2022

Sprawozdanie merytoryczne 

z działalności  Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau

za rok 2022

 

 1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau ma swoją siedzibę w Oświęcimiu,

ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-600 Oświęcim.

 

Adres e-mailowy: kontakt@fundacja-pamieci-auschwitz.pl

 1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000056503 w dniu 31 maja 1990 r.

 

 1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau otrzymała numer identyfikacyjny REGON P-070404535. Fundacja jest zgłoszona do KRS jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

 

 1. Z dniem 18 czerwca 2014 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co potwierdza wpis KRS nr 0000056503.

 

5.  W skład Rady Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wchodzili:

 

-      Józef Musioł                                        prezydent

-      Jerzy Wróblewski                               wiceprezydent

-      Andrzej Kacorzyk                               wiceprezydent                               

-      ks. prof. Waldemar Chrostowski     członek

-      Krystyna Oleksy                                członek

-      Stefan Wilkanowicz                           członek  † 22.07.2022 r.   

-      Leszek Szuster                                  członek

-      dr Krzysztof Antończyk                     członek       

-      dr Wojciech Płosa                              członek

 

 1. Zarząd Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau tworzyli:

 

-       Jadwiga Pinderska-Lech                  prezes

-       Robert Płaczek                                 wiceprezes

-       Piotr Michał Kućka                             wiceprezes

-       Zbigniew Bartuś                                członek

-       dr Jacek Lachendro                         członek

 

 1. Statutowe cele Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau:
 2. Celem Fundacji jest kultywowanie i upowszechnianie pamięci o ofiarach zbrodni hitlerowskiego ludobójstwa, dokonanych w trakcie II wojny światowej na terenach obozów koncentracyjnych, a w szczególności w KL Auschwitz, poprzez wspieranie misji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

 

 1. Realizacja celów statutowych Fundacji następuje poprzez:

a/  prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej i wydawniczej oraz popieranie kampanii społecznych i twórczości poświęconej tematyce KL Auschwitz, a także związanej z ludobójstwem dokonanym podczas II wojny światowej i obozami zagłady,

b/  upowszechnianie wiedzy o zbrodniach hitlerowskiego ludobójstwa, w szczególności popełnionych w KL Auschwitz, a także na terenach innych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady,

c/ zachowanie, utrzymanie i konserwację obiektów, dokumentów i archiwaliów pozostałych po obozie KL Auschwitz,

d/ działania w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa światowego w zakresie promowania tematyki Auschwitz i Holokaustu,

e/  działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie promowania tematyki Auschwitz i Holokaustu,

f/   wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe organizacji pożytku publicznego, szkół, uczelni wyższych, placówek oświatowych, fundacji i stowarzyszeń (osób prawnych i osób fizycznych), których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,

g/ współpracę ze środowiskami i instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami fizycznymi w kraju i za granicą, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,

h/ inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, gromadzenie środków oraz prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem w całości dochodu na w/w cele.

 

 1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadziła odpłatną i nieodpłatną

          działalność pożytku publicznego, a także dodatkowo prowadziła działalność

          gospodarczą, z której dochód w całości przeznaczony był  na działalność

          pożytku publicznego.

 a/ Fundacja prowadziła działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

 

Nr wg PKD

Opis wg PKD

58.11.Z 

Działalność wydawnicza

58.19 

Pozostała działalność wydawnicza

47.61.Z 

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych  sklepach

47.63.Z 

Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z 

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

74.3 

Działalność związana z tłumaczeniami

91.01.B 

Działalność archiwów

91.03 

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji  turystycznych

94.99 

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

b/ Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną polegającą na świadczeniu usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

 

Nr wg PKD

Opis wg PKD

58.11.Z 

Działalność wydawnicza

58.19 

Pozostała działalność wydawnicza

47.61.Z 

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z 

Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z 

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

74.3 

Działalność związana z tłumaczeniami

85.5 

Pozaszkolne formy edukacji

85.59 B 

Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60 

Działalność wspomagająca edukację

82.30.Z 

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

72.20 Z 

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

91.01.B 

Działalność archiwów

91.03 

Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych

atrakcji turystycznych

94.99 

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

c/ Fundacja może prowadzić działalność odpłatną polegającą na świadczeniu sług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

 

Nr wg PKD

Opis wg PKD

85.59 B  

Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60

Działalność wspomagająca edukację

 

 

 1. Fundacja nie prowadziła jednocześnie odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 2. W zakresie i formie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego Zarząd nie podejmował żadnych działań.
  1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau realizowała w 2022 r. cele statutowe jako działalność nieodpłatną w ramach niżej opisanych projektów:
  2. Podstawowym źródłem przychodu Fundacji jest działalność gospodarcza, realizowana poprzez zakup i sprzedaż książek, plakatów, kart pocztowych oraz wydawnictw multimedialnych związanych tematycznie z misją Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Całość swego przychodu z działalności gospodarczej Fundacja przekazuje na cele statutowe.

Działalność gospodarcza w 2022 r. – wykaz publikacji zakupionych, przeznaczonych do dalszego obrotu:

DRUKARNIA

WYDAWNICTWA

TYTUŁ

WERSJA JĘZYKOWA

ILOŚĆ

CENA ZAKUPU

 

BIAŁY KRUK

A. Bujak

T. Świebocka,

Auschwitz. Album

Rezydencja Śmierci

Angielska

Francuska

Polska

Węgierska

Szwedzka

Włoska

niemiecka

600 szt.

350 szt.

200 szt.

150 szt.

100 szt.

100 szt.

200 szt.

 27 260,10 PLN

15 214,50 PLN

8 694,00 PLN

6 520,50 PLN

4 347,00 PLN

4 347,00 PLN

9 479,40 PLN

 

 

 

 

razem

 

75 862,50 PLN

 

RAZEM

BIAŁY KRUK

 

 

75 862,50 PLN

EKODRUK

 

Irena Strzelecka Głosy Pamięci. Kobiety w KL Auschwitz

Polska

angielska

 

 

500 szt.

500 szt.

14 770,00 PLN

15 508,50 PLN

 

 

 

razem

 

30 278,50 PLN

Irena Strzelecka Głosy Pamięci. Zbrodnicza medycyna. Eksperymenty medyczne w KL Auschwitz

polska

angielska

500 szt.

500 szt.

15 415,00 PLN

14 770,00 PLN

 

 

 

 

 

 

razem

 

30 185,00 PLN

Autor zbiorowy,

Auschwitz.

Historia

i teraźniejszość

angielska

1 000 szt.

6 132,00 PLN

Helena Kubica, Odebrane dzieciństwo

włoska

870 szt.

38 038,14 PLN

Karol Tendera My path to freedom : a memoir of a survivor of Auschwitz

angielska

500 szt.

7 633,50 PLN

Manfred Deselaers,

I nigdy oskarżony nie miał wyrzutów sumienia? Biografia Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz, a kwestia jego odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi 

Niemiecka

angielska

500 szt.

500 szt.

12 810,00 PLN

12 327,00 PLN

 

razem

 

25 137,00 PLN

Helena Kubica Głosy Pamięci. Kobiety ciężarne i dzieci urodzone w KL Auschwitz

polska

500 szt.

8 578,50 PLN

Irena Strzelecka

Głosy Pamięci. Zbrodnicza medycyna. Szpitale w KL Auschwitz 

polska

500 szt.

9 177,00 PLN

 Wspomnienia więźniów

francuska

500 szt.

9 471,00 PLN

RAZEM EKODRUK

 

 

164 630,64 PLN

DRUKARNIA TCHU

K. Żywulska,

Przeżyłam Oświęcim

angielska

niemiecka

polska

francuska

rosyjska

800 szt.

300 szt.

500 szt.

400 szt.

320 szt.

 

16 716,00 PLN

6 268,50 PLN

10 447,50 PLN

8 358,00 PLN

6 686,40 PLN

RAZEM

DRUKARNIA TCHU

 

 

48 476,40 PLN

E&M BOOKS

Sybille Steinbachem,

History Auschwitz

angielska

745 szt.

19 912,46 PLN

Elie Wiesel, Noc  

angielska

670 szt.

16 650,59 PLN

T. Borkowski Proszę państwa do gazu

angielska

510 szt.

12 660,49 PLN

L. Rees 
Holokaust-nowa historia 
angielska

466 szt.

 

13 994,44 PLN

 

Jack Fairweather

Ochotnik

angielska

738 szt.

21 402,74 PLN

Viktor E. Frankl Człowiek w poszukiwaniu sensu
angielska

600 szt.

      1 730,61 PLN

Primo Levi Komendant Auschwitz
angielska

268 szt.

      9 649,21 PLN

Laurence Ress Auschwitz-Naziści ostateczne rozwiązanie
angielska

760 szt.

    20 517,63 PLN

Czy to jest człowiek
angielska

40 szt.

      1 160,04 PLN

Otto H. Frank, Mirjam Presler
Dzienniki Anne Frank
angielska

676 szt.

    14 798,49 PLN

Ewa Mozes Kor Bliźniaczki
niemiecka
angielska

296 szt.

1 350 szt.

      8 671,32 PLN

    38 972,75 PLN

 
razem

 

    47 644,07 PLN

RAZEM 
E&M BOOKS

 

 

180 120,77 PLN

 

 

 

 

 

SUMA

 

 

469 090,31 PLN

 

Koszty pozostałe związane z wydawnictwami: koszty osobowe, prawa autorskie:

 

Głosy Pamięci 8. Polacy w KL Auschwitz, Żydzi w KL Auschwitz

Franciszek Piper

prawa autorskie

234,00 PLN

 

Razem

234,00 PLN

 

I nigdy oskarżony nie miał wyrzutów sumienia? Biografia Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz, a kwestia jego odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi

Manfred Deselaers

prawa autorskie – w. ang.

1 274,00 PLN

Manfred Deselaers

prawa autorskie – w. niem.

1 235,00 PLN

Manfred Deselaers

prawa autorskie – w. pol.

529,00 PLN

 

Razem

3 038,00 PLN

 

 

KOSZTY POZOSTAŁE

WYDAWNICZE

 

 

 

Razem

3 272,00 PLN

 

 

 

 

10. Działania Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w roku 2022.

Działania Zarządu poza wsparciem finansowym wcześniej wymienionych

przedsięwzięć skupiały się na próbach pozyskiwania środków finansowych na

realizację działań statutowych Fundacji. Dotyczyły one poszukiwania sponsorów

zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W ramach tych działań kontynuowano

współpracę z Norddeutscher Rundfunk (NDR), regionalnym publicznym nadawcą

radiowo-telewizyjnym, obsługującym północne regiony Niemiec. Programy

realizowane przez NDR zawierały zachętę telewidzów do przekazywania datków na

konto Fundacji. Działania były kontynuacją projektu z lat poprzednich.

 

     Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadziła nieodpłatną działalność pożytku publicznego, a także dodatkowo działalność gospodarczą, dochód z której w całości przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego. Podstawowe źródło przychodu Fundacji to działalność gospodarcza realizowana poprzez zakup i sprzedaż książek, plakatów, kart pocztowych oraz wydawnictw multimedialnych związanych tematycznie z misją Państwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau w Oświęcimiu. W 2022 r. Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej.

 

11. Środki finansowe ulokowane na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2022 r. wyniosły:            

-        Pekao: 259 494,40 PLN

                1 054,68 EURO

-        Uni Credit: 65.320 EURO

-        Kasa Fundacji: 126,56 PLN

12. Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie nabyła żadnych nieruchomości.

13. Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie nabyła żadnych nieruchomości.

 • Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie posiada zobowiązań długoterminowych.
 • Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie posiada rozliczeń międzyokresowych.

14. Zatrudnienie:


Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau zatrudniała jedną osobę na  pełny etat, tj. Kierownika Biura. Od czerwca 2014 r. w sprawach księgowych Fundacja korzystała do kwietnia 2021 r. z usług Kancelarii Rachunkowej AMD z Wadowic. Od maja 2021 r. Fundacja w sprawach prowadzenia ksiąg księgowych  współpracuje z panią Agnieszką Plażuk- Prowadzenie Ksiąg Handlowych.

Liczba osób zatrudnionych w Fundacji:

 • 1osoba – pełny etat

14. Fundacja podpisywała w 2022 r. umowy zlecenia i umowy o dzieło. Umowy te dotyczyły sfery działań nieodpłatnych i gospodarczych Fundacji.

15. Członkowie Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w 2022 r. nie otrzymywali wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

16. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie udzieliła w 2022 r. żadnych pożyczek.

17. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau składa pod nr NIP 549-000-33-61 w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu następujące deklaracje podatkowe:

 • CIT – 8
 • CIT – 8/0
 • FTI – 1R
 • PIT 8AR
 • PIT 4R
 • PIT 11
 • VAT 7
 • VAT EU

18. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie realizowała żadnych zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

  19. W 2022 r. w Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau  nie została przeprowadzona żadna kontrola zewnętrzna.

 

Sprawozdanie sporządziła:

Dorota Cynarska-Górska

 

Współpraca - strona księgowa:

Agnieszka Plażuk