Pro Memoria

PRO MEMORIA – wydawany dzięki pomocy finansowej Fundacji biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Ukazywał się w latach 1994-2009.

Publikowany był dwa razy w roku w języku polskim i angielskim, krótko także w języku niemieckim (edycja niemieckojęzyczna objęła nr 7-11).

Rada Redakcyjna: Waldemar Chrostowski, Wacław Długoborski, Stanisław Krajewski, Krystyna Marszałek-Młyńczyk (redaktor naczelna), Józef Musioł, Katarzyna Nowak (zastępca sekretarza redakcji), Krystyna Oleksy, Bohdan Rymaszewski, Teresa Świebocka (sekretarz redakcji), Stanisław Wilkanowicz, Jerzy Wróblewski.

Pismo zamieszczało artykuły podejmujące zagadnienia związane z historią obozu, artykuły refleksyjne (interdyscyplinarne) obrazujące znaczenie kataklizmu, jakim w dziejach ludzkości było zaistnienie obozu zagłady Auschwitz–Birkenau, a także informacje o działalności Muzeum i Miejsca Pamięci.

Każdy numer pisma obok działów stałych (Z notatnika konserwatora, Nasza recenzja, W naszej księgarni, itd.) zawierał blok artykułów, skupionych wokół jednego tematu. Np. nr 9 podejmuje problematykę zespołu KZ–Syndrom, nr 10 przybliża los Romów i Sinti w KL Auschwitz, w nr 11 zamieszczone zostały artykuły omawiające pracę przymusową w III Rzeszy, nr 12 dotyczy relacji między miastem a powołanym na jego przedmieściach w czasie II wojny światowej – obozem, nr 14 przywołuje historię miejsc, z których miały miejsce najliczniejsze deportacje, w nr 15 historycy, etycy, socjologowie i duchowni zastanawiają się nad przesłaniem, jakie kierowane być powinno z Miejsca Pamięci Auschwitz do współczesnych, nr 16 powraca do problematyki pedagogicznej.

Redakcja Biuletynu PRO MEMORIA współpracowała z licznymi placówkami, ośrodkami badawczymi i miejscami pamięci, m.in. Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie, Centrum Dokumentacji i Kultury Niemieckich Sinti i Romów w Heidelbergu, pozyskując artykuły autorów z całego świata.

Biuletyn PRO MEMORIA sprzedawany był w księgarniach na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.