2016

Sprawozdanie merytoryczne

z działalności Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau za rok 2016

 

1. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau ma swoją siedzibę w Oświęcimiu,

ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim.

Adres e-mailowy: kontakt@fundacja-pamieci-auschwitz.pl

2. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000056503 w dniu

31-05-1990 r.

3. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau otrzymała numer identyfikacyjny REGON P-070404535. Fundacja jest zgłoszona do KRS jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

4. Z dniem 18-06-2014 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co potwierdza wpis KRS nr 0000056503

5. W skład Rady Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wchodzą:

 

-      Józef Musioł                                    prezydent

-      Kazimierz Albin                               wiceprezydent

-      Stefan Wilkanowicz                        wiceprezydent

-      ks. prof. Waldemar Chrostowski  członek

-      prof. Stanisław Krajewski              członek

-      prof. Bohdan Rymaszewski          członek

-      Jerzy Wróblewski                            członek

-      dr Wojciech Płosa                           członek         

-      dr Krzysztof Antończyk                  członek

-      Leszek Szuster                                członek         

-      Andrzej Kacorzyk                            członek- zgłoszenie do KRS 25-02-2016 r.

W dniu 23.11.2016r. zmarł członek Rady Fundacji Pan prof. Bohdan Rymaszewski.

 

6. Zarząd Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau tworzą:

-       Krystyna Oleksy                              prezes

-       Jadwiga Pinderska – Lech            wiceprezes

-       Piotr Michał Kućka                         wiceprezes

-       Zbigniew Bartuś                              członek

 

7. Statutowe cele Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau:

I. Celem Fundacji jest kultywowanie i upowszechnianie pamięci o ofiarach zbrodni hitlerowskiego ludobójstwa, dokonanych w trakcie II wojny światowej na terenach obozów koncentracyjnych, a w szczególności w KL Auschwitz, poprzez wspieranie misji Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

II. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

a/ prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej i wydawniczej oraz popieranie kampanii społecznych i twórczości poświęconej tematyce KL Auschwitz, a także związanej z ludobójstwem dokonanym podczas II wojny światowej i obozami  zagłady,

b/ upowszechnianie wiedzy o zbrodniach hitlerowskiego ludobójstwa, w szczególności popełnionych w KL Auschwitz, a także na terenach innych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady,

c/ zachowanie, utrzymanie i konserwację obiektów, dokumentów i archiwaliów pozostałych po obozie KL Auschwitz,

d/ działania w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa światowego w zakresie promowania tematyki Auschwitz i Holokaustu,

e/ działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie promowania tematyki Auschwitz i Holokaustu,

f/ wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe organizacji pożytku

publicznego, szkół, uczelni wyższych, placówek oświatowych, fundacji i

stowarzyszeń (osób prawnych i osób  fizycznych), których działalność jest

  zbieżna z celami Fundacji,

g/ współpracę ze środowiskami i instytucjami państwowymi, samorządowymi,

     organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami

     fizycznymi w  kraju i za granicą, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,

h/ inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej, gromadzenie

     środków oraz prowadzenie  działalności gospodarczej z przeznaczeniem

     w całości dochodu na w/w cele.

III. Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadziła odpłatną i nieodpłatną

     działalność pożytku publicznego, a także może dodatkowo prowadzić

     działalność gospodarczą, z której dochód w całości przeznaczony jest

     na  działalność pożytku publicznego. 

    a/ Fundacja  prowadziła  działalność  gospodarczą polegającą na świadczeniu

    usług  zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

58.11.Z  Działalność wydawnicza

58.19     Pozostała działalność wydawnicza

47.61.Z  Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych

 sklepach

47.63.Z  Sprzedaż detaliczna  nagrań dźwiękowych i audiowizualnych

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej

 lub Internet

74.3       Działalność związana z tłumaczeniami

91.01.B Działalność  archiwów

91.03     Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji

              turystycznych

           94.99    Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

niesklasyfikowana

b/  Fundacja może prowadzić  działalność  nieodpłatną polegającą na świadczeniu sług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie:

58.11.Z  Działalność wydawnicza

58.19     Pozostała działalność wydawnicza

47.61.Z  Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych

 sklepach

47.63.Z  Sprzedaż detaliczna  nagrań dźwiękowych i audiowizualnych

prowadzona  w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z    Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej

lub Internet

74.3         Działalność  związana z tłumaczeniami

85.5         Pozaszkolne formy edukacji

           85.59 B   Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60       Działalność wspomagająca edukację

82.30.Z    Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

           72.20 Z   Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych

i humanistycznych

           91.01.B   Działalność  archiwów

           91.03      Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych

                          atrakcji turystycznych

           94.99      Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej

niesklasyfikowana

c/  Fundacja może prowadzić  działalność odpłatną polegającą na świadczeniu sług zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie :

85.59 B  Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60     Działalność wspomagająca edukację

IV. Fundacja nie prowadziła jednocześnie odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

V. W zakresie i formie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego Zarząd nie podejmował żadnych działań.

8. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau realizowała w 2016 r. cele statutowe jako działalność nieodpłatną w ramach niżej opisanych projektów:

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście – projekty edukacyjne - Ogólny koszt wsparcia  54.185,92 PLN

Fundacja Pamięci Ofiar  już od przeszło dwudziestu pięciu lat wspomaga działania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau jako Miejsca Pamięci. W początkowych latach działalności Fundacja nastawiona była głównie na konserwację obiektów – baraków i budynków po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Kierunek działań Fundacji, czyli finansowanie konserwacji obiektów poobozowych od kilku lat  zmienia się i działania Fundacji skierowane są obecnie głównie na edukację. Realizowane jest to poprzez współpracę z Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście działającym w ramach struktur Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Współpraca jest realizowana poprzez projekty adresowane do młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz nauczycieli, studentów, osób niepełnosprawnych intelektualnie, środowisk wojskowych i więziennictwa. Działania :

     a/  Projekt edukacyjny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie pt. Trudne –

          proste słowa – 542 uczestników

 • W związku z wzrastającym zainteresowaniem zwiedzaniem byłego obozu przez osoby niepełnosprawne MCEAH przygotowało program Trudne – proste słowa adresowany do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Scenariusz lekcji konsultowany ze specjalistami z zakresu oligofrenopedagogiki zawiera wprowadzenie do zwiedzania, poznanie wybranych fragmentów stałej wystawy muzealnej, jak również specjalnie zorganizowaną ekspozycję pozwalającą na zapoznanie się z replikami wybranych obiektów, np. butów, pasiaków i innych

     b/   projekty edukacyjne dla młodzieży

 1. Projekt Lamsdorf-Auschwitz. Au­schwitz-Lamsdorf – 27 uczestników
 • W dniach 6–7 października 2016 r. wspólnie z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu realizowano V edycję projektu edukacyjnego pt. Lamsdorf-Auschwitz. Au­schwitz-Lamsdorf. Został on sfinansowany ze środków Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau.

Uczestnikami tegorocznej edycji projektu byli uczniowie Li­ceum Ogólnokształcącego Nr III w Opolu, zakwalifikowani do udziału w drodze naboru otwartego, ogłoszonego przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu do szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

Podczas dwóch dni młodzież pozna­wała historię obu miejsc pamięci, poszukując związków jednost­kowych i zbiorowych losów osadzonych w nich ludzi (m.in o. Maksymiliana Marii Kolbe i brytyjskiego jeńca Lamsdorf – Charlesa Cowarda) jakie istniały pomiędzy komplek­sem obozów jenieckich w Lamsdorf a niemieckim nazistowskim obozem koncentracyjnym Auschwitz.

Pierwszego dnia młodzież uczestniczyła w zajęciach w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Zwiedzili oni miejsce pamięci pod opieką przewodnika, Piotra Supińskiego, wysłuchali wykładów i wzięli udział w warsztatach historycznych, poświęconych losom brytyjskich i radzieckich jeńców wojennych, którzy wbrew umowom międzynarodowym, byli przekazywani do obozów koncentracyjnych. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w warsztacie pt. Tragedia. Męstwo. Wyzwolenie, realizowanym pod kierunkiem Mirosława Obstarczyka oraz wykładzie pt. Losy brytyjskich jeńców wojennych w KL Auschwitz III Monowitz, wygłoszonym przez Piotra Setkiewicza.

Następnego dnia w Muzeum i Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach, uczniowie zapoznali się ze złożoną historią obozów jenieckich w Lamsdorf w latach 1939–1945. Uczestnicy projektu obejrzeli kilkunastominutowy film edukacyjny pt. Lamsdorf/Łambinowice. Muzeum i Miejsce Pamięci, zwie­dzali pod opieką dr Anny Wickiewicz ekspozycje muzealne, a tereny poobozowe i cmentarze wojenne pod przewodnictwem Andrzej Prajela z Działu Edukacji i Wystaw. Wysłuchali także wykładów tematycznych oraz uczestniczyli w warsztatach historycznych. W ramach prelekcji młodzi ludzie po­znali biografię Rotmistrza Witolda Pileckiego – ochotnika do Auschwitz, a internowanego po powstaniu warszawskim w Stalagu 344 Lamsdorf, którą przybliżył dr Piotr Stanek, kierownik Działu Naukowego. Warsztaty dotyczące jeńców radzieckich oraz brytyjskich w Lamsdorf w świetle dokumentów archiwalnych CMJW, zostały natomiast zrealizowane przez dr Annę Wickiewicz i Sebastiana Mikulca z Działu Edukacji i Wystaw.

Istotnym elementem V edycji projektu był udział w spektaklu teatralnym pt. Przerzucane słowa, w reżyserii Andrzeja Czer­nika i wykonaniu aktorów Teatru Ekostudio w Opolu, inspirowanym korespondencją ,,przez druty” Po­wstańców Warszawskich – jeńców Stalagu 344 Lamsdorf. Ważnym elementem tego dnia w Łambinowicach było spotkanie z powstańcem warszawskim, Panem Romualdem Malinowskim, który 72 lata wcześniej, który został przewieziony do obozu jenieckiego w Lamsdorf wraz z grupą blisko 6 tysięcy żołnierzy.

Dwudniowy projekt zakończył się podsumowaniem pod kierunkiem dra Piotra Stanka, podczas którego młodzież dzieliła się swoimi refleksjami. Znaczna część młodych ludzi podkreślała, że pobyt w autentycznych miejscach wydarzeń i praca z oryginalnymi pamiątkami ułatwiła im zrozumienie trudnej tematyki obozowej. Podobne opinie wyrażali ich opiekunowie, zwracając uwagę na rolę miejsc pamięci w kształtowaniu postaw obywatelskich.

Środki finansowe z Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau pokryły koszty usługi przewodnickiej, edukacyjnej, transport młodzieży oraz koszt noclegów.

       c/ Jednodniowe konferencje tematyczne i sesje edukacyjne dla młodzieży i

           dorosłych -  290 uczestników.

 

     d/  Seminaria ogólnopolskie i międzynarodowe

 • „Zagłada Żydów i różne formy jej przedstawiania (teksty – obrazy – muzea – topografia)”. Seminarium dla  nauczycieli polskich i czeskich szkół ponadgimnazjalnych we współpracy z oraz Miejscem Pamięci w Terezinie – 37 uczestników
 • Konkurs oraz sesja naukowa związana z upamiętnieniem wysiedleni ludności Brzezinki i Oświęcimia – 133 uczestników
 • Kontynuacja projektów z lat poprzednich dla uczniów i młodzieży akademickiej (OU, UP,UJ, Woroneż) – 350 uczestników
  • Projekt edukacyjny dla uczniów szkół gimnazjalnych z województwa śląskiego i małopolskiego – 600 uczestników
  • Trzydniowe warsztaty merytoryczne dla nauczycieli polskich, pedagogów i trenerów specjalizujących się w tematyce nauczania o Auschwitz i Holokauście (współpraca z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznej i Szkoleń)- 50 uczestników
  • Międzynarodowy projekt edukacyjny Reprezentacje Holokaustu przy współpracy z IPN  i Pamatnik Terezin – 37 uczestników
   • Międzynarodowa Akademia Letnia: Historia, Pamięć, Edukacja
    (dwie edycje w języku angielskim i jedna edycja w języku niemieckim). Seminarium adresowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką Auschwitz i nauczania o Holokauście, w szczególności do nauczycieli, edukatorów, muzealników i pracowników instytucji zajmujących się historią II wojny światowej – 47 uczestników

     e/  Studia podyplomowe Relacje chrześcijańsko - żydowskie” – 17 uczestników

Od roku akademickiego 2015/2016 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie organizowało kolejne edycje studiów podyplomowych Relacje chrześcijańsko-żydowskie.

Studia są przeznaczone dla nauczycieli, katechetów, pracowników instytucji kultury oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem ksenofobii i antysemityzmowi, osób zaangażowanych w dialog międzykulturowy i międzyreligijny, przewodników muzealnych,  pracowników mediów oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem.

Tematyka: zagadnienia skupione wokół trzech bloków tematycznych:
• Koegzystencja chrześcijan i Żydów od starożytności do czasów współczesnych,
• Antysemityzm. Geneza, przebieg i konsekwencje Zagłady,
• Dialog chrześcijańsko- i polsko-żydowski.

Studia podyplomowe Relacje chrześcijańsko-żydowskie są objęte honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego.

Wykładowcy: naukowcy i dydaktycy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.
Organizatorzy: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

 

     f/  Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska

 • Jest to cykl seminariów i pobytów studyjnych dla dyrektorów zakładów karnych, wychowawców, pracowników nadzoru, jak również osadzonych w zakładach karnych Warszawskiego, Krakowskiego i Śląskiego Inspektoratu Służby Więziennej. Każdy cykl seminariów poświęcony jest odrębnej tematyce dotyczącej historii KL Auschwitz- 77 uczestników
 • Zorganizowano cykl seminariów z cyklu Auschwitz – Historia – Edukacja Obywatelska dla jednostek Wojska  Polskiego oraz Policji - 1039 uczestników.

 

 

       g/  Publikacje

 • Głosy Pamięci – każdy tom poświęcony jest jednemu z wielu zagadnień skomplikowanej historii obozu Auschwitz i zawiera oprócz naukowego artykułu szczegółowo omawiającego dany temat również wybór materiałów źródłowych oraz scenariusze lekcji, które ułatwią nauczycielom wykorzystanie materiału zawartego w książce na lekcjach historii lub języka polskiego. Ostatnio opublikowano ósmy tom pt. Jeńcy sowieccy w KL Auschwitz  w wersji polskiej i rosyjskiej. Publikacja poświęcona losom jeńców radzieckich w Auschwitz. W października 1941 r. w wydzielonej części niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz I, władze SS osadziły około 10 tysięcy sowieckich jeńców wojennych. Głównym ich zadaniem była budowa nowego obozu na polach wysiedlonej wsi Brzezinka (Birkenau).
 • W roku 2015 Jerzy Dębski opracował słownik biograficzny„ Oficerowie Wojska Polskiego w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945”. W roku 2016 Fundacja zapłaciła za korektę, projekt okładki i druk słownika w sześciu tomach.
 • Fundacja również sfinansowała kolejną misyjną pozycję książkową - słownik biograficzny „Polscy adwokaci w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945” autorstwa Jerzego Dębskiego. Są to biogramy 204 adwokatów–więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz. Liczba adwokatów osadzonych w obozie stanowiła ponad 53% wszystkich prawników deportowanych do KL Auschwitz. Na 384 prawników aż 204 to adwokaci (w tym 12 aplikantów adwokackich), ponadto w obozie przebywało 30 sędziów, 7 prokuratorów, 8 notariuszy i 135 osób z wykształceniem prawniczym, głównie urzędnicy i oficerowie. Wśród więzionych adwokatów było 166 Polaków, 34 polskich Żydów, trzech Ukraińców i jeden Łemko. Fakt, że było ich tak wielu, był bodźcem do rozpoczęcia prac nad monografią przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. Witolda Bayera. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Muzeum Auschwitz-Birkenau. Publikacja wzbogacona jest o dokumenty źródłowe i liczne fotografie. Podstawowe, zawarte w niej informacje zostały przetłumaczone na język angielski.     

Promocja książki odbyła się 3 czerwca w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli adw. prof. Piotr Kruszyński, dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury, adw. Jan Kuklewicz, zastępca dyrektora OBA, dr Jerzy Dębski, autor książki oraz kustosz Państwowego Muzeum w Auschwitz-Birkenau, dr Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum w Auschwitz-Birkenau, dr Piotr Setkiewicz, szef Centrum Badań Muzeum, Jadwiga Piderska-Lech, z wydawnictwa Muzeum oraz adw. Grzegorz Majewski, dziekan ORA w Warszawie. NRA reprezentowali adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, skarbnik NRA, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny NRA oraz adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA.   

Kolejna promocja książki J. Dębskiego „Polscy adwokaci w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945”  odbyła się w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w dniu 18 czerwca 2016 r.

Ostatnia promocja miała miejsce w dniu 14 października 2016 r. w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Adwokatów odbyło się autorskie spotkanie promocyjne, dla krakowskiego środowiska prawniczego z udziałem prof. Piotra Kruszyńskiego.

 

h/ Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście - Metodyka Oprowadzania - 36.585,44 PLN

 

Fundacja wspiera zadania Metodyki oprowadzania, MCEAH, dzięki którym mogły być realizowane projekty edukacyjne i szkoleniowe dla przewodników PMA-B:

-        w dniach 12-14 grudnia 2016 odbyła się seria szkoleń (wykłady i warsztaty) dla przewodników wokół 3 centralnych zagadnień: doświadczenia ortodoksyjnych Żydów w czasie II wojny światowej, responsów rabinackich w tym okresie oraz metodyki oprowadzania grup ortodoksyjnych  Żydów po terenie Auschwitz i Birkenau. Wykładowcami byli doktor Henri Lustiger-Thaler, rabin Sholom Freidman oraz rabin Aubrey Hersch. W szkoleniach wzięło łącznie udział 70 przewodników.

-        50 przewodników uczestniczyło w dwudniowym wyjeździe studyjnym do Drezna, w czasie którego odwiedzili m.in. centrum żydowskie w mieście oraz Miejsce Pamięci Sonnenstein w Pirnie pod Dreznem,

-        Hospitacje – kontynuowany jest program kontroli jakości oprowadzania przewodników, ze szczególnym uwzględnieniem przewodników, którzy rozpoczynają współpracę z Muzeum. Do końca 2016 przeprowadzono 20 hospitacji.

-        Odbyły się szkolenia roczne przewodników. Plan szkoleń:

12.12.2016, dr Piotr Stanek (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych),

 • Jeńcy polscy oraz Powstańcy Warszawscy w obozie Lamsdorf,
 • Powojenne dzieje terenów poobozowych w Lamsdorf i ich upamiętnianie,

13.12.2016, Karolina i Piotr Jakoweńko,

 • Gliwice Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, Będzin Brama Cukermana, getto w Sosnowcu-Środuli

15.12.2016, dr Tomasz Łysak (Uniwersytet Warszawski),

 • Telewizyjne portrety Auschwitz-Birkenau 1970-2000
 • Trauma obozowa i jej echa w tekstowych i audiowizualnych relacjach oraz wspomnieniach

19.12.2016, Kamil Będkowski (PMA-B),

 • Konserwacja w Muzeum Auschwitz (2h),

19.12.2016, dr Tomasz Cebulski,

 • Proces formowania się pamięci o Auschwitz i Holokauście w Izraelu, USA i Polsce

5.01.2017, dr Łukasz Martyniak i dr Igor Bartosik (PMA-B),

 • Birkenau – nowe ustalenia

10.01.2017, Alicja Białecka (PMA-B),

 • Nowa Wystawa Główna – opis koncepcji

10.01.2017 Mirosław Obstarczyk (PMA-B),

 • Wystawy czasowe przygotowane przez Muzeum
 • Wystawy narodowe w PMA-B – od roku 1956 do dzisiaj

12.01.2017 dr Jacek Małczyński (Uniwersytet Wrocławski),

 • „Czy tu nie jest pięknie?” – niemieckie pocztówki z Auschwitz 1942-1944,

12.01.2017, Jarosław Ptaszkowski (Stowarzyszenie Pro Fortalicium),

 • Garnizon Oświęcim w latach 1924-1939,

16.01.2017, dr Tomasz Cebulski

 • Rola historyka, Muzeum i przewodnika w kształtowaniu globalnej pamięci o Holokauście.

16.01.2017, Andrzej Kacorzyk, Agnieszka Osiecka, Tomasz Michaldo

 • podsumowanie roku 2016

-        sześćdziesięciu dziewięciu przewodników uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Budapesztu. Przewodnicy mieli okazję zwiedzić miasto oraz tereny getta w Budapeszcie, synagogi Wielką, Rumbach oraz Kazinczy, ogród pamięci Sprawiedliwych, Muzeum Holokaustu, Dom Terroru oraz Parlament Węgierski.

-        14 grudnia 68 przewodników wzięło udział w wyjeździe szkoleniowym do Będzina i Gliwic, gdzie zwiedzili Dom Pamięci Żydów Górnośląskich oraz Bramę Cukermana.

i/ Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście E-learning – dotacja 5.472,60 PLN

Wizyta w autentycznym Miejscu Pamięci jest unikatowym doświadczeniem edukacyjnym. Jednak osoby, które nie mogą odwiedzić byłego obozu Auschwitz, mają możliwość zapoznania się z jego historią dzięki edukacji prowadzonej przez Internet. W roku 2016 Fundacja wsparła przygotowanie otwartej lekcji internetowej w niemieckiej wersji językowej.

Repozytorium Cyfrowe PMA-B -  dotacja 147.000,00 PL

 

Projekt realizowany przez Repozytorium Cyfrowe polegał na ochronie przed niszczeniem oraz udostępnianiu wybranych muzealiów i dokumentów po byłym niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz poprzez ich pełną digitalizację (wprowadzenie do baz danych oraz wykonanie cyfrowego odwzorowania). Docelowo w ramach projektu zostaną zeskanowane wszystkie zespoły dokumentów znajdujące się w Archiwum Muzeum dzięki czemu będzie ułatwiony dostęp do najlepszej jakości elektronicznych kopii oryginalnych dokumentów dla badaczy i edukatorów. Część danych o więźniach i deportowanych umieszczana jest na stronie internetowej Muzeum (www.auschwitz.org), gdzie jest udostępniona do wyszukania dla wszystkich zainteresowanych (zarówno rodzin ofiar, jak i badaczy). Dane są na bieżąco uaktualniane i uzupełniane o kolejne informacje dokumentalne, oraz dostarczane przez rodziny byłych więźniów. Cyfrowe zasoby RC stanowią już obecnie źródło materiałów wykorzystywane w szeregu projektach edukacyjnych MCEAH (prelekcje, warsztaty, seminaria, publikacje, szkolenia, wystawy). W ramach prac na rok 2016 r. wykonano 9 000 skanów z oryginalnych dokumentów znajdujących się w Archiwum PMA-B, wprowadzono do baz danych 34 000 rekordów osobowych z dokumentów archiwalnych z kolekcji Archiwum PMA-B oraz uzupełniono dane w 11 000 rekordów więźniarskich umieszczonych do wyszukania na www.auschwitz.org.

 Archiwum PMA-B -  dotacja 168.115,00 PLN

 

Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Archiwum PMA-B przeprowadziło kwerendy archiwalnych dokumentów i sporządziło z nich opracowania w formie gotowych spisów więźniów wraz z krótką historią każdego transportu dla transportów więźniów żydowskich deportowanych do KL Auschwitz z obozu Drancy.

Kwerenda obejmowała 35000 numerów obozowych więźniów. Sporządzenie powyższych opracowań dotyczących transportów więźniów z Francji jest projektem, który wpisuje się w ciąg prac badawczych prowadzonych przez pracowników Archiwum nad poznaniem losów kolejnych grup osób deportowanych do Auschwitz. Do tej pory, dzięki wsparciu Fundacji, zrealizowane zostały podobne projekty dla transportów więźniów żydowskich z Belgii i Norwegii. Gotowe opracowania byłyby również umieszczone na stronie internetowej Muzeum, co byłoby wyjściem na przeciw oczekiwaniom licznych badaczy zagranicznych oraz członków rodzin tych więźniów, którzy poszukują informacji o swoich bliskich. Wobec naprawdę bardzo dużej ilości zapytań, jakie na ten temat otrzymuje Biuro ds. Byłych Więźniach posiadanie gotowych opracowań dotyczących powyższych transportów jest niezwykle pomocne w codziennej pracy Biura.

Wykonano skany z dwóch zespołów aktowych przechowywanych w zbiorach archiwalnych:

 • Ankiety więźniów i więźniarek Auschwitz - 10000 skanów,
 • oświadczenia złożone powojnie przez byłe więźniarski i byłych więźniów Auschwitz.

Powyższe zbiory dokumentów zawierają niezwykle istotne dane nie tylko dotyczące losów wielu osób, które były więzione w Auschwitz, ale także są źródłem wiedzy na temat licznych epizodów z historii obozu, o których nie ma wzmianek w oficjalnej dokumentacji władz obozowych. Wykonanie skanów bardzo ułatwi udostępnianie i korzystanie z tych cennych materiałów.

Opracowanie sporządzonych transkrypcji z nagrań radiowych byłych więźniów Auschwitz pozyskanych z Radia Katowice, tj. 56 pozycji tytułowych, liczących 5536 stron tekstu.

Wykonanie tej pracy pozwoli na udostępnienie dla szerokiego grona zainteresowanych zespołu archiwalnego zawierającego cenne, nieznane dotąd relacje byłych więźniów obozu Auschwitz.

 

 Globalna konserwacja – dotacja  2.777,43 PLN

 

Ważnym elementem wsparcia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu jest współudział w projektach konserwatorskich, poprzez współpracę z ośrodkami naukowymi i uczelniami wyższymi, takimi jak: Akademia Sztuk Pięknych w   Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnika Łódzka, Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska  i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie w działaniach konserwatorskich. Fundacja była partnerem w realizacji planu  globalnej konserwacji i zachowania Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Do głównych zadań konserwatorskich finansowanych przez Fundację należą projekty badawcze:

a/ badania nad opracowaniem metod konserwacji, zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukcji  obiektów, elementów ich wykończenia oraz ich podłoża gruntowego z uwzględnieniem statyki i fizyki budowli, obiektów występujących na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,

b/ badania nad korozją biologiczną obiektów na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau  w zakresie rozpoznania i zwalczania czynników biologicznych,

c/ badania skuteczności materiałów i metod  w zabezpieczeniu antykorozyjnym oraz oczyszczaniu elementów metalowych występujących w obiektach na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,

d/ badania nad sposobem konserwacji, zabezpieczenia i wzmocnienia historycznych  elementów drewnianych występujących w obiektach na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,

e/ badania techniki, technologii i stanu zachowania nawarstwień malarskich występujących w obiektach na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz badania nad opracowaniem metody ich konserwacji i zabezpieczenia,

f/ badania obejmujące identyfikację materiałów budowlanych, określenie właściwości fizyko-chemicznych i wytrzymałościowych oraz badania nad sposobem konserwacji, zabezpieczenia i wzmocnienia elementów z materiałów mineralnych występujących w obiektach na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,

g/ badania nad konserwacją i zabezpieczeniem żelbetu występującego w obiektach na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

W  roku 2016 projekt wspierania przez Fundację Globalnej Konferencji po trzech latach dobiegł końca.

 Dotacja bezpośrednia - 31.750,28 PLN

 

Dotacja bezpośrednia to wpłata na konto Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau kwoty po   rozliczeniu projektów współfinansowanych przez Fundację.

Zbiory - 5.497,10 PLN

Fundacja wsparła wydanie katalogów z pracami artystycznymi z działu malarstwa, grafiki i rysunku byłych więźniów KL Auschwitz, m.in. Jerzego Adama Brandhubera, Zofii Stepień- Bator, Mieczysława Kościelniaka. Katalog to wysokiej jakości fotografie prac artystycznych ze zbiorów stanowiące doskonały materiał poglądowy do kwerend naukowych, projektów edukacyjnych a także pomoc w doborze prac artystycznych i obiektów historycznych do wystaw tematycznych.

Seminarium dla pracowników Straży Muzealnych –  dotacja 3.013,38 PLN

 

Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau dofinansowała projekt . Seminarium dla pracowników Straży Muzealnych, organizowany po raz drugi w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w dniu 4 września 2016 r.

Uczestnikami seminarium były reprezentacje 7-osobowe Straży Muzealnych z n/w muzeów:

-       Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau,

-       Zamku Królewskiego w Warszawie,

-       Zamku Muzeum w Łańcucie,

-       Państwowego Muzeum na Majdanku.

Łącznie udział w seminarium wzięło 80 osób.

Program projektu obejmował:

-       wizytę w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau (zwiedzanie z przewodnikiem – edukatorem);

-       warsztaty po zwiedzaniu obejmujące także wymianę doświadczeń zawodowych i dobrych praktyk związanych z pracą na stanowiskach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w instytucjach kultury.

9. Pozostałe dotacje na cele statutowe jako działalność nieodpłatną :

Fundacja wspierała niżej opisane  działania Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu:

Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego.

W konkursie udział wzięło 294 artystów z 27 krajów (Polska, Czechy, Rosja, Litwa, Tajwan, Meksyk, Chiny, Słowacja, Turcja, Niemcy, Serbia, Węgry, Argentyna, Japonia, Ukraina, Grecja, Iran, Białoruś, Ekwador, Wielka Brytania, Francja, Korea Południowa, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, Austria, Jordania oraz USA). Spośród nadesłanych 594 plakatów, do wystawy zakwalifikowano 81

Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego to inicjatywa Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży zorganizowania w Oświęcimiu forum artystycznej wymiany poglądów na temat najbardziej żywotnych problemów współczesnego świata. Spotkała się z zainteresowaniem i żywą reakcją wielu znakomitych twórców, reprezentujących różne zakątki Ziemi. „Twórczo dla praw człowieka” – myśl przewodnia, koresponduje z działaniami programowymi Domu Spotkań w obszarze pracy pedagogicznej w oparciu o historię KL Auschwitz-Birkenau. Podczas sympozjum Akademii Oświęcimskiej w Domu Spotkań w styczniu 2010 r. profesor Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, powiedział: Cywilizacja praw człowieka potrzebuje oparcia w kulturze, tworzonej w respekcie dla godności człowieka, jego przyrodzonej wolności, a w przestrzeni publicznej – państwowej i międzynarodowej – z poszanowaniem zasady solidarności. Słowa te w pełni wyrażają ideę biennale plakatu. Aktualność przesłania z Auschwitz pozwala prowadzić publiczny dyskurs w obszarach, w których prawa człowieka są łamane. Artystyczne wypowiedzi dotyczą całego wachlarza zagadnień: tolerancji, ekologii, równouprawnienia, wpływu polityki na życie obywateli, problemów rasizmu, przemocy, łamania praw dzieci, kobiet, mniejszości. W przekonaniu, że „głos z Oświęcimia” jest lepiej słyszalny i skuteczniej przebija się w dzisiejszym szumie informacyjnym do świadomości społecznej, wierzymy, że wiele palących problemów można rozwiązać dzięki obywatelskiej reakcji na zagrożenia. Naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami są artyści, których talent, wrażliwość i zmysł obserwacji pozwalają w sposób wyjątkowy zdiagnozować otaczającą rzeczywistość. W tym kontekście plakat wydaje się tą formą, która najwyraźniej artykułuje komentarz twórcy i równocześnie pozwala dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

VII Międzynarodowa Konferencja „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI wieku- los dzieci”

           Los dzieci w czasie wojen i konfliktów zbrojnych był tematem VII Międzynaro-

dowej konferencji „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI wieku”, która odbyła się w pod koniec czerwca w Oświęcimiu. Tematem wiodącym  konferencji był los dzieci w obozach koncentracyjnych i łagrach, dzieci-żołnierzy oraz dzieci żydowskich ukrywających się w czasie II wojny światowej. Dyskutowano o systemie edukacji dzieci w czasach nazizmu i stalinizmu oraz wpływie języka nienawiści i propagandy na psychikę dzieci, również współcześnie. Stąd nie zabrakło też odniesień do sytuacji dzieci-uchodźców, które uciekają dziś przed wojną z Syrii.

Temat, który podejmujemy jest niezwykle trudny i odpowiedzialny. Myśląc o dzieciach, myślimy o naszym całym świecie. Myślimy dziś o tych setkach tysięcy dzieci przywiezionych do Auschwitz, dzieciach żydowskich, dzieciach romskich i słowiańskich, m.in. polskich. Możemy wyobrazić sobie rozmiar tej tragedii poprzez doświadczenia tych nielicznych, które ocalały. Niektóre z nich wyniosły z obozu jedynie numer wytatuowany na przedramieniu, nie znając swojego imienia i nazwiska. Niektóre nie znały nawet daty swojego urodzenia  powiedział Andrzej Kacorzyk, dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Pragnę, abyśmy podczas tej konferencji, pamiętając o tragicznym losie dzieci w Auschwitz, dzieci żydowskich cierpiących podczas Holokaustu i dzieci wywożonych wraz z rodzinami na Syberię, otworzyli swoje serca i umysły na to, co dzieje się dzisiaj w świecie: na cierpienie niezliczonych ofiar wojen, wyzysku ekonomicznego, handlu ludźmi, na przerażający los dzieci wcielanych siłą w szeregi wojska czy ugrupowań terrorystycznych. Niechaj nasza wrażliwość, wsparta bardzo rzetelną wiedzą, stanie się istotnym elementem pracy z uczniami, studentami, z ludźmi, z którymi na co dzień się spotykamy powiedziała dr Alicja Bartuś, wiceprzewodnicząca Zarządu Fundacji Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.

Konferencję otworzył Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, który przypomniał zakres ochrony prawnej dzieci podczas wojen. – Problem niewielkiej skuteczności norm chroniących dzieci przed skutkami konfliktów zbrojnych nie jest wyłącznie problemem natury prawnej - podkreślił. - Podstawy prawne realizacji tej ochrony są wystarczające. Najważniejszą, a zarazem najtrudniejszą kwestią dla wyeliminowania praktyk łamania praw dzieci wydaje się być zrozumienie natury praw człowieka, w tym tego najbardziej bezbronnego, jakim jest dziecko. Świadomość ta jest najlepszą gwarancją przestrzegania – w każdych warunkach i okolicznościach – praw „małego człowieka”.

Wśród prelegentów były dwie byłe więźniarki obozu Auschwitz: Batszewa Dagan i Hanna  Ulatowska.

Dzieci zadają bardzo trudne pytania, czasem trudniejsze niż dorośli. I to właśnie dzieci nauczyły mnie tego, co i jak mam pisać – mówiła Batszewa Dagan, która opracowała metodę pomagającą przekazywać dzieciom i młodzieży wiedzę o Szoa.  Kiedyś jeden z uczniów w Polsce, po wysłuchaniu jednej z moich opowieści, powiedział: To jest mądre opowiadanie, bo nie straszy. Wszystkie moje książki dla dzieci opowiadające o czasach Zagłady mają szczęśliwe zakończenie. Nie chcę bowiem zburzyć ich wiary w człowieka.

Z kolei Hanna Ulatowska, która wykłada na Uniwersytecie w Dallas pokazała w jaki sposób za pomocą sztuki dzieci opowiadają o swojej przeszłości i na ile sztuka daje szansę na wsparcie wychodzenia z wojennej traumy.

Wśród ponad 130 uczestników konferencji byli nauczyciele, przedstawiciele miejsc pamięci i doktoranci i wykładowcy reprezentujący większość polskich uczelni. Do Oświęcimia przyjechali też goście ze Stanów Zjednoczonych, Izraela, Wielkiej Brytanii i Rosji. Wygłoszono 51 referatów o charakterze historycznym socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i psychologicznym .

Organizatorami konferencji byli oprócz Fundacja Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau Fundacja na rzecz MDSM w Oświęcimiu, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau . Organizatorów wsparli: Fundacja im. Róży Luksemburg, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Centrum Badań Holokaustu UJ.

Każdorazowa konferencjom towarzyszy wydanie książki i folderów tematycznie związanym z  konferencją.

 

 Światło w ciemności

Projekt wymiany międzynarodowej Światło w ciemności był skierowany do młodzieży szkolnej z Polski, Niemiec  i Ukrainy. Niemcy, Ukraina i Polska to  graniczące kraje, których wspólna historia obfituje w dramatyczne wydarzenia historyczne. Podstawowym celem projektu było nawiązanie dialogu historycznego i kulturowego między tymi narodami, które umożliwi przezwyciężenie uprzedzeń i stereotypów oraz będzie sprzyjać ulepszeniu wzajemnego wizerunku krajów. Projekt uwzględnia potrzebę uczenia się przez całe życie, zdobywania nowych doświadczeń i własnego rozwoju kulturowego oraz społecznego. Wybór krajów uczestników projektu wynika z inicjatywy młodych ludzi z Ukrainy razem z młodzieżą z Polski zgłębić wiedzę na temat II wojny światowej oraz Auschwitz i nauczyć się komunikacji w środowisku wielokulturowym. Zakres tematyczny umożliwiał odniesienie do tragicznych wydarzeń wspólnej historii, wymagających przerobienia oraz rozwój umiejętności interpretacji historycznej w kontekście kultury pamięci. Takie spojrzenie pozwala młodzieży nauczyć się analizować znaczenie wydarzenia historycznego w szerszych realiach Europy wielokulturowej. Wybór dramy jako uzupełniającej metody dydaktycznej, stworzył możliwości dla aktywnego opracowania wybranych zagadnień oraz wykorzystania  metod kreatywnego podejścia w interakcji międzynarodowej.

Katalog do wystawy Pawła Warchoła „Alfabet Auschwitz” w Budapeszcie oraz transport – dotacja 3.000,00 PLN

4 kwietnia w Izraelskim Instytucie Kultury w Budapeszcie została otwarta wystawa rysunków Béli Faragó i Pawła Warchoła „Humanity in Danger”. Otwarcia ekspozycji dokonała dr Vered Glickman, dyrektor Izraelskiego Instytutu Kultury w Budapeszcie. Gości powitali reprezentanci Ambasady Niemiec i Szwajcarii w Budapeszcie, a laudatio wygłosił Egri György, Szobrász.

W czasie wernisażu przemawiał także Martin Kreß oraz artysta Béla Faragó. Oprawę muzyczną zapewnili Andrea Haffner, Zita Novak (skrzypce) oraz Csaba Babacsi, Bratsche, Tibor Wambach (wiolonczela) wykonując dzieło W.A. Mozarta - D-dur Divertimento. Wernisaż stanowił nie tylko interesujące wydarzenie kulturalne, ale stał się także okazją do rozmów i wymiany kontaktów instytucjonalnych.

Prezentowane prace związane są z tematyką wiary i religii i bazują na spontanicznych inspiracjach i osobistych doświadczeniach obydwu artystów.

Organizatorami wystawy jest Galeria Destillarta w Buchschwabach w Niemczech, Izraelski Instytut Kultury w Budapeszcie, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Fundacja Judaica Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie oraz Ambasada Niemiec w Budapeszcie.

10.Podstawowym źródłem przychodu Fundacji jest działalność gospodarcza, realizowana poprzez zakup i sprzedaż książek, plakatów, kart pocztowych oraz wydawnictw multimedialnych  związanych tematycznie z misją Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Całość swego przychodu z działalności gospodarczej Fundacja przekazuje na cele statutowe.  

 

 

Działalność wydawnicza w 2016 r. - wykaz publikacji zakupionych:

 

DRUKARNIA

TYTUŁ

WERSJA JĘZYKOWA

ILOŚĆ

CENA ZAKUPU

 

EKODRUK

Praca zbiorowa,

Auschwitz od A do Z

hiszpańska

angielska

500 szt.

500 szt.

18.200,00 PLN

16.900,00 PLN

 

 

35.100,00 PLN

Autor zbiorowy,

Auschwitz. Historia i teraźniejszość

 

rosyjska

włoska

holenderska

3 000 szt.

3 000 szt.

3 000 szt.

9.420,00 PLN

9.240,00 PLN

9.420,00 PLN

razem

 

28.080,00 PLN

Autor zbiorowy, Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci

włoska

500 szt.

9.240,00 PLN

H. Dunicz–Niwińska, Drogi mojego życia.Wspomnienia skrzypaczki z Birkenau.

angielska

500 szt.

6.900,00 PLN

K. Smoleń,

Informator Auschwitz-Birkenau

rosyjska

węgierska

hiszpańska

włoska

niemiecka

słowacka

rumuńska

czeska

portugalska

francuska

niderlandzka

japońska

szwedzka

6 000 szt.

5 000 szt.

12 000 szt.

9 000 szt.

8 000 szt.

5 000 szt.

3 000 szt.

7 000 szt.

5 000 szt.

6 000 szt.

7 000 szt.

6 000 szt.

8 000 szt.

5.880,00 PLN

5.100,00 PLN

12.380,00 PLN

8.870,00 PLN

8.040,00 PLN

5.100,00 PLN

2.940,00 PLN

7.260,00 PLN

4.550,00 PLN

5.880,00 PLN

7.280,00 PLN

5.880,00 PLN

8.040,00 PLN

razem

 

87.200,00 PLN

B. Bartnikowski,

Dzieciństwo w pasiakach

włoska

500 szt.

4.491,00 PLN

RAZEM EKODRUK

 

 

171.011,00 PLN

PASAŻ

Auschwitz-Birkenau. Miejsce na którym stoisz

niderlandzka

1 500 szt.

14.715,00 PLN

RAZEM PASAŻ

 

 

14.715,00 PLN

ZET

K. Smoleń,

 Informator

 Auschwitz-Birkenau

angielska

 

6 000 szt.

.

9.180,00 PLN

 

B. Bartnikowski,

Dzieciństwo w pasiakach

polska

940 szt.

8.366,00 PLN

M. Deselaers, Początek formularzaI nigdy oskarżony nie miał wyrzutów sumienia? Biografia Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz, a kwestia jego odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi

niemiecka

50 szt.

9.750,00 PLN

Pocztówki

 

18 900 szt.

3.780,00 PLN

Pocztówki czarno-białe

 

6 300 szt.

1.134,00 PLN

RAZEM ZET

 

 

32.210,00 PLN

GRUPA FILMOWA REKONTRPL

Płyta DVD Portrecista

angielska

500 szt.

12.300,00 PLN

RAZEM GRUPA FILMOWA REKONTRPL

 

 

12.300,00 PLN

BIAŁY KRUK

A. Bujak T. Świebocka,

Auschwitz.

Rezydencja Śmierci

Album

hiszpańska

angielska

włoska

francuska

polska

niemiecka

węgierska

szwedzka

600 szt.

900 szt.

700 szt.

700 szt.

150 szt.

600 szt.

150 szt.

300 szt.

24.900,00 PLN

37.350,00 PLN

29.050,00 PLN

29.050,00 PLN

6.225,00 PLN

24.900,00 PLN

6.225,00 PLN

12.450,00 PLN

RAZEM BIAŁY KRUK

 

 

170.150,00 PLN

PLATAN

F. Piper, Głosy Pamięci nr 9. Żydzi w KL Auschwitz

angielska

500 szt.

43.772,40 PLN

RAZEM PLATAN

 

 

43.772,40 PLN

LEGRA

H.Birenbaum, Nadzieja umiera ostatnia

niemiecka

1 000 szt.

7.619,00 PLN

RAZEM LEGRA

 

 

7.619,00 PLN

LA COMPAGNIA DEL LIBRO NOVE

R. Olla, Dziewczyna, która marzyła o czekoladzie

włoska

200 szt.

4.748,00 PLN

RAZEM LA COMPAGNIA DEL LIBRO NOVE

 

 

4.748,00 PLN

DRUKARNIA TCHU

K. Żywulska,

Przeżyłam Oświęcim

angielska

rosyjska

polska

francuska

niemiecka

400 szt.

400 szt.

400 szt.

400 szt.

200 szt.

7.760,00 PLN

7.760,00 PLN

7.760,00 PLN

7.760,00 PLN

3.880,00 PLN

RAZEM DRUKARNIA TCHU

 

 

34.920,00 PLN

GRAFIKON

H.Birenbaum,

Nadzieja umiera ostatnia

polska

1 000 szt.

6.850,00 PLN

RAZEM GRAFIKON

 

 

6.850,00 PLN

ALNUS

Auschwitz-Birkenau. Historia i teraźniejszość - folder

angielska

niemiecka

francuska

Japońska

hiszpańska

słowacka

czeska

rumuńska

5.000 szt.

3 000 szt.

3 000 szt.

3 000 szt.

3 000 szt.

1 000 szt.

1 000 szt.

1.000 szt.

12.000,00 PLN

7.200,00 PLN

7.200,00 PLN

7.200,00 PLN

7.200,00 PLN

3.200,00 PLN

3.200,00 PLN 3.200,00 PLN

razem

 

50.400,00 PLN

Głosy Pamięci. Z powstańczej Warszawy do KL Auschwitz

angielska

500 szt.

17.469,90 PLN

Głosy Pamięci. Zbrodnicza medycyna. Eksperymenty medyczne w KL Auschwitz

polska

angielska

500 szt.

500 szt.

9.061,60 PLN

7.875,00 PLN

 

razem

 

16.936,60 PLN

Głosy Pamięci. Jeńcy sowieccy w KL Auschwitz

polska

rosyjska

300 szt.

350 szt.

7.260,00 PLN

12.169,50 PLN

 

razem

 

19.429,50 PLN

Szkicownik z Auschwitz

włoska

800 szt.

5.760,00 PLN

Auschwitz-Birkenau. Miejsce na którym stoisz

portugalska

2 000 szt.

15.124,00 PLN

J.Dębski, Polscy adwokaci w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945

polska

3 400 szt.

36.984,00 PLN

J.Dębski, Oficerowie Wojska Polskiego w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945

polska

500 szt.

65. 001,00 PLN

H. Birenbaum,

Nadzieja umiera ostatnia

angielska

1 050 szt.

5.040,00 PLN

RAZEM ALNUS

 

 

232.145,00 PLN

E&M BOOKS

Sybille Steinbacher,

History Auschwitz

angielska

200 szt.

4.800,00 PLN

E. Wiesel, Noc

angielska

500 szt.

10.605,00 PLN

T. Borowski,

Proszę państwa do gazu

angielska

200 szt.

4.800,00 PLN

RAZEM E&M BOOKS

 

 

20.205,00 PLN

MDSM

Nie dam Auschwitz zawładnąć moim życiem

niemiecka

10 szt.

969,90 PLN

RAZEM MDSM

 

 

 969,90 PLN

DIGIT FILM

DVD Z kronik Auschwitz

 

300 szt.

6.000,00 PLN

RAZEM DIGIT FILM

 

 

6.000,00 PLN

MK Zakład Poligraficzny

J.Bielecki,

Kto ratuje jedno życie

polska

180 szt.

4.406,40 PLN

 

RAZEM Zakład Poligraficzny MK

 

 

4.406,40 PLN

 

 

 

 

 

 

SUMA

 

 

762.021,70 PLN

 

 

Koszty pozostałe związane z wydawnictwami: koszty osobowe, prawa autorskie, zapłata za prace redakcyjne- layout ,skład, korekta, tłumaczenie, projekt okładki:

K. Smoleń .Informator Auschwitz-Birkenau

Lidia Foryciarz

prawa autorskie

1.140,00 PLN

Marek Kinowski

prawa autorskie

600,00 PLN

Razem :

 

1.740,00 PLN

 

 J.Widera, IN EXTREMIS. Moje wspomnienia z Auschwitz   

Jerzy Widera

Prawa autorskie

282,00 PLN

Razem:

 

282,00 PLN

 

Głosy Pamięci. Polacy w KL Auschwitz, Żydzi w KL Auschwitz

Franciszek Piper  

prawa autorskie

534,00 PLN

Razem :

 

534,00 PLN

 

I nigdy oskarżony nie miał wyrzutów sumienia? Biografia Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz, a kwestia jego odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi

Manfred Deselaers

Prawa autorskie – w.ang.

900,00 PLN

Manfred Deselaers

Prawa autorskie – w.niem.

608,85 PLN

Manfred Deselaers

Prawa autorskie – w. pol.

143,10 PLN

Razem :

 

1.651,95 PLN

 

Głosy Pamięci. Jeńcy sowieccy w KL Auschwitz. wer.polska

Jacek Lachendro

honorarium

2.334,00 PLN

Oleg Aleksejczuk

Skład

1.764,00 PLN

Anna Szczupak

Korekta

574,00 PLN

 

Razem

4.672,00 PLN

 

Głosy Pamięci. Jeńcy sowieccy w KL Auschwitz. wer.rosyjska

Olek Aleksejczuk

skład

1.764,00 PLN

Nadiya Ivanets

Tłumaczenie

7.500,00 PLN

Anna Stańczyk

Korekta

696,00 PLN

 

Razem

9.960,00 PLN

 

J. Dębski, Oficerowie Wojska Polskiego w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945

Mariusz Banachowicz

Projekt okładki

350,00 PLN

Izabela Witowska

Layout, skład, korekta

15.800,00 PLN

 

razem

16.150,00 PLN

J. Dębski, Polscy adwokaci w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945

Mariusz Banachowicz

Projekt okładki

1.000,00 PLN

Izabela Witowska

Layout, skład, korekta

3.200,00 PLN

 

razem

4.200,00 PLN

 

11.Działania Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w roku 2016 r.

Działania Zarządu poza wsparciem finansowym wcześnie wymienionych

przedsięwzięć skupiały się na próbach pozyskiwania środków finansowych na

realizację  działań statutowych Fundacji. Dotyczyły one poszukiwania sponsorów

zarówno krajowych i zagranicznych. W ramach tych działań kontynuowano

współpracę z Norddeutscher Rundfunk (NDR) regionalnym publicznym nadawcą

radiowo-telewizyjnym, obsługującym północne regiony Niemiec. Strona niemiecka

utworzyła stronę internetową, publikowała reportaże realizowane na terenie PMA-B

Programy realizowane przez NDR zawierały zachętę telewidzów do przekazywania 

datków na konto Fundacji. Działania były kontynuacją projektu z lat poprzednich.

Stan  konta na dzień 31-12-2016 r. - 55.333,99 EURO.

Celem działań Zarządu było również propagowanie wiedzy na temat Auschwitz

i Holokaustu, jak i promocja wydawnictw finansowanych przez Fundację.

Dla realizacji celów statutowych Fundacja prowadziła nieodpłatną działalność pożytku publicznego a także dodatkowo działalność gospodarczą, dochód z której w całości przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego. Podstawowe źródło przychodu Fundacji to działalność gospodarcza realizowana poprzez zakup i sprzedaż książek, plakatów, kart pocztowych oraz wydawnictw multimedialnych związanych tematycznie z misją Państwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau w Oświęcimiu. W roku 2016 r. Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej.

12.Przychody Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau stanowią środki finansowe przeznaczone na działalność statutową otrzymane od darczyńców instytucjonalnych oraz osób fizycznych. W roku 2016 r. Fundacja uzyskała przychody poprzez:

- darowizny - 26.113,19 PLN w tym 16.925,20 PLN od Niemals Vergessen, Hohenstraufung 10, Wien oraz 1.582,58 EURO od darczyńców zagranicznych przez konto bankowe Uni Credit, przychody z 1% - 1.200,50 PLN

- oprocentowanie rachunków bankowych – 10.320,15 PLN

- przychody statutowe Fundacji: 9.533,89 PLN

- działalność gospodarczą: 1.259.031,95 PLN

- inne przychody, w tym refundacje:0 PLN

i przeznaczyła je na cele zgodny ze statutem.

Koszty bilansowe Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w roku 2016

 wyniosły 1.348.919,96 PLN 

koszty statutowe bez związku z działalnością gospodarczą 551.393,53 PLN

w tym: 

-   materiały: 11.831,41 PLN

 - usługi obce ( edukacyjne, hospitacje przewodników itd.): 518.666,80 PLN

         podatki (w tym VAT nie podlegający odliczeniu od wydatków na cele nie

         związane z   działalnością gospodarczą: 9.643,15 PLN

-  amortyzacja: 4.635,20 PLN

 -  pozostałe koszty: 6.616,97 PLN

Koszty działalności gospodarczej:  653.441,08  PLN w tym :

-   materiały: 19.874,50 PLN

-   usługi obce: 6.523,00 PLN

-   podatki i opłaty: 2.542,74 PLN

-   wynagrodzenia: 14.600,00 PLN

-   ubezpieczenie społeczne: 812,70 PLN

-   pozostałe koszty rodzajowe: 286,87 PLN

-   wartość sprzedanych towarów: 60.6489,37PLN

-   koszt sprzedaży: 30,00PLN 

-   amortyzacja: 2.341,90 PLN

Koszty wspólne ( administracyjne) 140.365,47 PLN, w tym :

-   zużycie materiałów:  2.725,78PLN

-   usługi obce:  42.884,13 PLN

-   podatki i opłaty: 290,95  PLN

-   wynagrodzenia: 65.533,43 PLN

      -  ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:  14.391,15PLN

     -   amortyzacja: 4.326,03 PLN

     -   pozostałe koszty: 10.214 PLN

     -   koszty odsetek: 0,00PLN

     -   ujemne różnice kursowe: 1.028,49 PLN

 

   -   pozostałe koszty operacyjne: 2.661,39 PLN

13.Zatrudnienie:
Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau na koniec 2016 r. zatrudniała jedną osobę na 7/10 etatu, tj. Kierownika Biura. Od czerwca 2014 r. w sprawach księgowych Fundacja korzysta z usług Kancelarii Rachunkowej AMD z Wadowic.

14.Fundacja podpisywała w 2016 r. umowy zlecenia i umowy o dzieło. Umowy te dotyczyły sfery działań nieodpłatnych i gospodarczych Fundacji.

 • Liczba osób zatrudnionych w Fundacji:

1 osoba od stycznia do grudnia 2016 – 7/10 etatu.

15.Członkowie Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w 2016 r. nie otrzymywali wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji.

16.Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie udzieliła w 2016 r. żadnych pożyczek.

17.Środki finansowe ulokowane na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2016 r. wyniosły:                  

-        Pekao : 9.830,93 PLN

-        Pekao lokata: 890. 000,00 PLN

-        Uni Credit : 55.333,99 EURO

-        Kasa Fundacji 1.132,52 PLN

18.Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego.

Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie nabyła żadnych nieruchomości.

Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nabyła środek trwały wartość 34 914,96 PLN.   

 -      Regały w magazynie książek 22.511,03 PLN

-        Wartości niematerialne i prawne zakupione w 2016 r.11.638,87   PLN

-        Licencja RaksSQL    765,06 PLN

Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wykazuje załączony bilans.

  -   Aktywa trwałe:  28.247,03  PLN

      -    Aktywa obrotowe: 2.469.114,30  PLN

-        Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

-        Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (ujęte w aktywach obrotowych) 4.850,27 PLN :

w tym:

-        podatek od osób fizycznych:  2.622,00 PLN

-          zobowiązania wobec ZUS: 2.228,27  PLN

-        zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 0,00  PLN

-        zobowiązania wobec osób współpracujących: 0,00 PLN

 • Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie posiada zobowiązań długoterminowych.
 • Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie posiada rozliczeń międzyokresowych.

19.Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau składa pod nr NIP 549-000-33-61 w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu następujące deklaracje podatkowe:

 • CIT – 8
 • CIT – 8/0
 • FTI- 1R
 • PIT 8AR
 • PIT 4R
 • PIT 11
 • VAT 7
 • VAT EU

20. Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie realizowała żadnych zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

  21. W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji podjął uchwały:

-        nr 1/2017 z dnia 17-02-2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2016

-        nr 2/2017 z dnia 17-02-2017 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2017.

22. W 2016 r. w Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau nie została przeprowadzona kontrola.