04

2

Metodyka Oprowadzania

57 440,06

3

Wydawnictwo

209 362,26

4

Repozytorium Cyfrowe

171 500,00

5

Archiwum

145 500,00

6

Straż Muzealna

3 013,38

7

Wystawiennictwo

100 800,00

8

RAZEM

803 008,74

 

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Lp.

Projekty

Kwota

1

Seminaria i konferencje

55 568,00

2

Katalog Paweł Warchoł

3 500,00

3

Wsparcie wydania książek

11 870,00

 

RAZEM

70 938,00

 

Pozostałe dotacje

Lp.

Projekty

Kwota

1

Książka Jerzy Klistała

3 000,00

2

Warsztaty Edukacyjne - TONO

3 000,00

3

Film o Auguście Kowalczyku

6 000,00

 

RAZEM

12 000,00

 

Rozliczenie procentowe :

Dotacja na seminaria  i konferencję dla MDSM (55 658,00 PLN) stanowi 48,16 % dotacji na Edukację (115 393,04 PLN)

Całkowita dotacja na MDSM ( 70 938,00) stanowi 61,48 % dotacji na Edukacje

( 115 393,04 PLN)

 

Dotacja dla PMA-B stanowi 90,64 % dotacji ogólnej.

10.Podstawowym źródłem przychodu Fundacji jest działalność gospodarcza, realizowana poprzez zakup i sprzedaż książek, plakatów, kart pocztowych oraz wydawnictw multimedialnych związanych tematycznie z misją Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Całość swego przychodu z działalności gospodarczej Fundacja przekazuje na cele statutowe.

Działalność wydawnicza w 2017 r. - wykaz publikacji zakupionych:

DRUKARNIA

WYDAWNICTWA

TYTUŁ

WERSJA JĘZYKOWA

ILOŚĆ

CENA ZAKUPU

 

EKODRUK

Praca zbiorowa,

Auschwitz od A do Z

hiszpańska

angielska

polska

500 szt.

1 500 szt.

500 szt.

18 200,00 PLN

52 840,00 PLN

16 900,00 PLN

razem

 

87 940,00 PLN

Autor zbiorowy,

Auschwitz. Historia

i teraźniejszość

norweska

1 000 szt.

4 530,00 PLN

razem

 

4 530,00 PLN

Autor zbiorowy, Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci

włoska

francuska

niemiecka

angielska

szwedzka

1 000 szt.

500 szt.

500 szt.

500 szt.

500 szt.

12 120,00 PLN

10 420,00 PLN

13 150,00 PLN

9 870,00 PLN

9 040,00 PLN

razem

 

54 600,00 PLN

Praca zbiorowa

Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau. Przewodnik

czeska włoska

fińska

hiszpańska

polska

koreańska

rosyjska

angielska

szwedzka

niderlandzka

norweska

japońska

1.000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

3 840,00 PLN

3 840,00 PLN

3 840,00 PLN

3 840,00 PLN

3 840,00 PLN

3 840,00 PLN

3 840,00 PLN

3 840,00 PLN

3 840,00 PLN

3 840,00 PLN

3 840,00 PLN

3 840,00 PLN

 

razem

 

46 080,00 PLN

M. Deselaers, Początek formularzaI nigdy oskarżony nie miał wyrzutów sumienia? Biografia Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz, a kwestia jego odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi

niemiecka

500 szt.

9 740,00 PLN

Pocztówki

 

96 000 szt.

9 600,00 PLN

T. Sobolewicz, Wytrzymałem, więc jestem

hiszpańska

włoska

holenderska

1 000 szt.

500 szt.

500 szt.

12 080,00 PLN

8 440,00 PLN

6 040,00 PLN

razem

 

26 560,00 PLN

K. Smoleń,

Informator Auschwitz-Birkenau

francuska

hiszpańska

2 000 szt.

2 000 szt.

2 160,00 PLN

2 160,00 PLN

razem

 

4 320,00 PLN

H.Świebocki, Raporty uciekinierów z KLA

niemiecka

angielska

500 szt.

500 szt.

6 900,00 PLN 6 690,00 PLN

 

razem

 

13 590,00 PLN

P. Setkiewicz, Życie prywatne essesmanów

polska

500 szt.

4 240,00 PLN

B. Bartnikowski,

Dzieciństwo w pasiakach

polska

500 szt.

5 020,00 PLN

Praca zbiorowa, Wspomnienia więźniów

francuska

1 000 szt.

8 680,00 PLN

I. Strzelecka Głosy Pamięci 13 Kobiety w KL Auschwitz

polska

600 szt.

11 688,00 PLN

Helena Dunicz - Niwińska, Drogi mojego życia. Wspomnienia skrzypaczki z Birkenau

angielska

włoska

 

1 000 szt.

500 szt.

10 000,00PLN

7 500,00PLN

razem

 

17 500,00 PLN

RAZEM EKODRUK

 

 

308 488,00 PLN

PASAŻ

Praca zbiorowa

Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau. Przewodnik

portugalska

koreańska

polska

rosyjska

węgierska

1 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

3 190,00 PLN

3 190,00 PLN

3 190,00 PLN

3 190,00 PLN

3 190,00 PLN

RAZEM PASAŻ

 

 

15 950,00 PLN

SKLENIARZ

Praca zbiorowa, Bajki z Auschwitz

włoska

 

250 szt.

.

7 750,00 PLN

 

Wspomnienia z Auschwitz. Wybór relacji więźniów

 

polska

750 szt.

106 000,00 PLN

Wspomnienia z Auschwitz. Wybór relacji więźniów

 

angielska

750 szt.

90 000,00 PLN

RAZEM SKLENIARZ

 

 

203 750,00 PLN

WYDAWNI

CTWO LEKARSKIE

Przegląd Lekarski

angielska

800 szt.

13 600,00 PLN

RAZEM WYDAWNICTWO LEKARSKIE

 

 

13 600,00 PLN

BIAŁY KRUK

A. Bujak T. Świebocka,

Auschwitz.

Rezydencja Śmierci

Album

hiszpańska

angielska

włoska

francuska

polska

niemiecka

węgierska

szwedzka

500 szt.

1 370 szt.

500 szt.

500 szt.

290 szt.

300 szt.

300 szt.

500 szt.

20 750,00 PLN

56 855,00 PLN

20 750,00 PLN

20 750,00 PLN

12 035,00 PLN

12 450,00 PLN

12 450,00 PLN

20 750,00 PLN

RAZEM BIAŁY KRUK

 

 

176 790,00 PLN

LIBRON

T. Cebulski, Auschwitz po Auschwitz

polska

9 szt.

171,45 PLN

RAZEM LIBRON

 

 

171,45 PLN

LEGRA

Praca zbiorowa

Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau. Przewodnik

polska

czeska

grecka

niderlandzka

angielska

włoska

niemiecka

1 000 szt.

1 000 szt.

2 000 szt.

1 000 szt.

5 000 szt.

3 000 szt.

3 950 szt.

3 300,00 PLN

3 700,00 PLN

8 100,00 PLN

3 700,00 PLN

18 300,00 PLN

11 800,00 PLN

14 115,00 PLN

razem

 

63 015,00 PLN

P. Setkiewicz, Życie prywatne essesmanów

angielska

500 szt.

4 000,00 PLN

M. Deselaers, Początek formularzaI nigdy oskarżony nie miał wyrzutów sumienia? Biografia Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz, a kwestia jego odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi

angielska

1 000 szt.

10 000,00 PLN

I. Strzelecka Głosy Pamięci 12. Kobiety w KL Auschwitz

angielska

450 szt.

22 284,00 PLN

Eseje- im więcej wiem tym mniej rozumiem

angielska

100 szt.

1 850,00 PLN

Pocztówki

 

18 000 szt.

17 920,00 PLN

RAZEM LEGRA

 

 

119 069,00 PLN

DRUKARNIA Archidiecezjalna

Auschwitz-Birkenau. Historia i teraźniejszość - folder

polska

grecka

holenderska

japońska

portugalska

rumuńska

słowacka

węgierska

norweska

1 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

3 670,00 PLN

3 670,00 PLN

3 670,00 PLN

3 670,00 PLN

3 670,00 PLN

3 670,00 PLN

3 670,00 PLN

3 670,00 PLN

3 670,00 PLN

RAZEM DRUKARNIA Archidiecezjalna

 

 

33 030,00 PLN

DRUKARNIA TCHU

K. Żywulska,

Przeżyłam Oświęcim

angielska

rosyjska

polska

francuska

niemiecka

400 szt.

200 szt.

100 szt.

200 szt.

100 szt.

7 760,00 PLN

3 880,00 PLN

1 940,00 PLN

3 880,00 PLN

1 940,00 PLN

RAZEM

DRUKARNIA TCHU

 

 

19 400,00 PLN

FISCHER

Auschwitz-Birkenau. Historia i teraźniejszość - folder

grecka

japońska

holenderska

1 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

3 790,00 PLN

3 790,00 PLN

3 790,00 PLN

RAZEM FISCHER

 

 

11 370,00 PLN

ALNUS

Auschwitz-Birkenau. Historia i teraźniejszość - folder

koreańska

2.000 szt.

7 100,00 PLN

J. Lachendro Głosy Pamięci 11. Jeńcy sowieccy w KL Auschwitz

angielska

350 szt.

15 179,50PLN

RAZEM ALNUS

 

 

22 279,50 PLN

E&M BOOKS

Sybille Steinbacher,

History Auschwitz

angielska

150 szt.

3 142,00 PLN

E. Wiesel, Noc

angielska

300 szt.

6 285,00 PLN

RAZEM E&M BOOKS

 

 

9 427,00 PLN

PAN WROCŁAW

Autor zbiorowy,

Auschwitz. Historia i teraźniejszość

 

czeska

3.000 szt.

7 500,00 PLN

I.Strzelecka Głosy Pamięci 2. Zbrodnicza medycyna. Eksperymenty medyczne w KL Auschwitz

angielska

500 szt.

6 900,00 PLN

 

J. Lachendro Głosy Pamięci 11. ,Jeńcy sowieccy w KL Auschwitz

rosyjska

500 szt.

6 000,00 PLN

Praca zbiorowa

Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau. Przewodnik

japońska

rosyjska

węgierska

czeska

portugalska

norweska

niderlandzka

2.000 szt.

1.000 szt.

1.000 szt.

1.000 szt.

1.000 szt.

1.000 szt.

1 000 szt.

3 400,00PLN

3 400,00PLN

3 400,00PLN

3 400,00PLN

3 400,00PLN

3 400,00PLN

      3 400,00 PLN

razem

 

23 800,00 PLN

RAZEM

PAN WROCŁAW

 

 

 

44 200,00 PLN

K&k POLIGRAFIA

Eseje- im więcej wiem tym mniej rozumiem

angielska

1 100 szt.

2 143,00 PLN

RAZEM

K&K POLIGRAFIA

 

 

2 143,00 PLN

 

J. Bielecki,

Kto ratuje jedno życie

polska

300 szt.

7 143,00 PLN

 

RAZEM Zakład Poligraficzny MK

 

 

7 143,00 PLN

 

SUMA

 

 

1 019 877,96PNL

           

Koszty pozostałe związane z wydawnictwami: koszty osobowe, prawa autorskie, zapłata za prace redakcyjne- layout ,skład, korekta, tłumaczenie, projekt okładki:

K. Smoleń .Informator Auschwitz-Birkenau

Lidia Foryciarz

prawa autorskie

1 520,00 PLN

Marek Kinowski

prawa autorskie

800,00 PLN

Razem :

 

2 320,00 PLN

 

 J.Widera, IN EXTREMIS. Moje wspomnienia z Auschwitz   

Jerzy Widera

prawa autorskie

204,00 PLN

Razem:

 

204,00PLN

 

Głosy Pamięci 8. Polacy w KL Auschwitz, Żydzi w KL Auschwitz

Franciszek Piper

prawa autorskie

528,00 PLN

Razem :

 

528,00 PLN

 

I nigdy oskarżony nie miał wyrzutów sumienia? Biografia Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz, a kwestia jego odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi

Manfred Deselaers

prawa autorskie – w.ang.

841,50 PLN

Manfred Deselaers

prawa autorskie – w.niem.

600,60 PLN

Manfred Deselaers

prawa autorskie – w. pol.

156,60 PLN

Razem :

 

1 598,70 PLN

 

Głosy Pamięci 12. Kobiety w Kl Auschwitz. wer.angielska

William Brand

tłumaczenie

15 960,00 PLN

Oleg Aleksejczuk

skład

1 992,00 PLN

 

 

 

 

Razem

17 952,00 PLN

 

Głosy Pamięci 12. Kobiety w Kl Auschwitz. wer.polska

Oleg Aleksejczuk

skład

1 932,00 PLN

Łukasz Martyniak

tłumaczenie

427,00PLN

Maja Śrajerowa

tłumaczenie

597,56 PLN

Anna Stańczyk

tłumaczenie

116,55 PLN

 

 

 

 

Razem

3 073,11 PLN

 

Głosy Pamięci 11. Jeńcy sowieccy w KL Auschwitz. wer.angielska

Olek Aleksejczuk

skład

1 764,00 PLN

William Brand

tłumaczenie

11 654,50 PLN

Patrycja Saternus

korekta

840,00 PLN

 

Razem

14 258,50 PLN

 

11.Działania Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w roku 2017 r.

Działania Zarządu poza wsparciem finansowym wcześniej wymienionych przedsięwzięć skupiały się na próbach pozyskiwania środków finansowych na realizację działań statutowych Fundacji. Dotyczyły one poszukiwania sponsorów zarówno krajowych jak i zagranicznych. W ramach tych działań kontynuowano współpracę z Norddeutscher Rundfunk (NDR) regionalnym publicznym nadawcą radiowo-telewizyjnym, obsługującym północne regiony Niemiec. Programy realizowane przez NDR zawierały zachętę telewidzów do przekazywania datków na konto Fundacji. Działania były kontynuacją projektu z lat poprzednich.

 

Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadziła nieodpłatną działalność

pożytku publicznego a także dodatkowo działalność gospodarczą, dochód z której w

całości przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego. Podstawowe źródło

przychodu Fundacji to działalność gospodarcza realizowana poprzez zakup i

sprzedaż książek, plakatów, kart pocztowych oraz wydawnictw multimedialnych

związanych tematycznie z misją Państwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau w

Oświęcimiu. W 2017 r. Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej

 

12.Przychody Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową otrzymane od darczyńców instytucjonalnych oraz osób fizycznych. W 2017 r. Fundacja uzyskała przychody, oprócz działalności gospodarczej,  poprzez:

1 .przychody z dz. statutowej nieodpłatnej  9 453,76 PLN w tym

 - z 1% : 1 356,70 PLN

 - darowizny w EUR : 8 038,06 PLN

- darowizny w PLN pozostałe : 59,00 PLN

 2 .sprzedaż towarów netto : 1 354 436,53 zł

 3 .odsetki od lokat  6 065,32 zł

 4 .pozostałe przychody finansowe (różnice kursowe) 124,87 zł

 5. pozostałe przychody operacyjne : 15,31 zł

6.  inne przychody, w tym refundacje:0 PLN

i przeznaczyła je na cele zgodne ze statutem.

 

 Koszty bilansowe Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w roku 2017

 wyniosły  :

1. Koszty statutowe działalności nieodpłatnej = 633 432,45 PLN, w tym:

 - materiały 132 214,65 PLN

- usługi obce  491 895,46 PLN

- VAT nieodliczony 9 078,60 PLN

- pozostałe koszty rodz. 243,74 PLN

2. Koszty działalności gospodarczej = 671 853,93 PLN w tym:

- materiały 31 157,00 PLN

- usługi obce 4 544,50 PLN

- amortyzacja 2 810,28 PLN

- podatki i opłaty 2 700,14 PLN

- pozostałe koszty rodz. 146,31PLN

- wartość sprzedanych towarów 630 495,70 PLN

3. koszty administracyjne - ogólnego zarządu = 162 373,49 PLN w tym:

- materiały 1 587,64 PLN

- usługi obce 54 945,88 PLN

- podatki i opłaty 202,79 PLN

- wynagrodzenia 74 963,11 PLN

- ubezp. społ. i inne świadcz. 18 116,80 PLN

- amortyzacja 6 169,56 PLN

- pozostałe koszty 6 387,71 PLN

 

4. Koszty finansowe 15 077,09 PLN w tym:

- odsetki 218,34 PLN

- ujemne różnice kursowe 14 858,75 PLN

 

5. Pozostałe koszty operacyjne = 32 801,93 PLN

 

Razem koszty bilansowe = 1 515 538,89 PLN

 

13.Zatrudnienie:


Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau na koniec 2017 r. zatrudniała jedną osobę na 7/10 etatu, tj. Kierownika Biura. Od czerwca 2014 r. w sprawach księgowych Fundacja korzysta z usług Kancelarii Rachunkowej AMD z Wadowic.

 • Liczba osób zatrudnionych w Fundacji:

1 osoba od stycznia do grudnia 2016 – 7/10 etatu.

14.Fundacja podpisywała w 2017 r. umowy zlecenia i umowy o dzieło. Umowy te dotyczyły sfery działań nieodpłatnych i gospodarczych Fundacji.

15.Członkowie Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w 2017 r. nie otrzymywali wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

16.Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie udzieliła w 2017 r. żadnych pożyczek.

17.Środki finansowe ulokowane na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2017 r. wyniosły:                        

-        Pekao : 2 492,74 PLN

-        Pekao lokata: 450. 000,00 PLN

-        Uni Credit : 56 733,94 EURO

-        Kasa Fundacji 92,57PLN

-        Stan magazynu książek w cenach sprzedaży : 2 922 519,64 PLN

18. Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie nabyła żadnych nieruchomości.

Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nabyła środek trwały wartość PLN.

-        Wartości niematerialne i prawne zakupione w 2017 r. PLN

-        Licencja RaksSQL  765,06 PLN

Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wykazuje załączony bilans.

-        Aktywa trwałe: 21 738,59  PLN

-       Aktywa obrotowe: 2 304 853,40 PLN

-       Razem aktywa: 2 326 591,99 PLN

     -   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (ujęte w aktywach obrotowych)

          3 703,00 PLN :   w tym:

-        podatek od osób fizycznych:  3 197,00PLN

-         zobowiązania wobec ZUS:  506,00PLN

-        zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 0,00 PLN

-        zobowiązania wobec osób współpracujących: 0,00 PLN

 • Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie posiada zobowiązań długoterminowych.
 • Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie posiada rozliczeń międzyokresowych.

19. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau składa pod nr NIP 549-000-33-61 w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu następujące deklaracje podatkowe:

 • CIT – 8
 • CIT – 8/0
 • FTI- 1R
 • PIT 8AR
 • PIT 4R
 • PIT 11
 • VAT 7
 • VAT EU

20. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie realizowała żadnych zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

  21. W okresie sprawozdawczym  Zarząd Fundacji podjął uchwały na posiedzeniach

  a. posiedzenie 17 luty 2017 r :

-        nr 1/2017 z dnia 17-02-2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2016

-        nr 2/2017 z dnia 17-02-2017 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2017r.

b. posiedzenie 09 czerwiec 2017 r.

 

22. W 2017 r. w Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie została przeprowadzona kontrola.

 

Sprawozdanie sporządziła :

Dorota Cynarska-Górska

Współpraca- strona księgowa :

Kancelaria Rachunkowa AMD Wadowice