2014

Sprawozdanie merytoryczne

z działalności Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau za rok 2014

1.  Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau ma swoją siedzibę w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim.

     Adres e-mailowy : kontakt@fundacja-pamieci-auschwitz.pl

2. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000056503 w dniu 30.05.1990 r.

3. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau  otrzymała numer identyfikacyjny REGON  P-070404535.

4. Z dniem 18.06.2014 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co potwierdza wpis KRS nr 0000056503.

5. W skład Rady Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wchodzą:

- Józef Musioł

Prezydent

- Kazimierz Albin

Wiceprezydent 

- Stefan Wilkanowicz

Wiceprezydent

- Ks. prof. Waldemar Chrostowski

Członek

- prof. Stanisław Krajewski

Członek

- prof. Bohdan Rymaszewski

Członek

- Jerzy Wróblewski

Członek

- dr Wojciech Płosa

Członek

- dr Krzysztof Antończyk

Członek

- Leszek Szuster                                            

Członek

6. Zarząd Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau tworzą :

- Krystyna Oleksy

Prezes

-  Jadwiga Pinderska-Lech  

Wiceprezes

-  Teresa Zbrzeska

Wiceprezes

-  Piotr Michał Kućka

Członek

-  Zbigniew Bartuś

Członek7. Statutowe cele Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau:

 1. Celem Fundacji jest kultywowanie i upowszechnianie pamięci o ofiarach zbrodni hitlerowskiego ludobójstwa, dokonanych w trakcie II wojny światowej na terenach obozów koncentracyjnych, a w szczególności w KL Auschwitz, poprzez wspieranie misji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
 2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

a/ prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej i wydawniczej oraz popieranie kampanii społecznych i twórczości poświęconej tematyce KL Auschwitz, a także związanej z ludobójstwem dokonanym podczas II wojny światowej i obozami  zagłady,

b/ upowszechnianie wiedzy o zbrodniach hitlerowskiego ludobójstwa, w szczególności popełnionych w KL Auschwitz, a także na terenach innych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady,

c/ zachowanie, utrzymanie i konserwację obiektów, dokumentów i archiwaliów pozostałych po obozie Auschwitz,

d/ działania w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa światowego w zakresie promowania tematyki Auschwitz i Holokaustu,

e/ działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie promowania tematyki Auschwitz i Holokaustu,

f/ wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe organizacji pożytku

publicznego,szkół, uczelni wyższych, placówek oświatowych, fundacji i

stowarzyszeń (osób prawnych i osób  fizycznych), których działalność jest

  zbieżna z celami Fundacji,

 

g/ współpracę ze środowiskami i instytucjami państwowymi, samorządowymi,

 organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami fizycznymi
w  kraju i za granicą, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,

 

h/ inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, gromadzenie środków oraz prowadzenie  działalności gospodarczej z przeznaczeniem w całości dochodu na w/w cele.

 1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, a także może dodatkowo prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód w całości przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego. 

a/ Fundacja  prowadziła  działalność  gospodarczą polegającą na świadczeniu

usług  zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

58.11.Z  Działalność wydawnicza

58.19     Pozostała działalność wydawnicza

47.61.Z  Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych

 sklepach

47.63.Z  Sprzedaż detaliczna  nagrań dźwiękowych i audiowizualnych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej

 lub Internet

74.3       Działalność związana z tłumaczeniami

91.01.B Działalność  archiwów

91.03     Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji

              turystycznych

           94.99    Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

niesklasyfikowana

b/  Fundacja może prowadzić  działalność  nieodpłatną polegającą na świadczeniu sług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

58.11.Z  Działalność wydawnicza

58.19     Pozostała działalność wydawnicza

47.61.Z  Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych

 sklepach

47.63.Z  Sprzedaż detaliczna  nagrań dźwiękowych i audiowizualnych

prowadzona  w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z    Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej

lub Internet

74.3         Działalność  związana z tłumaczeniami

85.5         Pozaszkolne formy edukacji

           85.59 B   Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60       Działalność wspomagająca edukację

82.30.Z    Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

           72.20 Z   Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych

i humanistycznych

           91.01.B   Działalność  archiwów

           91.03      Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych

                          atrakcji turystycznych

           94.99      Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

niesklasyfikowana

c/  Fundacja może prowadzić  działalność odpłatną polegającą na świadczeniu sług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie :

85.59 B  Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60     Działalność wspomagająca edukację

 1. Fundacja nie prowadziła jednocześnie odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 2. W zakresie i formie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego Zarząd nie podejmował żadnych działań.

 

8.  Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau realizowała w 2014 r. cele statutowe jako działalność nieodpłatną w ramach niżej opisanych projektów

 1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau już od przeszło dwudziestu lat wspomaga działania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau jako Miejsca Pamięci. W początkowych latach działalności Fundacja nastawiona była głównie na konserwację obiektów – baraków i budynków po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Kierunek działań Fundacji, czyli finansowanie konserwacji obiektów poobozowych, od kilku lat  zmienia się i działania Fundacji skierowane są obecnie głównie na edukację. Realizowane jest to poprzez współpracę z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście działającym w ramach struktur Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Współpraca jest realizowana poprzez projekty adresowane do młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz nauczycieli, studentów, osób niepełnosprawnych intelektualnie, środowisk wojskowych i więziennictwa. Działania te to:

a/  Projekt edukacyjny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie pt. „Trudne –

 proste słowa”.

 • W związku ze wzrastającym zainteresowaniem zwiedzaniem byłego obozu przez osoby niepełnosprawne MCEAH przygotowało program „Trudne – proste słowa” adresowany do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Scenariusz lekcji konsultowany ze specjalistami z zakresu oligofrenopedagogiki zawiera wprowadzenie do zwiedzania, poznanie wybranych fragmentów stałej wystawy muzealnej, jak również specjalnie zorganizowanej ekspozycji pozwalającej na zapoznanie sięz replikami wybranych obiektów, np. butów, pasiaków i innych. 

b/   projekty edukacyjne dla młodzieży

 

 • „Lamsdorf-Auschwitz. Auschwitz-Lamsdorf”. Kontynuacja projektu z lat ubiegłych realizowanego przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Dzięki połączeniu dydaktycznych wysiłków obu instytucji muzealnych uczestnicy projektu (młodzież szkół gimnazjalnych z Opola) mieli szansę wnikliwie zgłębić trudne problemy związane z dramatem wojny, utratą wolności i łamaniem elementarnych praw człowieka w XX w.
 • Kurs „ABC relacji chrześcijańsko i polsko-żydowskich” przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Uniwersytetem im. Jana Pawła II.
 • Jednodniowe konferencje tematyczne i sesje edukacyjne dla młodzieży i dorosłych.

 

 

 

c/  Seminaria ogólnopolskie i międzynarodowe

 

 • „Zagłada Żydów i różne formy jej przedstawiania (teksty – obrazy – muzea – topografia)”. Seminarium dla  nauczycieli polskich i czeskich szkół ponadgimnazjalnych we współpracy z oraz Miejscem Pamięci w Terezinie
 • „Seminarium Europejskie” – seminarium dla edukatorów i nauczycieli z krajów członkowskich Rady Europy to warsztaty europejskie, których tematami przewodnimi były metody nauczania o Holokauście oraz sytuacja osób niepełnosprawnych w okresie nazizmu
 • Trzydniowe warsztaty merytoryczne dla nauczycieli polskich, pedagogów i trenerów specjalizujących się w tematyce nauczania o Auschwitz i Holokauście (współpraca z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznej i Szkoleń)
 • Transnational Training Program – seminarium dla multiplikatorów z Polski, Niemiec i Rosji przy współpracy z PMA-B, Miejscem Pamięci Bergen-Belsen i Miejscem Pamięci  Perm-36
 • Międzynarodowa konferencja „Responsibility for Auschwitz and the Holocaust in the context of Europen Heritage (EAHS)
 • Międzynarodowy projekt edukacyjny “Reprezentacje Holokaustu przy współpracy z IPN  i Miejscem Pamięci Terezin
 • Międzynarodowa Akademia Letnia: „Historia, Pamięć, Edukacja”
  (dwie edycje w języku angielskim i jedna edycja w języku niemieckim). Seminarium adresowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką Auschwitz i nauczania o Holokauście, w szczególności do nauczycieli, edukatorów, muzealników i pracowników instytucji zajmujących się historią II wojny światowej .

d/  Studia podyplomowe „Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust”

 • Studia organizowane są w ramach współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Wśród wykładowców znaleźli się naukowcy i dydaktycy z PMA-B,  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także historycy, literaturoznawcy i socjolodzy z innych krajowych uniwersytetów. Studia trwają trzy semestry i obejmują 350 godzin dydaktycznych. Pod względem tematycznym studia opierają się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z historią II wojny światowej, w szczególności z Holokaustem, nazizmem i innymi systemami totalitarnymi.

e/  „Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska”

 • Jest to cykl seminariów i pobytów studyjnych dla dyrektorów zakładów karnych, wychowawców, pracowników nadzoru, jak również osadzonych w zakładach karnych Warszawskiego, Krakowskiego i Śląskiego Inspektoratu Służby Więziennej. Każdy cykl seminariów poświęcony jest odrębnej tematyce dotyczącej historii KL Auschwitz.
 • Zorganizowano cykl seminariów z cyklu „Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska” dla jednostek Wojska  Polskiego oraz Policji. 

f/  Publikacje

„Głosy Pamięci” – każdy tom poświęcony jest jednemu z wielu zagadnień skomplikowanej historii obozu Auschwitz i zawiera oprócz naukowego artykułu szczegółowo omawiającego dany temat również wybór materiałów źródłowych oraz scenariusze lekcji, które ułatwią nauczycielom wykorzystanie materiału zawartego w książce na lekcjach historii lub języka polskiego. Ostatnio opublikowano ósmy tom pt.  „Polacy w KL Auschwitz” w języku polskim i angielskim oraz „Żydzi w KL Auschwitz”.

 

 • Przygotowanie do wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz” – publikacja adresowana dla nauczycieli i wychowawców planujących wizytę w Miejscu Pamięci Auschwitz. Książka jest zbiorem niezbędnych informacji praktycznych dotyczących organizacji wizyty w Miejscu Pamięci oraz materiałów historycznych i dydaktycznych, m.in. scenariuszy lekcji i warsztatów dla młodzieży.
 • Fundacja wsparła również wydanie książki pt. „Kobiety wojny. Między zbrodnią a krzykiem o godność” pod redakcją naukową  Alicji Bartuś. Inspiracją do powstania tej książki była V Ogólnopolska Konferencja pt. „Auschwitz i Holokaust na tle  zbrodni ludobójstwa w XX wieku” (Oświęcim 2014), zorganizowana przez Fundację na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Fundację Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Centrum Badań Holocaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Książka ta jest rozprowadzana nieodpłatnie jako materiał edukacyjny.

B. Repozytorium Cyfrowe Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

 

Projekt realizowany przez Repozytorium Cyfrowe polega na ochronie przed niszczeniem oraz udostępnianiu wybranych muzealiów i dokumentów po byłym niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz poprzez ich digitalizację.

Docelowo w ramach projektu zostaną zeskanowane wszystkie zespoły dokumentów znajdujące się w Archiwum Muzeum, dzięki czemu będzie ułatwiony dostęp do najlepszej jakości elektronicznych kopii oryginalnych dokumentów dla badaczy i edukatorów. Po zakończeniu prac w ramach projektu utworzonych zostanie ok. 30 tys. cyfrowych obrazów, które będą w Muzeum przechowywane długoterminowo w bezstratnych formatach. Jednocześnie wszystkie obrazy w rozdzielczości roboczej będą podłączone do baz danych Repozytorium Cyfrowego. W ramach projektu wprowadzonych zostanie również do baz danych Repozytorium Cyfrowego Muzeum 9 tys. rekordów z dokumentów archiwalnych.

Cyfrowe zasoby Muzeum stanowią nieocenione źródło wykorzystywane w projektach edukacyjnych MCEAH.

C. Metodyka Oprowadzania

        a/    Ze środków Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau finansowany był program kontroli jakości oprowadzania przewodników PMA-B.

        b/    Szkolenia przewodników – zimą 2014 kontynuowano szkolenia prowadzone w ubiegłych latach. Ich celem było podnoszenie kwalifikacji przewodników oraz dostarczanie im wyników najnowszych badań nad historią Auschwitz, Holokaustu itp. W roku 2014 oprócz pracowników Centrum Badań PMA-B wykłady prowadzili również naukowcy spoza Muzeum. Z przewodnikami spotkała się również grupa 14 byłych więźniów – Dzieci Warszawy, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami obozowymi.

         c/    W związku z dużym zainteresowaniem wyjazdami szkoleniowymi do innych muzeów martyrologicznych i miejsc pamięci, również w 2014 roku zorganizowany został wyjazd przewodników do Chełmna nad Nerem, Żabikowa, Poznania, Międzyrzecza i Żagania. W seminarium wzięło udział 50 przewodników. Mieli okazję zapoznać się z historią wymienionych miejsc oraz do  wymiany doświadczeń z przewodnikami tam pracującymi.

D. Globalna konserwacja

 

Ważnym elementem wsparcia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu jest współudział w projektach konserwatorskich, poprzez współpracę w działaniach konserwatorskich z ośrodkami naukowymi i uczelniami wyższymi, takimi jak: Akademia Sztuk Pięknych w   Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnika Łódzka, Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska  i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Fundacja była partnerem w realizacji planu  globalnej konserwacji i zachowania Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Do głównych zadań konserwatorskich finansowanychprzez Fundację należą projekty badawcze:

a/ badania nad opracowaniem metod konserwacji, zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukcji  obiektów, elementów ich wykończenia oraz ich podłoża gruntowego z uwzględnieniem statyki i fizyki budowli, obiektów występujących na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,

b/ badania nad korozją biologiczną obiektów na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau  w zakresie rozpoznania i zwalczania czynników biologicznych,

c/ badania skuteczności materiałów i metod  w zabezpieczeniu antykorozyjnym oraz oczyszczaniu elementów metalowych występujących w obiektach na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,

d/ badania nad sposobem konserwacji, zabezpieczenia i wzmocnienia historycznych  elementów drewnianych występujących w obiektach na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,

e/ badania techniki, technologii i stanu zachowania nawarstwień malarskich występujących w obiektach na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz badania nad opracowaniem metody ich konserwacji i zabezpieczenia,

f/ badania obejmujące identyfikację materiałów budowlanych, określenie właściwości fizyko-chemicznych i wytrzymałościowych oraz badania nad sposobem konserwacji, zabezpieczenia i wzmocnienia elementów z materiałów mineralnych występujących w obiektach na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,

g/ badania nad konserwacją i zabezpieczeniem żelbetu występującego w obiektach na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

E. Zdalne nauczanie (E-learning)

Wizyta w autentycznym Miejscu Pamięci jest unikatowym doświadczeniem edukacyjnym. Jednak osoby, które nie mogą odwiedzić byłego obozu Auschwitz, mają możliwość zapoznania się z jego historią dzięki edukacji prowadzonej przez Internet. W roku 2014 Fundacja wsparła przygotowanie otwartej lekcji internetowej w niemieckiej wersji językowej.

F. Film

Fundacja wsparła produkcję filmu w formie odzyskiwania archiwaliów wraz z postprodukcją przez Religia TV filmu „Ojczulek Polaków” poświęcony Henrykowi Sławikowi. Film ukazuje tę niezwykłą postać wciąż mało znanego bohatera ostatniej wojny, organizatora na Węgrzech życia dziesiątek tysięcy polskich uchodźców, ich wzorowego opiekuna z ramienia polskiego rządu na uchodźstwie.

G. Sala pamięci

W ramach upamiętniania imienia Henryka Sławika Fundacja wsparła finansowo utworzenie wystawy stałej pt. „Henryk Sławik z Szerokiej.” w galerii Historii Miasta przy ul. Wilczaka 4 w Jastrzębiu-Zdrój.

H. Działalność artystyczna

Fundacja wspiera również działania artystyczne. Od lat wspomaga p. Pawła Warchoła, znanego artystę grafika, w wydawaniu katalogów do jego międzynarodowych wystaw , związanych tematycznie z Auschwitz i Holokaustem. W roku 2014 p. Warchoł prezentował swoje prace na wystawie w Galerii Kruh, w Ostrawie. Fundacja sfinansowała druk katalogu.

 

9. Działania Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w roku 2014.

Działania Zarządu poza wsparciem finansowym wcześniej wymienionych przedsięwzięć skupiały się na próbach pozyskiwania środków finansowych na realizację działań statutowych Fundacji. Dotyczyły one poszukiwania sponsorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W ramach tych działań podjęto współpracę z Norddeutscher Rundfunk (NDR) regionalnym publicznym nadawcą radiowo-telewizyjnym, obsługującym północne regiony Niemiec. NDR utworzyła stronę internetową, publikowała reportaże realizowane na terenie PMA-B. Programy zawierały zachętę skierowaną do telewidzów i radiosłuchaczy, aby wspierali finansowo Fundację. W rezultacie tych działań na konto Fundacji wpłynęła kwota 12.829,66 EUR  od darczyńców.

Celem działań Zarządu było również  propagowanie wiedzy na temat Auschwitz i Holokaustu, jak i promocja wydawnictw finansowanych przez Fundację.

10. Podstawowym źródłem przychodu Fundacji jest działalność gospodarcza, realizowana poprzez zakup i sprzedaż książek, plakatów, kart pocztowych oraz wydawnictw multimedialnych  związanych tematycznie z misją Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Całość swego przychodu z działalności gospodarczej Fundacja przekazuje na cele statutowe.  

I. Działalność wydawnicza w 2014 r.

a/ Wykaz publikacji zakupionych w 2014 r :

WYDAWNICTWO

TYTUŁ

W.JĘZYKOWA

NAKŁAD

EKODRUK

Auschwitz od A do Z. Leksykon

angielska

polska

800 szt.

1000 szt.

Czy nie miał Pan nigdy wyrzutów sumienia…..

polska

niemiecka

1000 szt.

950 szt.

IN Extremis.  Moje wspomnienia z Auschwitz, J. Widera

polska

1400 szt.

Nadzieja umiera ostatnia,

H. Birenbaum

polska

angielska

niemiecka

francuska

1000 szt.

1500 szt.

1000 szt.

1000 szt.

Wspomnienia więźniów

francuska

1000 szt.

Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci

włoska

szwedzka

1000szt.

1000 szt.

Drogi mojego życia. Wspomnienia skrzypaczki z Birkenau,

H. Niwińska

angielska

1500 szt.

Bunt Sonderkommando.

7 października 1944 r

polska

1000 szt.

 

Informator Auschwitz-Birkenau

angielska

rosyjska

węgierska

hiszpańska

włoska

rumuńska

słowacka

niemiecka

szwedzka

japońska

grecka

5000 szt.

2000 szt.

3000 szt.

3000 szt.

5000 szt.

3000 szt.

3000 szt.

5000 szt.

3000 szt.

2000 szt.

2000 szt.

Postscriptum, K. Albin

polska

1500 szt.

Szukam życia u umarłych,

H. Birenubaum

polska

1500 szt.

ZET

Informator Auschwitz-Birkenau

angielska

polska

5000 szt.

3000 szt.

Nadzieja umiera ostania, 

H. Birenbaum

francuska

1000 szt.

BIAŁY KRUK

Rezydencja śmierci

 

hiszpańska

angielska

włoska

francuska

polska

niemiecka

węgierska

szwedzka

1400 szt.

2050 szt.

1400 szt.

950 szt.

690 szt.

725 szt.

300 szt.

600 szt.

FUNDACJA JUDAICA

Bełżec, R. Reder

 

200 szt.

PLATAN

Głosy Pamięci – Eksperymenty medyczne w KL Auschwitz

angielska

1000 szt.

PHU UPOMINEK

Przez trzy kacety, M. Firkowski

polsko-angielska

150 szt.

DRUKARNIA TCHU

Przeżyłam Oświęcim, K. Żywulska.

angielska

rosyjska

polska

francuska

niemiecka

400 szt.

200 szt.

200 szt.

300 szt.

330 szt.

E&M BOOKS

Auschwitz – A History,

S. Steinbach

angielska

610 szt.

 

Noc, E. Wiesel

angielska

600 szt.

 

Proszę państwa do gazu

angielska

490 szt.

BCOCD ASBI

DVD W imieniu Fűhrera

 

100 szt.

DIGIT FILM

DVD Z kronik Auschwitz

 

600 szt.

VOOR EEN GLIMLACH

DVD Ma Bister

 

50 szt.

STEFANIA BIELECKA

Kto ratuje jedno życie

polska

440 szt.

 

b/ Działalność wydawnicza inna (prawa autorskie, honoraria, skład, projekty, tłumaczenia, korekty)

Informator Auschwitz-Birkenau

Lidia  Foryciarz

prawa autorskie

570,00 PLN

Monika Skupińska 

prawa autorskie

300,00 PLN

Marek Kinowski

prawa autorskie

300,00 PLN

 

Razem :

1.170,00 PLN

 

Pocztówki kolorowe

Wydawnictwo ZET   

Przekazanie  praw autorskich

1.600,00 PLN

 

 

IN EXTREMIS. Moje wspomnienia z Auschwitz. J. Widera   

Jerzy Widera

honorarium

24.000,00 PLN

Mariusz Banachowicz

projekt okładki

1.000,00 PLN

Izabela Witowska

skład

720,00 PLN

 

Razem

25.720,00 PLN

Drogi mojego życia. Wspomnienia skrzypaczki z Birkenau. H Niwińska

Helena Niwińska

honorarium

4.900,00 PLN

Mariusz Banachowicz

projekt okładki

350,00 PLN

Izabela Witowska

skład

600,00 PLN

William Brand

tłumaczenie

13.175,00 PLN

Beata Kłos

korekta

858,00 PLN

 

Razem

19.883,00 PLN

 

Czy nie miał Pan wyrzutów sumienia ? Życie Rudolfa Hössa komendanta KL Auschwitz i kwestia jego odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi – wersja polska

Mariusz Banachowicz

projekt okładki 

350,00 PLN

NadiyaIvanets

skład

3.060,00 PLN

Fundacja

korekta

3.360,00 PLN

 

Razem

6.770,00 PLN

 

Czy nie miał Pan wyrzutów sumienia ? Życie Rudolfa Hössa komendanta KL Auschwitz i kwestia jego odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi – wersja. niemiecka

Oleg Aleksejczuk

skanowanie

1.070,00 PLN

Karin Wawrzynek

redakcja i korekta  

3.064,80 PLN

Mariusz Banachowicz

projekt okładki 

350,00 PLN

NadiyaIvanets

skład

3.060,00 PLN 

 

Razem

7.544,80 PLN

 

K. Przekazane dotacje

 

Stowarzyszenie Wszechnica

Druk „Martyrologium mieszkańców ziemi Cieszyńskiej” Tom IV-Jerzy Klistała

                   3.000,00 PLN

Jerzy Dębski

„ Oficerowie Wojska Polskiego w KL Auschwitz 1940-1944”.

10.000,00 PLN

Filateliści

„Historia Poczty w Oświęcimiu do 1945 r

500,00 PLN

Religia TV 

Film „Ojczulek Polaków”

10.000,00 PLN

UM Jastrzębie Zdrój

„Henryk Sławik z Szerokiej” sala pamięci

10.000,00 PLN

P. Warchoł

Katalog do wystawy

                       1.230,00 PLN

Bartuś Alicja

„Kobiety wojny. Między zbrodnią a krzykiem o godność”

  3.000,00 PLN

MDSM

Biennale Plakatu- oprawy

3.000,00 PLN

 

razem

40.730,00 PLN

 

                                                                                                           

L. Pozostała  dotacja na  edukacje( prawa autorskie, honoraria, skład, opłaty)                

Głosy pamięci. Polacy w KL Auschwitz

Franciszek Piper

prawa autorskie

306,00 PLN

 

Głosy Pamięci. Z powstańczej Warszawy do KL Auschwitz

Helena Kubica

honorarium

2.915,89 PLN

Olek Aleksejczuk

skład

2.520,00 PLN

Bundesarchiv

opłata za fotografie

438,88 PLN

NAC

opłata za fotografie 

25,00 PLN

MPW

opłata za fotografie 

90,00 PLN

Platan

druk

21.510,00 PLN

 

Razem

27 499,77 PLN

 

Auschwitz i Holokaust. Edukacja w szkole i miejscu pamięci.

Mariusz Banachowicz 

projekt okładki  

1.000,00 PLN

Izabela Witowska

skład

2.250,00 PLN

Legra

druk

12.744,00 PLN

 

razem

15.994,00 PLN

11. Przychody Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau.

W roku 2014 Fundacja uzyskała przychody  poprzez:

  -  darowizny: 55.252,01 PLN

  - oprocentowanie rachunków bankowych: 23.819,62 PLN

  - działalność gospodarcza: 1.136.216,70 PLN

  - inne przychody: 743,66 PLN

 

 w tym refundacje: 0,00 PLN

 

Razem przychody bilansowe  wyniosły w 2014 r. – 1.216.031,99 PLN  

 

     

12. Koszty bilansowe  Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w roku 2014 wyniosły 1.022.655,91 PLN

1)    koszty statutowe bez związku z działalnością gospodarczą  268.218,93 PLN, 

w tym:

-usługi obce (edukacyjne, hospitacja przewodników...): 109.417,41PLN

-podatek VAT nie podlegający odliczeniu od wydatków na cele nie związane z działalnością gospodarczą: 9.205,27 PLN 

-wynagrodzenia (prelekcje, wykłady): 130.220,72 PLN

-pozostałe koszty operacyjne:  19.375,53 PLN

 

2) koszty działalności gospodarczej:  627.330,44 PLN, w tym:

-usługi obce: 74036,61PLN

-wartość towarów sprzedanych: 520.791,74 PLN

-pozostałe koszty operacyjne: 32.502,09 PLN

 

3) koszty wspólne (administracyjne): 127.106,54 PLN, w tym:

-zużycie materiałów: 4.948,41 PLN

-usługi obce: 26.731,42 PLN

-podatki i opłaty: 1.370,36 PLN

-wynagrodzenia: 75460,80 PLN

-ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 6.504,61 PLN

-amortyzacja: 4118,67 PLN

-pozostałe koszty: 6.970,07 PLN

-koszty odsetek: 334,00 PLN

-ujemne różnice kursowe: 668,20 PLN

13. Zatrudnienie - Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau na koniec 2014 r.  zatrudniała jedną osoby na pół etatu, tj. kierownika biura. Do czerwca 2014 r. Fundacja zatrudniała  na  pół etatu Głównego Księgowego. Od czerwca 2014 r. w sprawach księgowych Fundacja korzysta z usług  Kancelarii Rachunkowej AMD Anna Lorek, Monika Kot, Dawid Lorek SC z Wadowic. 

Fundacja podpisywała w 2014 r. umowy zlecenia i umowy o dzieło. Umowy te realizowane były w różnych okresach w zakresie administracji Fundacji lub pomocy w realizacji przedsięwzięć w ramach działalności statutowej Fundacji. 

14. Członkowie Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w roku 2014

nie otrzymywali wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

15. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie udzieliła w 2014 roku żadnych pożyczek.

16. Środki finansowe ulokowane na rachunkach bankowych  i  w kasie na dzień 31.12.2014 r. wyniosły:

 Pekao: 11.636,28 PLN

 Pekao lokata: 1. 0000 000,00 PLN

UniCredit: 12.829,66 EUR

Kasa Fundacji: 340,17 PLN

17. Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

18. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie nabyła żadnych nieruchomości.

19. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau  nabyła  środek trwały:

      netbook 2.819,00 PLN

20. Wartości niematerialne i prawne zakupione w 2014r.:

- Kurs e-learningowy „Auschwitz – obóz koncentracyjny i obóz zagłady” niemiecka wersja językowa . (Usługa  informatyczna z licencją Eduserwis oraz wynagrodzenie. za korektę językową) –  9 270,44 PLN.

21. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wykazuje załączony bilans.

Aktywa trwałe:10245,18 PLN

Aktywa obrotowe: 2014083,71 PLN

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 915,57 PLN

Zobowiązania krótkoterminowe: 44.551,94 PLN w tym:

- podatek od osób fizycznych: 7.620,00 PLN

- zobowiązania wobec ZUS: 10.730,76 PLN

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 0,00 PLN

-podatek od osób prawnych: 114,00 PLN

 

Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie posiada zobowiązań długoterminowych.

22. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau  składa pod nr NIP 549-000-33-61  w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu następujące deklaracje podatkowe:

CIT – 8

CIT – 8/0

FTI- 1R

PIT 8AR

PIT 4R

PIT 11

VAT 7

VAT EU

23. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau  nie realizowała żadnych zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

24. W okresie sprawozdawczym odbyło się posiedzenia Zarząd FundacjiPamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau i podjęto uchwałę:

- posiedzenie Zarządu Fundacji w dniu  29-10-2014 r. Podjęto uchwałę  nr 1/2014 w

sprawie zmiany umów z kolporterami.

25. W 2014 r. w  Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau  nie została przeprowadzona kontrola.